Fizică medicală
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea programului de studii este de a pregăti specialişti în domeniul ştiinţelor exacte, subdomeniul fizică medicală. Programul de studiu Fizică medicală vine în întâmpinarea celor care doresc să îşi îmbogăţească şi să îşi diversifice cunoştinţele de fizică, prin familiarizarea cu aplicaţiile acesteia în medicină şi apoi aprofundarea noilor informaţii dobândite. Astfel, absolvenţilor li se oferă oportunităţi suplimentare atât în domeniul fizicii teoretice şi a celei experimentale în prelucrarea şi interpretarea rezultatelor, cu precădere în sfera metodelor moderne de analiză. Programul de studiu Fizică Medicală este axat pe extinderea şi aprofundarea cunoştinţelor de fizică cu aplicaţii în medicină, atât din perspectiva îmbogăţirii cunoştinţelor teoretice şi practice din domeniul fizicii, cât şi din cea a dezvoltării cunoştinţelor şi aptitudinilor didactice. Procesul didactic este susţinut de discipline de fizică, chimie, anatomie, imagistică aplicată în medicină dar şi de discipline menite să pregătească viitorii absolvenţi pentru activitatea la catedră. Ea propune dezvoltarea unui curriculum nou, adecvat scopului propus şi racordarea la curriculum-ul altor instituţii similare din ţară şi străinătate Programul de studii al Specializării Fizică Medicală vine şi în întâmpinarea unor deziderate ale tinerei generaţii, căci după cum este cunoscut în ultimii anii numărul absolvenţilor de liceu care au optat pentru ştiinţele „pozitive” şi în particular pentru fizică s-a diminuat sensibil şi datorită lipsei unei specializări atractive. Considerăm că este datoria noastră de a sesiza tendinţele moderne de evoluţie a învăţământului universitar, în concordanţă cu necesităţile sociale.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Exacte

Domeniu de licență/master: Fizică

Specializare: Fizică medicală

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 27

Locuri disponibile (taxă): 23

Ultima medie (buget): 7.8

Ultima medie (taxă): 6.06

Taxă anuală de studii: 2.700 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Criterii de admitere:

Diploma de bacalaureat

Media de admitere

La alegere:

- media generală la bacalaureat;

- nota la proba E.c. din cadrul examenului de bacalaureat;

- nota la proba E.d. din cadrul examenului de bacalaureat.

Criterii de departajare la medii egale: nota de la proba scrisă, diferenţiată în funcţie de filieră, profil şi specializare, E.c, din cadrul examenului de bacalaureat.

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019 până la 02/08/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Mecanică
Fizică moleculară și căldură
Informatică
Analiză matematică și algebră
Limba engleză I
Chumie generală
Chimie analitică
Educație fizică I
Optică
Electricitate și magnetism
Fizica atomului și moleculei
Oscilații și unde
Practică de specialitate
Limba engleză II
Educație fizică II
Anul 2
Anatomia și fiziologia omului
Biochimie
Biofizică generală
Limba engleză III
Mecanică analitică
Fizică farmaceutică
Spectroscopie cu aplicații biomedicale
Fizica laserilor
Educație fizică III
Fizica nucelului
Electrofinamică
Mecanică cuantică
Practică de specialitate
Limba engleză IV
Prelucrarea datelor experimentale
Modele și modelare în fizică
Fizica fluidelor
Acustică
Anul 3
Termodinamică și fizică statustică
Aparatură medicală
Electronică
Detectori. Dozimetrie și radioprotecție
Limbaje de programare
Instrumentație virtuală
Fizica plasmei
Particule elementare
Fizica solidului și semiconductori
Tehnici de diagnoză și tratament cu ultrasunete
Modelarea numerică și analogică a proceselor biologice
Elaborare lucrare de licență
Metode radiologice de tratament
Radiologie și imagistică medicală

Facultatea de Ştiinţe

Universitatea din Oradea

Oradea

Descriere

Facultatea de Ştiinţe a fost înfiinţată în cadrul Universităţii din Oradea în 1995 ca urmare a Ordinului Ministrului nr. 3795 din 17.04.1995 în urma desprinderii din Facultatea de Litere şi Ştiinţe şi are la bază tradiţia universitară a Facultăţilor de Matematică-Fizică şi Fizică-Chimie din cadrul fostului Institut Pedagogic de 3 ani din Oradea. Facultatea şi-a câştigat un prestigiu recunoscut în ţară şi în străinătate, prin valoarea corpului profesoral, prin buna pregătire profesională a absolvenţilor săi, prin nivelul ridicat al cercetării ştiinţifice în domeniul ştiinţelor fundamentale (Matematică, Fizică, Biologie, Chimie, Informatică, Ştiinţa mediului), toate acreditate sau autorizate. Conducerea facultăţii, în condiţiile existenţei unei globalizări a activităţilor economice, sociale şi de educaţie, şi-a propus să formeze specialişti bine pregătiţi în domeniile ştiinţelor fundamentale: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Biologie şi Ştiinţa mediului, având o înaltă ţinută profesională şi morală. Principalele obiective sunt următoarele: Pregătirea de specialişti având calificări şi competenţe care permit integrarea europeană a absolvenţilor, a fi Student la Facultatea de Ştiinţe înseamnă a fi Student în Spaţiul European al Educaţiei. Oferirea unor oportunităţi suplimentare pentru angajare prin acreditarea unor specializări corelate dinamic cu piaţa muncii, programe de învăţământ flexibile, un spectru larg de discipline opţionale. Formarea unor cadre didactice informate şi motivate pentru învăţământul preuniversitar-gimnazial, preuniversitar-liceal şi universitar. Participarea studenţilor la realizarea de proiecte interdisciplinare europene şi regionale în domeniul ştiinţelor aplicate: Bioinformatică, Modelarea proceselor chimice, Ecologie şi protecţia mediului, Fizică computaţională, Teoria jocurilor, Fizică medicală, Matematică aplicată în economie. Pentru îmbunătăţirea activităţilor de cercetare s-a întocmit planul strategic şi planul operaţional al facultăţii, plan care cuprinde modalităţile de îmbunătăţire a performanţelor ştiinţifice, creşterea surselor de finanţare, a impactului rezultatelor cercetării, organizarea de manifestări ştiinţifice, cooperarea cu alte universităţi şi centre de cercetare. Cadrele didactice ale facultăţii noastre au o experienţă de predare şi de cercetare ştiinţifică internaţională de excepţie, suntem beneficiarii a numeroase proiecte cu finanţare naţională şi europeană, a unor brevete de invenţie, a unui premiu al Academiei Române şi a singurei reviste din ţară în domeniul Biologiei cotată ISI. În contextul internaţionalizării cercetării, cadrele noastre didactice au statutul de profesori sau cercetători asociaţi la universităţi şi centre de cercetare de prestigiu, dintre care amintim: Universitatea Notre Dame, Indiana -SUA; Argone National Laboratory, Illinois -SUA; Budapest University of Technology and Economics, Budapesta -Ungaria; University of Gent -Belgia; University of Medical Science, Debrecen -Ungaria; Universitatea din Linz, -Austria; Universitatea din Antante -Spania; Universitatea din Memphis- SUA, Universitatea din Caen- Franţa; Institutul Max-Planck de Cercetare a Metalelor Stuttgard- Germania; Universitatea din Orleans- Franţa; Universitatea Catolică din Nijmegen- Olanda; Institutul Politehnic Worcester- USA; Universitatea Liberă din Bruxelles- Belgia; Universitatea din Kaiserslautern- Germania, Universitatea din Reims- Franţa, Institutul de Matematică al Academiei de Ştiinţe- Polonia, Centrul de Cercetări din Reykjavik- Islanda.

Cadre didactice: 67

Universitatea din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

  • Aula Magna cu 300 locuri;
  • Două Aule cu câte 200 locuri;
  • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
  • 71 Săli de seminarii;
  • 343 Laboratoare;
  • 1 hala microproducţie;
  • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.435

Programe similare

Lista de comparație