Afaceri internaţionale
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea programului de studii universitare de licenţă Afaceri internaţionale (acronim: AI) o reprezintă formarea, prin activităţi de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică, adecvate specificului actual al mediului de afaceri intern şi internaţional, a unei categorii de specialişti în domeniul afacerilor internaţionale, capabili să răspundă atât nevoilor de dezvoltare a companiilor multinaţionale prezente în România, cât şi exigenţelor întreprinderilor româneşti preocupate să-şi dezvolte activitatea la nivel internaţional, să participe la negocieri comerciale la nivel de autorităţi în plan bilateral, regional şi multilateral şi să asigure reprezentarea intereselor româneşti la UE, în cadrul negocierilor dintre ţările membre UE, şi care să deţină cunoştinţele, competenţele şi abilităţile necesare pentru a-şi putea aduce aportul la dobândirea avantajelor competitive pe piaţa internă şi internaţională de către organizaţiile în cadrul cărora vor activa în calitate de licenţiaţi în ştiinţe economice - specialişti în domeniul afacerilor internaţionale -, fiind capabili să îndeplinească sarcinile operaţionale specifice ocupaţiilor pe care le pot ocupa absolvenţii programului de studii universitare de licenţă Afaceri internaţionale.

Scopul fundamental al programului de studii universitare de licenţă Afaceri internaţionale, ca program centrat pe student, este acela de a oferi cea mai bună formare la nivel universitar în domeniul afacerilor internaţionale, astfel încât, prin competenţele dobândite, absolvenţii noştri să răspundă cerinţelor de pe piaţa muncii, Departamentul de Afaceri Internaţionale al Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii din Oradea, prin activitatea didactică şi de cercetare desfăşurată, facilitând tranziţia firească a absolvenţilor de la şcoală, la piaţa muncii. Importanţa practicii de specialitate în pregătirea viitorului specialist a crescut considerabil , aspect regăsit în planul operaţional şi în planul strategic ale Departamentului de Afaceri Internaţionale. Prin competenţele dobândite, absolvenţii programului de studii universitare de licenţă Afaceri internaţionale sunt pregătiţi pentru a putea creşte capacitatea organizaţiilor (firme, instituţii, ONG-uri etc.) în care îşi vor desfăşura activitatea, în sensul optimizării, eficientizării, realizării obiectivelor, cât şi pentru a satisface nevoile şi aşteptările clienţilor, fiind capabili să acţioneze în vederea creşterii competitivităţii şi profitabilităţii respectivelor organizaţii.

Obiectivele programului de studii universitare de licenţă Afaceri internaţionale constau în a transmite studenţilor, într-un mod elevat, atractiv şi profesionist, unele informaţii şi cunoştinţe care să le asigure dobândirea competenţelor speciale asociate acestui domeniu de studiu pentru a putea desfăşura activităţi specifice, precum şi a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate din domeniul afacerilor internaţionale. Formarea la nivel de licenţă se bazează pe un plan de învăţământ care îmbină disciplinele fundamentale din domeniul ştiinţelor economice cu cele de specialitate, asigurând dezvoltarea de abilităţi, competenţe de tip transversal şi profesional şi de aptitudini specifice domeniului afacerilor internaţionale.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Economie şi afaceri internaţionale

Specializare: Afaceri internaţionale

Locuri disponibile (total): 75

Locuri disponibile (buget): 15

Locuri disponibile (taxă): 60

Ultima medie (buget): 7.11

Ultima medie (taxă): 6.0

Taxă anuală de studii: 2.900 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Concurs de dosare (Ierarhizare în funcție de media generală de bacalaureat):

Media generală de admitere = Media generală la examenul de bacalaureat (100%)

Criterii de departajare în caz de medii egale:

1. Nota la proba (disciplina) Matematică la examenul de bacalaureat

2. Nota la proba (disciplina) Economie la examenul de bacalaureat.

3. Nota la proba (disciplina) Limba română la examenul de bacalaureat

 

Notă. În cazul în care un candidat nu a susţinut / nu dovedeşte susţinerea la examenul de bacalaureat a probelor (disciplinelor) ce reprezintă criterii de departajare, se va considera nota 1 la respectiva probă / respectivele probe

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2020 până la 22/07/2020

Perioadă rezultate: de la 24/07/2020 până la 31/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2020 până la 14/09/2020

Perioadă rezultate: de la 15/09/2020 până la 21/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Atestat competență lingvistică pentru candidații care solicită scutirea la testele de profil
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta, original
documentul (chitanță, ordin de plată, mandat poștal) care dovedește plata taxei pentru concursul de admitere/chitanţa de achitare a taxei de înscriere
Anul 1
Microeconomie
Bazele contabilității
Statistică economică
Informatică economică
Matematici financiare și actuale
Limba engleză pentru afaceri
Limba străină pentru afaceri
Educație fizică
Macroeconomie
Management
Marketing
Drept
Doctrine economice contemporane
Anul 2
Finanțe publice
Finanțele firmei
Economie europeană
Comerț internațional și politici comerciale
Negociere comercială internațională
Limba străină pentru afaceri
Economie mondială
Tranzacții internaționale
Politica internațională
Practică
Discipline opționale (Limba engleză pentru afaceri, Politici economice comparate, Dreptul comerțului internațional, Educație fizică, Marketing internațional, Comerț invizibil)
Discipline facultative (Contabilitate, Etica afacerilor, Limba străină pentru afaceri - altă limbă, Multimedia)
Anul 3
Managementul afacerilor internaționale
Tehnica operațiunilor de comerț exterior
Organizații și instituții internaționale
Diplomație economică și geopolitică
Corespondență comercială în limba engleză
Corespondență comercială în limba străină
Finanțe internaționale
Investiții internaționale
Transporturi, expediții și asigurări internaționale
Elaborarea lucrării de licență
Discipline opționale (Turism internațional, Globalizare economică, Burse internaționale de mărfuri, Gestionarea riscului în tranzacțiile internaționale, Risc și securitate internațională, Piețe internaționale de capital)
Discipline facultative (Contractare internațională, Finanțe corporative internaționale, Limbă străină pentru afaceri - în altă limbă, Tehnica amenajărilor turistice, Corporații multinaționale)

Facultatea de Ştiinţe Economice

Universitatea din Oradea

Oradea

Descriere

De peste 25 de ani construim performanţa în afaceri! Fii şi tu economist de succes!

În cei peste 25 de ani care s-au scurs de la naşterea sa, Facultatea de Ştiinţe Economice s-a dezvoltat continuu pe fundamentul celor şapte domenii de studiu (Administrarea afacerilor, Contabilitate, Economie, Finanţe, Management, Marketing, Relaţii economice internaţionale) a căror piatră de temelie s-a pus în perioada 1991-1994, devenind, graţie succesului absolvenţilor noştri pe piaţa muncii locală şi regională, o prestigioasă instituţie de învăţământ universitar şi continuu pentru Ştiinţe economice în regiunea de Nord-Vest a României.

De la un număr de 40 de studenţi, în anul 1991, respectiv două specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, Facultatea de Ştiinţe Economice pregăteşte astăzi peste 1200 de studenţi în cadrul a 8 programe de studiu la licență, dintre care două în limba engleză –  Administrarea afacerilor (în limba engleză) și Afaceri internaționale (în limba engleză) și 6 în limba română : Economia comerțului, turismului și serviciilorAfaceri internaționaleContabilitate și informatică de gestiuneFinanțe-bănciManagementMarketing, 8 programme de master, dintre care 3 în limba engleză : Administrarea afacerilor (Master of Business Administration)Afaceri internaționale (International Business Administration)Management aprofundat (Advanced Management) și 8 în limba română : Administrarea afacerilor regionaleEconomia și administrarea afacerilor în turism și industria ospitalitățiiRelații economice europeneAdministrarea afacerilor interne și internaționale ale IMM-urilorFinanțe, bănci, asigurăriContabilitatea, auditul și gestiunea afacerilorManagementul organizațieiMarketing și comunicare în afaceri, precum și un program de doctorat în domeniul Economie.

Prin numeroasele proiecte de cercetare-dezvoltare şi prin de parteneriatele derulate de facultatea noastră, suntem implicaţi responsabil în dezvoltarea economică regională şi integrarea europeană a României şi reprezentăm un promotor activ al valorilor europene în cadrul comunităţii locale.

Dorim ca acest palmares academic să evolueze ascendent pentru a consolida reputaţia facultăţii şi a atinge cât mai repede exigenţele şi standardele Spaţiului European de Învăţământ Superior. Suntem conştienţi că succesul nostru şi al absolvenţilor noştri, în condiţiile integrării României în Uniunea Europeană, se bazează pe dezvoltarea unor avantaje competitive. De aceea, acţiunile noastre vizează permanent încurajarea parteneriatului activ între facultate şi mediul de afaceri în interesul comunităţii locale, creşterea calităţii programelor educaţionale oferite şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale.

Facultatea de Ştiinţe Economice are misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară în domeniul economic, cu cunoştinţe ştiinţifice, abilităţi şi deprinderi la nivelul performanţelor europene şi internaţionale şi în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa calificărilor. Facultatea de Ştiinţe Economice din Oradea este angajată, de peste 25 de ani, în construirea excelenţei academice, atât prin activitatea didactică, cât şi prin activitatea de cercetare ştiinţifică.

Studenți înmatriculați licență: 922

Studenți înmatriculați master: 378

Cadre didactice: 61

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 21

Promovabilitate licență: 100%

Procent continuare studii: 69%

Angajabilitate la 6 luni: 68%

Universitatea din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

  • Aula Magna cu 300 locuri;
  • Două Aule cu câte 200 locuri;
  • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
  • 71 Săli de seminarii;
  • 343 Laboratoare;
  • 1 hala microproducţie;
  • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.435

Programe similare

Lista de comparație