Biotehnologii microbiene și celulare
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Acest program de studii masterale funcţionează începând din anul 2003 şi are ca obiectiv primordial pregătirea unor specialişti capabili de o abordare complexă şi completă a problemelor care vizează:

  • biotehnologiile de obţinere a substanţelor biologic active;
  • utilizarea potenţialului microorganismelor în scopul bioremedierii calităţii solurilor, aerului, apelor şi de biodegradare a xenobioticelor;
  • utilizarea deşeurilor agricole, industriale şi menajere în vederea obţinerii biomasei şi produselor secundare ale metabolismului microbian;
  • tehnologiile de producere a biocombustibilului;
  • utilizarea tehnologiilor avansate cu implementare în zootehnie, acvacultură şi apicultură;
  • tehnologiile de obţinere a unor biofertilizatori utilizaţi pentru creşterea producţiilor agricole;
  • implementarea unor noi metode de monitorizare a calităţii aerului, apei şi solului prin biotehnologii moleculare.

O atenţie deosebită se acordă pregătirii masteranzilor pentru cercetarea ştiinţifică prin asigurarea următoarelor căi:

  • atragerea masteranzilor pasionaţi de anumite domenii ale biotehnologiei prin activităţile de cercetare propriu-zisă, pe lângă cadrele didactice, la realizarea unor teme de cercetare individuale sau colective, a unor granturi, a unor contracte cu beneficiari economici etc.;
  • stimularea studenţilor cercetători pentru a participa la sesiuni ştiinţifice studenţeşti sau altemanifestări naţionale şi internaţionale.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Biologie

Specializare: Biologie

Locuri disponibile (total): 31

Locuri disponibile (buget): 26

Locuri disponibile (taxă): 5

Ultima medie (buget): 8.97

Ultima medie (taxă): 8.54

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Media de admitere:
– 60% Media examenului de licenţă;
– 40% Nota la proba orală – interviu.
Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale: media anilor de studii din facultate

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 19/07/2019

Perioadă probe: de la 21/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019 până la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 11/09/2019

Perioadă probe: de la 12/09/2019

Perioadă rezultate: de la 13/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 fotografii color(tip buletin)
Adeverință de student (a doua facultate)
Cartea de identitate–original și copie
Certificat de căsătorie–original și copie
Certificat de naștere–original și copie
Chitanță care atestă achitarea taxei de înscriere
Curriculum vitae Europass;
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă/adeverință de licență
Dosar plic
Fișa de înscriere (se completează la înscriere)
Foaie matricolă (original/copie)
Scrisoare de intenție;
adeverință medicală tip;
Anul 1
Bazele teoretice și aplicative ale biotehnologiilor microbiene
Biotehnlogii de obţinere a substanţelor biologic active
Metode şi procesare în biotehnologie
Culturi celulare vegetale în biotehnologii
Biostatistică
Etica cercetării științifice
Biotehnologii enzimatice
Biodegradare şi biodeteriorare microbiană
Biotehnologii moleculare
Modele animale în studiul maladiilor umane
Aplicații bioinformatice utilizate în cercetarea biomedicală
Practică de cercetare
Anul 2
Bioconversii microbiene
Biochimia produselor alimentare
Enzimologie cu aplicaţii medicale
Culturi de celule animale în biotehnologie
Manipulare genică în biotehnologiile medicale și farmaceutice
Biotehnologii în medicină
Biotehnologii microbiene de epurare a apelor uzate
Biochimia metaboliţilor la microorganisme
Strategii biotehnologice de obținere a compușilor fitofarmaceutici
Managementul laboratorului de cercetare biomedicală
Practică de cercetare, documentare şi redactare a lucrării de disertaţie

Descriere

Facultatea a fost înfiinţată în 1864, odată cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, ca o secţie a Facultăţii de Ştiinţele Naturii. În timp, a căpătat denumiri diferite (Facultatea de Ştiinţe Naturale – Geografie, Facultatea de Biologie – Geografie – Geologie). Facultatea formează viitoarele cadre didactice din învăţămînul universitar şi pre-universitar, precum şi specialişti care pot desfăşura activităţi în: întreprinderi care folosesc biotehnologii (fabrici de antibiotice, fabrici de industrializare a laptelui, a produselor alcoolice, vinuri, bere etc.), în spitale sau în domenii ecologice şi de protecţie a mediului.

Studenţii şi cadrele didactice au la dispoziţie o importantă bază materială pentru cercetare şi practică, prin accesul la staţiunile de cercetare ale facultăţii de la Agigea (Marea Neagră) şi Potoci (Bicaz), prin Grădina Botanică, Muzeul de Istorie Naturală (primul din Ţările Române) şi un Herbarium foarte bogat în specii de plante.

În cadrul facultăţii se efectuează cercetări moderne fundamentale şi aplicative în domenii ca: biodiversitate, biotehnologii moderne, ecologie şi protecţia mediului, combaterea integrată şi biologică a dăunătorilor, genetică, biochimie, biofizică, biologie celulară, anatomie, citologie, histologie, fiziologie vegetală şi animală etc. Biblioteca de Biologie se află în corpul B al Universităţii, la etajul I, sala B-459, B-dul Carol I, nr. 20A. 

Studenți înmatriculați licență: 590

Studenți înmatriculați master: 259

Cadre didactice: 45

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 18

Promovabilitate licență: 99%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație