Zootehnie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Cuprinde un număr de 31 cadre didactice care asigură cursurile următoare: Anatomie, histologie şi embriologie, Agricultură generală, Biologie celulara, Producerea şi conservarea furajelor, Microbiologie, Fiziologie animală, Genetică animală, Reproducţie animală, Construcţii zootehnice, Maşini şi instalaţii zootehnice, Apicultură, sericicultură, Zooigienă, Nutriţia şi alimentaţia animalelor, Ameliorarea animalelor, Patologie şi tehnici sanitar-veterinare, Cunicultură, animale de blană şi vânat, Creşterea cabalinelor, Etologie, acvacultură, Creşterea suinelor, Creşterea păsărilor, Creşterea bovinelor, Creşterea ovinelor şi caprinelor, Procesarea produselor alimentare, de origine animală, Contabilitate şi analiză economico-financiară, Marketing, Zooeconomie, Economie generală, Microbiologie generală, Tehnologia creşterii animalelor, Turism şi agroturism internaţional, Limba engleză, Economie şi dezvoltare rurală, Geografia resurselor agroturistice, Drept comercial, Tehnologii de cultură a plantelor de câmp şi horticole, Nutriţie umană, Gastrotehnie şi tehnica servirii, Tehnici hoteliere, Tehnologia prelucrării produselor vegetale, Management, Contabilitate, Tehnologia prelucrării produselor animale, Ecotoxicologia mediului, Controlul sanitar-veterinar al alimentelor, Boli transmisibile de la animale la om, Ecologie şi protecţia mediului, Gestiunea unităţilor turistice, Tehnici de negociere.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Zootehnie

Specializare: Zootehnie

Locuri disponibile (total): 90

Locuri disponibile (buget): 90

Taxă anuală de studii: 3.100 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

100% media de bacalaureat

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2020 până la 25/07/2020

Perioadă rezultate: de la 27/07/2020 până la 31/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 01/09/2020 până la 15/09/2020

Perioadă rezultate: de la 16/09/2020 până la 21/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Matematică și statistică
Informnatică asistată și grfică pe calculator
Limbă străină
Biofizică și agrometeorologie
Anatomie, histologie, embrologie
Biochimie
Agricultură generală
Producerea și conservarea furajelor
Educație fizică
Ecologie și protecția mediului
Biologie celulară
Practică
Discipline facultative (Managementul calității)
Anul 2
Agricultură și sericicultură
Limbă străină
Construcții zootehnice
Construcții zootehnice - proiect
Fiziologie animală
Genetică animală
Reproducția animalelor
Construcții zootehnice
Mașini și instalații zootehnice
Microbiologie
Educație fizică
Acvacultură
Zooigienă și bunăstarea animalelor
Practică
Discipline facultative (Utilizarea calculatorului)
Anul 3
Creșterea cabalinelor
Cunicultură, animale de blană și vânat
Ameliorarea animalelor
Patologie animală
Nutriție și alimentație
Nutriție și alimentație - proiect
Creșterea bovinelor
Creșterea păsărilor
Creșterea suinelor
Practică
Tehnologia producerii de nutreț combinat Discipline opționale (Biostatică, Tehnici sanitare veterinare, Animale de companie, Legislație în zootehnie)
Anul 4
Creșterea ovinelor și caprinelor
Creșterea ovinelor și caprinelor - proiect
Procesarea produselor animaliere
Creșterea bovinelor
Creșterea bovinelor - proiect
Creșterea păsarilor
Creșterea păsarilor - proiect
Creșterea suinelor
Creșterea suinelor - proiect
Elaborare proiect de diplomă
Contabilitate și analiză economică-financiară
Management în zootehnie
Ecoferme și produse ecologice animaliere
Marketing în zootehnie
Discipline opționale (Biotehnologii de reproducție, Management în agroturism)

Facultatea de Protecţia Mediului

Universitatea din Oradea

Oradea

Descriere

Înfiinţarea Facultăţii de Protecţia Mediului a avut loc în anul universitar 1993-1994, fiind găzduită la început de clădirea din str. General Magheru nr.26, în care a funcţionat anterior Liceul Industrial Agricol Oradea. Astăzi, activitatea de instruire practică a studenţilor şi masteranzilor se desfăşoară într-un număr important de locaţii de pe raza judeţului Bihor, Arad şi Satu Mare cu centre specializate de practică pe domeniu. La înfiinţare, facultatea a cuprins specializările Agricultură, Horticultură şi Ecologie. În anul universitar 1994-1995 la acestea se adaugă specializarea Silvicultură, iar în anul 1996 şi alte specializări din domeniul forestier: Exploatări forestiere şi Prelucrarea lemnului. Având în vedere importanţa evaluării impactului schimbărilor naturale şi a activităţilor antropice asupra mediului, s-a considerat necesară punerea bazelor tehnologiei inginereşti în probleme de mediu, astfel că în locul specializării Ecologie, în anul 1996 se înfiinţează specializarea Ingineria mediului, a cărei denumire s-a modificat pe parcurs în Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice. În anul 2000 au pornit primele cursuri ale specializării Zootehnie, la care s-au alăturat la începutul anului universitar 2002-2003 două specializări din domeniul industriei alimentare: Controlul şi expertiza produselor alimentare şi Tehnologia prelucrării produselor agricole. În anul universitar 2003-2004 a început funcţionarea unei noi specializări: Ingineria şi Managementul în Alimentaţie Publică şi Agroturism. Paleta specializărilor Facultăţii de Protecţia Mediului din cadrul Universităţii din Oradea cuprinde astăzi un număr de zece alternative pentru actualii şi viitorii studenţi. Specializările noastre sunt acreditate sau autorizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi sunt în măsură să asigure pregătirea unor specialişti capabili să răspundă la toate cerinţele ridicate de realizarea unei dezvoltări durabile a agriculturii, silviculturii, industriei forestiere şi alimentare în partea de vest a României.

Universitatea din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.435

Programe similare

 • Zootehnie

  Facultatea de Zootehnie/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

 • Zootehnie (ID)

  Facultatea de Zootehnie/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

 • Nutriţia şi Alimentaţia Animalelor

  Facultatea de Zootehnie/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

 • Reproducţie şi Ameliorare Genetică

  Facultatea de Zootehnie/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

Lista de comparație