Managementul organizației
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea programului de master Managementul organizaţiei - o reprezintă formarea unei categorii de specialişti în domeniul management, care să contribuie la utilizarea performantă a resurselor şi la obţinerea de rezultate de succes pentru organizaţiile în care vor lucra în calitate de specialişti, ca manageri, prin desfăşurarea unor activităţi de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică, adecvate specificului actual al mediului complex organizaţional atât pentru organizaţiile de afaceri cât şi pentru instituţiile publice.
Obiectivele programului de master Managementul organizaţiei constau în a transmite studenţilor, într-un mod elevat, atractiv şi profesionist, informaţii, cunoştinţe, experienţe şi oportunităţi care să le asigure dobândirea competenţelor speciale asociate acestui domeniu de studiu pentru a putea desfăşura activităţi specifice, precum şi a cunoştinţelor aprofundate şi de sinteză din domeniul Management, în conformitate cu Cadrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (CNCSIS). Urmărim în primul rând formarea de specialişti în domeniul management, capabili să-şi desfăşoare activitatea în: organizaţii private, de afaceri, şi nonprofit, în instituţii publice şi alte structuri sociale organizate, aceştia urmând să se integreze în diverse domenii organizaţionale, de afaceri şi instituţionale. De asemenea, absolvenţii pot deveni cercetători în institutele de profil, sau cadre didactice în învăţământul economic, liceal sau universitar.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Management

Specializare: Management

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 7

Locuri disponibile (taxă): 43

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 10.0

Ultima medie (taxă): 8.08

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Concurs de admitere**:

Media generală de admitere:

50% media generală a examenului de licenţă;

50% nota la proba orală (în limba de predare a programului ***).

Criterii de departajare în caz de medii egale: 

-1. nota la proba orală (susţinerea lucrării de licenţă) la examenul de licenţă 

- 2. nota la proba: evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate la examenul de licenţă

- 3. media generală la examenul de Bacalaureat

- 4. nota obţinută la limba română la examenul de Bacalaureat

Notă: În cazul în care un candidat nu a susţinut/nu dovedeşte susţinerea la examenul de licenţă a probei orale sau scrise sau în cazul în care nu a susţinut examen la limba română la examenul de Bacalaureat, ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă/respectivele probe.

Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă în orice domeniu.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 13/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă probe: 25/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019 până la 02/08/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 16/09/2019

Perioadă probe: 17/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019 până la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Atestat competență lingvistică pentru candidații care solicită scutirea la testele de profil
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Anul 1
Sisteme, metode si tehnici de management
Comportament organizational
Strategii manageriale
Managementul activitatii de marketing
Limba engleza pentru afaceri I
Comunicare manageriala
Sisteme de gestiune a informatiilor de management
Managementul conflictelor
Elaborarea si implementarea proiectelor
Limba engleza pentru afaceri II
Practica
Anul 2
Strategii si politici de resurse umane
Strategii si politici de resurse umane in institutiile publice
Tehnici de inovare si comportament antreprenorial
Managementul serviciilor publice
Diagnosticul economico-financiar al firmei
Guvernare locala si dezvoltare organizationala
e-Business
Tehnici de comunicare virtuala in administratia publica
Proiecte de cercetare pentru elaborarea disertatiei

Facultatea de Ştiinţe Economice

Universitatea din Oradea

Oradea

Descriere

De peste 25 de ani construim performanţa în afaceri! Fii şi tu economist de succes!

În cei peste 25 de ani care s-au scurs de la naşterea sa, Facultatea de Ştiinţe Economice s-a dezvoltat continuu pe fundamentul celor şapte domenii de studiu (Administrarea afacerilor, Contabilitate, Economie, Finanţe, Management, Marketing, Relaţii economice internaţionale) a căror piatră de temelie s-a pus în perioada 1991-1994, devenind, graţie succesului absolvenţilor noştri pe piaţa muncii locală şi regională, o prestigioasă instituţie de învăţământ universitar şi continuu pentru Ştiinţe economice în regiunea de Nord-Vest a României.

De la un număr de 40 de studenţi, în anul 1991, respectiv două specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, Facultatea de Ştiinţe Economice pregăteşte astăzi peste 1200 de studenţi în cadrul a 8 programe de studiu la licență, dintre care două în limba engleză –  Administrarea afacerilor (în limba engleză) și Afaceri internaționale (în limba engleză) și 6 în limba română : Economia comerțului, turismului și serviciilorAfaceri internaționaleContabilitate și informatică de gestiuneFinanțe-bănciManagementMarketing, 8 programme de master, dintre care 3 în limba engleză : Administrarea afacerilor (Master of Business Administration)Afaceri internaționale (International Business Administration)Management aprofundat (Advanced Management) și 8 în limba română : Administrarea afacerilor regionaleEconomia și administrarea afacerilor în turism și industria ospitalitățiiRelații economice europeneAdministrarea afacerilor interne și internaționale ale IMM-urilorFinanțe, bănci, asigurăriContabilitatea, auditul și gestiunea afacerilorManagementul organizațieiMarketing și comunicare în afaceri, precum și un program de doctorat în domeniul Economie.

Prin numeroasele proiecte de cercetare-dezvoltare şi prin de parteneriatele derulate de facultatea noastră, suntem implicaţi responsabil în dezvoltarea economică regională şi integrarea europeană a României şi reprezentăm un promotor activ al valorilor europene în cadrul comunităţii locale.

Dorim ca acest palmares academic să evolueze ascendent pentru a consolida reputaţia facultăţii şi a atinge cât mai repede exigenţele şi standardele Spaţiului European de Învăţământ Superior. Suntem conştienţi că succesul nostru şi al absolvenţilor noştri, în condiţiile integrării României în Uniunea Europeană, se bazează pe dezvoltarea unor avantaje competitive. De aceea, acţiunile noastre vizează permanent încurajarea parteneriatului activ între facultate şi mediul de afaceri în interesul comunităţii locale, creşterea calităţii programelor educaţionale oferite şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale.

Facultatea de Ştiinţe Economice are misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară în domeniul economic, cu cunoştinţe ştiinţifice, abilităţi şi deprinderi la nivelul performanţelor europene şi internaţionale şi în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa calificărilor. Facultatea de Ştiinţe Economice din Oradea este angajată, de peste 25 de ani, în construirea excelenţei academice, atât prin activitatea didactică, cât şi prin activitatea de cercetare ştiinţifică.

Studenți înmatriculați licență: 922

Studenți înmatriculați master: 378

Cadre didactice: 61

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 21

Promovabilitate licență: 100%

Procent continuare studii: 69%

Angajabilitate la 6 luni: 68%

Universitatea din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.435

Programe similare

 • Management (ID)

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Management în comerţ

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul proiectelor

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul organizaţiilor

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul şi dezvoltarea resurselor umane

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Lista de comparație