Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic pregăteşte ingineri capabili să-şi desfăşoare activitatea în proiectarea, organizarea şi conducerea sistemelor de producţie cu profil electric, precum şi în racordarea acestor sisteme la mediul economic. Absolvenţii deţin fondul de cunoştinţe necesar pentru a accede la condiţia managerială.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie și management

Specializare: Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

Locuri disponibile (total): 32

Locuri disponibile (buget): 31

Locuri disponibile (taxă): 1

Taxă anuală de studii: 2.500 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Ascensiunea facultăţii noastre a fost susţinută de anvergura unor Titani, ale  căror performanţe ştiinţifice i-au adus în preajma premiilor Nobel, aşa cum au fost academicienii Dragomir Hurmuzescu şi Ştefan Procopiu.

Având piatra de temelie în Şcoala Superioară de Electricitate Industrială (noiembrie 1910), devenită ulterior Institut Electrotehnic, am fost una din cele două facultăţi fondatoare, în 1938, ale Şcolii Politehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi. Evoluţia facultăţii a fost impulsionată de înfiinţarea, în anul 1960, a specializării Energetică. Începând cu anul 1995, s-a dezvoltat specializarea de Inginerie economică (în domeniul Inginerie şi management), iar din anul 2003 şi specializarea de Informatică aplicată în ingineria electrică (în domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate).

Metoda de selecție – CONCURS DE DOSARE:

Media de concurs (Madm) se calculează astfel: Madm = Mbac 

unde Mbac reprezintă media examenului de bacalaureat.

Criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie:

  1. Nota la bacalaureat la disciplina Limba română (proba scrisă);
  2. Nota la bacalaureat la disciplina obligatorie a profilului (proba scrisă);
  3. Nota la bacalaureat la disciplina la alegere (proba scrisă).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2020 până la 28/07/2020

Perioadă rezultate: de la 29/07/2020 până la 06/09/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 18/09/2020

Perioadă rezultate: de la 21/09/2020 până la 24/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Dovada achitării taxei de înscriere
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare).
diploma de licenţa sau diploma echivalentă cu aceasta / diploma de absolvire, în original sau copie conformă cu originalul (pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare).
Anul 1
Analiză matematică
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Fizică
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
Informatică aplicată
Chimie
Comunicare
Baze de date
Grafică asistată de calculator
Bazele economiei
Elemente de inginerie mecanică
Elemente de inginerie electrică
Limbi moderne
Educaţie fizică
Opționale (Drept social european, Elemente de drept şi legislaţie)
Discipline facultative (Limbi moderne, Istoria tehnicii şi a tehnologiilor, Ansamblu sportiv, Dezvoltare personală)
Anul 2
Teoria probabilităţilor şi statistică matematică
Management general
Contabilitate
Cercetare operaţională
Bazele electrotehnicii
Matematici speciale - Teoria sistemelor
Finanţe şi credit
Drept comercial
Managementul întreprinderii simulate
Electronică
Măsurări electrice şi electronice
Resurse şi politici energetice
Marketing
Educaţie fizică
Practică
Opționale (Materiale electrotehnice, Studiul materialelor)
Discipline facultative (Limbi moderne, Managementul conflictelor, Microeconomie, Civilizaţie şi instituţii europene (EH), Matematici speciale, Specialist în domeniul securității și sănătății în muncă)
Anul 3
Managementul calităţii
Managementul marketingului
Sisteme informaţionale pentru management
Echipamente electrice
Maşini electrice
Management financiar
Comportament organizaţional
Compatibilitate electromagnetică
Instalaţii electrice de joasă tensiune
Sisteme de acţionare electrică
Control automat şi echipamente de automatizare
Producerea energiei electrice şi termice
Practică în întreprinderea simulată
Opționale (Metrologie si certificare, Metode şi procedee tehnologice, Managementul producţiei electrice, Managementul producţiei, Managementul afacerilor mici şi mijlocii, Comportamentul consumatorului, Cercetări de marketing)
Discipline facultative (Cultură organizaţională. Etica în afaceri, Metodologia cercetării în management)
Anul 4
Managementul resurselor umane
Modelarea şi simularea sistemelor de producţie
Managementul mediului
Managementul mentenanţei
Managementul proiectelor
Reţele şi echipamente pentru conducerea sistemelor energetice
Sisteme inf. pentru monitorizarea consumului de energie electrică
Utilizarea optimală a energiei electrice
Fiabilitate şi strategii de mentenanţă
Electroecologie
Pregătire proiect de licenţă
Practică pentru elaborarea proiectului de licenţă
Susţinere examen de licenţă
Opționale (Management internaţional, Managementul performanţei, Management strategic, novare - AIV, Logistică, Transportul şi distribuţia energiei electrice, Reţele electrice)
Discipline facultative (Managementul tehnologiilor globale, Managementul investiţiilor şi riscului)

Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Iasi

Descriere

Ascensiunea facultăţii noastre a fost susţinută de anvergura unor Titani, ale căror performanţe ştiinţifice i-au adus în preajma premiilor Nobel, aşa cum au fost academicienii Dragomir Hurmuzescu şi Ştefan Procopiu. Având piatra de temelie în Şcoala Superioară de Electricitate Industrială (noiembrie 1910), devenită ulterior Institut Electrotehnic, am fost una din cele două facultăţi fondatoare, în 1938, ale Şcolii Politehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi. Evoluţia facultăţii a fost impulsionată de înfiinţarea, în anul 1960, a specializării Energetică. Începând cu anul 1995, s-a dezvoltat specializarea de Inginerie economică (în domeniul Inginerie şi management), iar din anul 2003 şi specializarea de Informatică aplicată în ingineria electrică (în domeniul Ştiinţe inginereşti aplicate) Toate programele noastre de studii universitare de licenţă şi de master sunt acreditate ARACIS, cu calificativul „încredere”, iar, începând cu anul universitar 2011-2012, deţinem autorizaţia provizorie pentru şcolarizarea programului de studii universitare de licenţă în limba engleză, Electrical Engineering and Computers (Inginerie Electrică şi Calculatoare). Cu începere din anul 2008, centenara Facultate de Electrotehnică şi-a schimbat denumirea, prin Hotărâre de Guvern, devenind: Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, cu acronimul IEEI, ca o recunoaştere a racordării ferme şi flexibile a programelor noastre de studiu la solicitările venite din economia reală a mileniului trei.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se numără printre cele mai vechi şi cunoscute instituţii de profil din ţară, fiind custodele unei importante tradiţii în educaţia inginerească, ştiinţifică şi culturală. Are o prezenţă distinsă atât pe plan local și național, cât și pe plan internaţional. Universitatea pregăteşte ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu rapiditate şi eficienţă cerinţelor de inovare, cercetare şi dezvoltare ale agenţilor economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de actualizare continuă a competenţelor profesionale ale specialiştilor ingineri, impuse de realitățile și tendințele existente la nivel mondial.

Universitatea Tehnică a reușit să își consolideze standardele și să facă progrese vizibile, certificate la nivel mondial, în pofida trecerii României printr-o serie de reforme contradictorii, impuse de măsuri greșite dictate de diverse politici guvernamentale care s-au succedat în țară în ultimii ani. Concret, toţi indicatorii de dezvoltare ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi susţin această evaluare. Printre aceștia se numără diversificarea specializărilor, efectivele de studenţi, efectivele de cadre didactice, autonomia de decizie a liniilor de studii, posibilităţile de cooperare internaţională și calitatea studiilor la majoritatea specializărilor.

Instituția se preocupă de fortificarea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare și cercetare ştiinţifică, ghidându-se după criterii şi metodologii compatibile cu cele din marile instituții de învățămînt de profil din Europa.

Strategia Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași este concepută cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de activitate şi anume: învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi implicarea instituţiei în activitățile sociale, economice şi culturale. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea acesteia este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în domeniile fundamentale – Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional. 

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 8.000

Programe similare

Lista de comparație