Istoria și Teoria Artei
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de licenţă Istoria şi Teoria Artei este integrat într-un cadru instituţional puternic, cu tradiţie şi riguros organizat, căci Facultatea de Arte este parte integrantă din Universitatea de Vest ce cuprinde încă zece facultăţi. În societatea contemporană, din ce în ce mai specializată şi profesionalizată, dominată de conceptualism, necesitatea unei formaţii cu caracter teoretic este imperioasă. Astfel, pregătirea unor specialişti în istoria artei, în teorie şi critică de artă oferă o semnificativă diversitate în cadrul Facultăţii de Arte. Cei care studiază la această secţie vor fi pregătiţi pentru cunoaşterea, studierea aprofundată şi temeinică a fenomenului artistic de-a lungul timpului, dar şi a celui contemporan. Specializarea Istoria şi Teoria Artei are ca finalitate pregătirea viitoarelor generaţii de teoreticieni ai artei, de muzeologi şi de istorici de artă capabili să răspundă nevoilor vitale estetice şi vizuale ale societăţii. Astfel, cele două rute în cadrul acestei specializări: Teoria artei şi Mediaţie artistică precum şi Istoria artei şi Muzeologie, răspund perfect cerinţelor societăţii culturale europene. Studiile de istoria artei sunt orientate către fenomenul artistic universal, dar şi al celui românesc în contexte internaţional. Ca urmare, tinerii absolvenţi pot dezvolta o carieră de istorici de artă, cercetători şi muzeografi, studiind patrimoniul muzeal; ei pot deveni de asemenea critici de artă, teoreticieni, curatori şi manageri de proiecte artistice şi culturale, atunci când interesul celor care studiază se îndreaptă spre fenomenul artei contemporane. La absolvire, ei pot deveni jurnalişti culturali şi operatori media, pot dobândi practică editorială, în cazul în care se vor dedica mass-mediei sau activităţilor editoriale. Ei vor putea fi pregătiţi specialişti competenţi care să poată susţine crearea unui fond teoretic prin studii şi cărţi de specialitate, monografii ale artiştilor sau lucrări de sinteză. Pregătirea de care vor beneficia îi va face apţi să se lanseze în programe naţionale şi internaţionale de cercetare, să elaboreze lucrări cu caracter analitic sau de sinteză. Toate aceste mijloace teoretice vor avea o convergenţă coerentă în construirea unor strategii adecvate, reflectate de parcurgerea Teoriei artei precum şi a Istoriei artei, a Criticii de artă, a Hermeneuticii artelor vizuale, precum şi a Esteticii aplicate artelor plastice, a Muzeologiei, a Teoriilor şi practicilor curatoriale, în forme ce vor avea în vedere multiplele perspective posibile: istorică, tematică, de întâmpinare, de evaluare, etc. Multitudinea de metode, de perspective de abordare teoretică se cere circumscrisă procesului de valorificare a patrimoniului cultural şi artistic, proces care trebuie mereu înnoit cu noi evaluări, cu noi exegeze, cu noi interpretări, cu noi unghiuri de înţelegere. Studenţii acestor specializări pot frecventa de asemenea modulul pedagogic, a cărui parcurgere le asigură posibilitatea de a îmbrăţişa, după absolvire, profesia didactică.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Arhitectură

Specializare: Arhitectură de interior

Locuri disponibile (total): 109

Locuri disponibile (buget): 109

Taxă anuală de studii: 3.300 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

De menționat că locurile de la buget sunt cumulate pentru toate spcializările Facultății de Arte și Design.

PROBA CONCURS

Proba 1. Evaluarea unui ESEU redactat anterior înscrierii și depunerii dosarului de concurs – eliminatorie.

Eseul - scris pe orice temă corelată istoriei sau teoriei artei - trebuie să fie coerent și expresiv și să prezinte argumente în sprijinul ideilor formulate de candidat.
Vor fi evaluate:
a) capacitatea de exprimare coerentă a ideilor;
b) capacitatea de a elabora argumente în sprijinul ideilor formulate.
Eseul va fi semnat și predat secretariatului admiterii, la înscriere, odată cu depunerea Dosarului de concurs.

Evaluarea se va face prin admis /respins 

Proba 2. INTERVIU

Proba de examen se susține în plenul comisiei de admitere și constă în susținerea eseului prezentat la proba eliminatorie. 
Vor fi evaluate:
a) capacitatea de a exprima oral, sintetic, conținutul eseului
b) capacitatea de a argumenta ideile formulate și prezentate în eseu.

Se acordă note de la 1 la 10.

Media generală (M) obţinută în concurs se calculează ca medie aritmetică a celor trei note obținute în cadrul probei a doua, de creativitate.

M=(N1+N2+N3)/3 unde:
>> N1 este nota acordată de primul examinator, membru al comisiei de concurs
>> N2 este nota acordată de cel de-al doilea examinator, membru al comisiei de concurs
>> N3 este nota acordată de cel de-al treilea examinator, membru al comisiei de concurs

Candidaţii, câştigători la olimpiadele organizate de MEN (locurile I, II şi III), vor prezenta la sediul facultăţii, în zilele de 13 – 14 iulie 2017 diplomele/documentele doveditoare şi o mapă cu 15 lucrări proprii spre a fi analizate de către o comisie în vederea selecţiei pentru locurile subvenţionate. 

Participanţii care au obținut unul din Premiile acordate pe secțiuni la concursul ”Pasaje, vor fi clasificați, în cadrul concursului de admitere la Facultatea de Arte și Design din Timişoara cu media de admitere 10 (zece), cu condiţia promovării bacalaureatului, indiferent de media de la bacalaureat. 

Ocuparea definitivă a unui loc la Facultatea de Arte și Design de către toți participanţii, se face numai după depunerea dosarului complet de admitere, inclusiv a diplomei de bacalaureat în original, în condiţiile metodologiei de admitere, în sesiunea de admitere organizată de facultate. 

Participanților care au obținut una dintre Diplomele de Merit, egale pentru fiecare secțiune, li se va echivala proba de interviu din cadrul examenului de admitere organizat în sesiunea iulie 2017, la specializarea aferentă secţiunii de concurs, urmând să susțină doar cea de-a doua probă de admitere, proba de creativitate. 

Candidaţii declaraţi admişi la Facultatea de Arte și Design în urma Concursului ”Pasaje” pot beneficia de burse şi locuri de cazare în cămine în conformitate cu prevederile regulamentelor UVT.

Mapa trebuie să conţină, după caz: studii de desen, studii de culoare, compoziţii, reproduceri ale lucrărilor netransportabile de sculptură, tapiserie, piese de modă sau a altor lucrări, lucrări de artă fotografică, video, etc., relevante pentru fiecare specializare la care candidatul se înscrie. 

Candidații câştigători la olimpiade pot opta doar pentru acele specializări la care au obţinut premiile.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 18/07/2018

Perioadă probe: de la 19/07/2018 până la 20/07/2018

Perioadă rezultate: de la 23/07/2018 până la 27/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2018 până la 05/09/2018

Perioadă probe: de la 06/09/2018 până la 07/09/2018

Perioadă rezultate: de la 10/09/2018 până la 14/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Scrisoare de intenție / motivație Da Nu N/A Da Proba practica N/A
Interviu Nu Nu 100% Nu Proba practica N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 plicuri timbrate
4 Fotografii tip buletin
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Ed.fizică (complementar)
Voluntariat (facultativ)
Crochiuri (facultativ)
Scriere academică (facultativ)
Istoria artei
Anatomie artistică
Procesarea imaginii pe calculator
Studiul desenului pt design vestimentar
Studiul culorii pt design vestimentar
Design vestimentar –Compoziție Bazele compoziției
Istoria costumului
Materiale, procese, tehnici aplicative
Croi și construcția tiparului
Limba straină (complementar)
Anul 2
Istoria artei
Design vestimentar Compoziție
Istoria costumului
Materiale, procese, tehnici aplicative
Croi și construcția tiparului
Bazele proiectării produsului vestimentar de serie
Accesorii vestimentare
Explorări creative in material textil
Ilustrație de modă
Imprimări textile
Stagiu de practică
Limba straină (complementar)
Disciplină complementară opțională
Educație fizică (complementar)
Voluntariat (facultativ)
Crochiuri (facultativ)
Scriere academică (facultativ)
Bazele fotografiei si tehnicile foto (facultativ)
Anul 3
Filosofie
Istoria artei universale
Istoria artei romanesti
Arta si cultura vizuala
Studiul imaginii
Arta si experiment
Metodologia de analiza si elaborare textuala
Abordari sociologice ale artelor vizuale
Metodologia cercetarii si documentarii pentru lucr. De licenta
Practica de specialitate
Disciplină complementară
Voluntariat (facultativ)
Istoria artei
Estetica artelor vizuale
Perspectivă și geometrie descriptivă
Design vestimentar Compoziție
Teoria Modei
Bazele proiectării produsului vestimentar de serie
Accesorii vestimentare
Metodologia elaborării lucrării de licență
Imagine de modă
Tehnici avansate de transpunere pentru lucrarea de licență
Arta si noile media
Marketing si management
Comunicatii vizuale
Discipline complementare opționale Voluntariat (facultativ)
Scriere academică (facultativ)

Facultatea de Arte şi Design

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara

Descriere

Oferta curriculară pe care Facultatea de Arte şi Design o pune astăzi la dispoziţia studenţilor are în vedere cele trei paliere de studii universitare ce întrunesc cerinţele planului strategic al Programului de educaţie permanentă Bologna: studiile de licenţă (şase semestre), studiile masterale (patru semestre) şi studiile doctorale (şase semestre). Programele instituţionale de pregătire, cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică, acoperă aria largă a domeniului artelor vizuale, prin complexitate, flexibilitate şi interdisciplinaritate, fiind acreditate în prezent 11 programe de licenţă, 11 programe de nivel master şi două tipuri de doctorat în arte plastice şi decorative: profesional şi ştiinţific.

Cercetarea fundamentală şi creaţia artistică pun în discuţie conceptele majore ale artelor vizuale pornind de la principiile, teoriile şi formele de artă consacrate şi reevaluează condiţia acestora în contextul actual al manifestrilor şi expresiilor artistice. Studenţii au posibilitatea de a opta, într-un sistem modular, pentru disciplinele de specialitate şi complementare care corespund cel mai bine propriilor motivaţii şi căutări, alcătuindu-şi un traseu individual de pregătire.Valoarea acestor programe şi teme de pregătire se regăseşte în lucrările-studiu sau experiment ale studenţilor, în cele de licenţă şi dizertaţie sau în programele de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică doctorale, fiind legitimate de performanţele profesionale ale absolvenţilor distinşi cu premii în competiţii de profil, naţionale şi internaţionale.

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara, Timis

Introducere

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.700

Programe similare

Lista de comparație