Valorificarea durabilă a resurselor pădurii
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Protecţia Mediului din cadrul Universităţii din Oradea dispune de spaţiu şi dotări corespunzătoare desfăşurării procesului de învăţământ. Facultatea are o construcţie relativ noua, suficient de spaţioasă. Chiar dacă dotarea nu este la un nivel mondial, în facultatea noastră sunt condiţii pentru realizarea învăţământului şi cercetării în domenii de largă anvergură ştiinţifică. Dotarea din ultimii ani cu aparatură de calcul performantă şi achiziţia unor aparate şi instalaţii a revigorat activitatea de cercetare ştiinţifică si didactică a studenţilor. Întreaga activitate didactică de formare, specializare şi de cercetare ştiinţifică se desfăşoară în cadrul a 35 laboratoare şi în contextul specializat al unor staţiuni şi centre de practică:

 • Staţiunea de cercetare şi dezvoltare pomicolă care aparţine Universităţii din Oradea din anul 2004 şi este situată la poalele Dealului Viilor, strada D. Bolintineanu. Această staţiune deţine mai multe laboratoare şi plantaţii pomicole destinate cercetării şi practicii studenţilor de la specializările de profil.
 • Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă S.C.D.A. Oradea a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Tehnice Bucureşti, situată pe calea Aradului la numai 1 km de localitatea Oradea, unde îşi desfăşoară activitatea specializările de Agronomie şi Industrie alimentară şi Agroturism.
 • Ferma zootehnică Sânmartin situată la 2 km de Oradea şi destinată studenţilor de la specializările Zootehnie
 • Centrul de practică Băile 1 Mai care deţine o clădire cu laboratoare în curs de modernizare pentru specializarea Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice.
 • Centrul de practică Carei din Jud. Satu-Mare pentru specializările Agricultură, Horticultură, Controlul şi expertiza produselor alimentare, Tehnologia prelucrării produselor agricole care cuprinde săli de curs şi teren pentru cercetare agricolă.
 • Centrul de practică Gurahonţ din jud. Arad care deţine un parc dendrologic cu peste 2000 de specii de arbori şi arbuşti, dintre care 50 sunt specii unice în lume. Numele parcului este dat după fondatorul lui, inginer Eusebiu Ştefan. Suprafaţa parcului este de 7 ha şi se poate semnala si existenţa unui lac de 0,80 ha, populat cu specii de peşte de apă dulce, destinat studenţilor din cadrul specializărilor Silvicultură, Exploatări forestiere şi Ingineria Mediului.
 • Centrul de practică din str. Pitagora, Oradea care este destinat studenţilor de la specializarea Prelucrarea lemnului şi care dispune de un atelier de tâmplărie şi laboratoare de profil.
 • Centrul de cercetare ştiinţifică a factorilor de risc pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi mediul înconjurător cu laboratoarele specifice domeniilor, dotate prin Proiectul MEC nr.81/2006 în valoare de 1 milion Euro.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Silvicultură

Specializare: Silvicultură

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 20

Locuri disponibile (taxă): 30

Ultima medie (buget): 8.5

Ultima medie (taxă): 7.35

Taxă anuală de studii: 3.300 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Admiterea la Facultatea de Protecţia Mediului Oradea se va desfăşura pe domenii, la specializările/programele de studii acreditate sau autorizate provizoriu, pe baza unui concurs de admitere constând într-o probă orală de evaluare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu al programului de studii universitare de masterat – 50% și 50% media examenului de licenţă.

Domeniu: Silvicultură

Program de studiu universitar de masterat: Valorificarea durabilă a resurselor pădurii

        Criterii de departajare în caz de medii egale:

1. Nota la proba – Cunoștințe fundamentale și de specialitate – a examenului de licență

2. Media examenului de bacalaureat.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 28/07/2019

Perioadă probe: de la 29/07/2019

Perioadă rezultate: de la 29/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 15/09/2019

Perioadă probe: de la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 16/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu 50% Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Baze de date spatiale ale resurselor forestiere
Ecologia polenizarilor
Silvicultura durabila
Tehnologii de optinere a plantelor lemnoase
Surse noi de energie in silvicultura
Constructii silvo-turistice in sectorul forestier
Anul 2
Ameliorarea speciilor lemnoase pe fondul modificarilor climatice globale
certificarea padurilor
Amenajarea complexa si conservarea fondurilor de vanatoare si pescuit
Metode moderne de gospodariri a sistemelor agrosilvice
Amenajarea peisagistica si turistica
Culturi specializate pentru hrana vanatului
Gestiunea informatizata a proceselor silvice
Metode si utilaje moderne de exploatare a padurii

Facultatea de Protecţia Mediului

Universitatea din Oradea

Oradea

Descriere

Înfiinţarea Facultăţii de Protecţia Mediului a avut loc în anul universitar 1993-1994, fiind găzduită la început de clădirea din str. General Magheru nr.26, în care a funcţionat anterior Liceul Industrial Agricol Oradea. Astăzi, activitatea de instruire practică a studenţilor şi masteranzilor se desfăşoară într-un număr important de locaţii de pe raza judeţului Bihor, Arad şi Satu Mare cu centre specializate de practică pe domeniu. La înfiinţare, facultatea a cuprins specializările Agricultură, Horticultură şi Ecologie. În anul universitar 1994-1995 la acestea se adaugă specializarea Silvicultură, iar în anul 1996 şi alte specializări din domeniul forestier: Exploatări forestiere şi Prelucrarea lemnului. Având în vedere importanţa evaluării impactului schimbărilor naturale şi a activităţilor antropice asupra mediului, s-a considerat necesară punerea bazelor tehnologiei inginereşti în probleme de mediu, astfel că în locul specializării Ecologie, în anul 1996 se înfiinţează specializarea Ingineria mediului, a cărei denumire s-a modificat pe parcurs în Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice. În anul 2000 au pornit primele cursuri ale specializării Zootehnie, la care s-au alăturat la începutul anului universitar 2002-2003 două specializări din domeniul industriei alimentare: Controlul şi expertiza produselor alimentare şi Tehnologia prelucrării produselor agricole. În anul universitar 2003-2004 a început funcţionarea unei noi specializări: Ingineria şi Managementul în Alimentaţie Publică şi Agroturism. Paleta specializărilor Facultăţii de Protecţia Mediului din cadrul Universităţii din Oradea cuprinde astăzi un număr de zece alternative pentru actualii şi viitorii studenţi. Specializările noastre sunt acreditate sau autorizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi sunt în măsură să asigure pregătirea unor specialişti capabili să răspundă la toate cerinţele ridicate de realizarea unei dezvoltări durabile a agriculturii, silviculturii, industriei forestiere şi alimentare în partea de vest a României.

Universitatea din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.435

Programe similare

 • Silvicultura

  Facultatea de Agronomie/Universitatea din Craiova

 • Silvicultură

  Facultatea de Protecţia Mediului/Universitatea din Oradea

 • Silvicultură

  Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere/Universitatea "Transilvania" din Braşov

 • Silvicultură

  Facultatea de Agricultură/Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Lista de comparație