Silvicultură
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Are un număr de 26 cadre didactice care asigură cursurile de: Botanică, Zoologie generală și sistematică, Topografie, Meteorologie, Ecologie, Fitopatologie, Entomologie, Mecanica, Pedologie, Dendrologie, Biostatistică, Teledetecție și cadastru forestier, Silvicultură, Dendrometrie, Genetiă și ameliorarea arborilor, împăduriri, Exploatări forestiere, Transporturi forestiere, Construcții forestiere, Arboricultură ornamentală, Amenajarea spațiilor verzi, Prelucrarea primară a lemnului, Mecanizarea lucrărilor silvice, Studiul lemnului, Cultura vânatului, Stațiuni forestiere, Monitoring forestier, Amenajarea pădurii, Corectarea torenților, Ameliorari silvice, Drumuri forestiere, Tehnologia exploatării lemnului, Funiculare forestiere, Bazele producției lemnului, Rezistența materialelor, Protecția, încleierea și finisarea lemnului, Așchiere și scule așchietoare, Structuri din lemn, Tratamente termice, Proiectarea, fabricarea și fiabilitatea mobilei, Tehnologia produselor finite, Tehnologia cherestelei, Ecologie și protecția mediului industrial, Construcții din lemn, Toleranțe și control dimensional în IL, Mașini și agregate în industria lemnului, Mobilier din lemn pentru amenajarea spațiilor verzi, Tehnologia produselor aglomerate, Proiectarea asistata a produselor din lemn,Tehnica comenzii numerice în IL, Exploatarea mașinilor și a utilajelor.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Silvicultură

Specializare: Silvicultură

Locuri disponibile (total): 75

Locuri disponibile (buget): 12

Locuri disponibile (taxă): 63

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Admiterea la Facultatea de Protecţia Mediului Oradea se va desfăşura pe  bază de concurs  de dosare, 100% media de bacalaureat.

      Departajarea candidaţilor în caz de medii egale: Nota la proba de examen ,,Limba şi literatura română” obţinută la examenul de bacalaureat.           

După afişarea rezultatelor se va confirma locul ocupat prin concurs după un program anunţat în perioada admiterii. Locurile neconfirmate în termenul stabilit vor fi declarate vacante.

Numărul minim de studenţi pentru demararea unui program de studii se stabileşte prin Hotărâre a Senatului universităţii, cu avizul Consiliului de administraţie, pe baza unor criterii specifice. Candidaţii vor fi informaţi, încă de la înscriere asupra numărului minim de studenţi necesar demarării unui program de studii.

În situația nepornirii unui program de studiu de licență, candidații admiși la acel program de studiu pe locuri subvenționate vor fi transferați la un alt program de studiu de licență (păstrându-și același statut ”admis fără taxă”) conform opțiunilor personale pe baza acceptului scris înaintat comisiei de admitere a facultății.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 28/07/2019

Perioadă rezultate: de la 29/07/2019 până la 02/08/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 15/09/2019

Perioadă rezultate: de la 16/09/2019 până la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Mașini și echipamente
Topografie
Botanică
Informatică
Biofizică
Matematică
Biochimie
Geologie și geomorfologie
Limbi străine
Educație fizică
Biostatistică
Meteorologie și climatologie
Pedologie
Fiziologia plantelor
Dendrologie
Practică
Anul 2
Zoologie
Dendrologie
Ecologie și protecția mediului
Construcții forestiere
Entomologie și fitopatologie forestieră
Fiziologia plantelor
Pedologie
Limbi străine
Educație fizică
Stațiuni forestiere
Faună cinegetică și salmonicultură
Dendrometrie
Practică
Discipline opționale (Pachetul 1/2)
Discipline facultative (Silvicultură în alte zone geografice, Amenajarea fondului de vânătoare și pescuit)
Anul 3
Silvicultură
Silvicultură - proiect
Boli transmisibile animal-om (zoonoze)
Conservarea biodiversității și arii protejate
Genetică
Dendrometrie
Exploatări forestiere
Împăduriri
Amenajarea pădurilor
Arboricultură ornamentală
Practică
Discipline opționale (Programarea calculatoarelor și informatizare în silvicultură, Gestiunea informatică a proceselor silvice, Pachetul1/2/3/4/5)
Discipline facultative (Cercetare operațională în silvicultură)
Anul 4
Amenajarea spațiilor verzi
Amenajarea spațiilor verzi - proiect
Transporturi forestiere
Transporturi forestiere - proiect
Corectarea torenților
Corectarea torenților - proiect
Amelioranții silvici
Amelioranții silvici - proiect
Amenajarea pădurilor
Amenajarea pădurilor - proiect
Elaborare proiect diplomă
Mecanizarea lucrărilor forestiere
Monitoring forestier
Prelucrarea primară a lemnului
Drept și legislație silvică
Produse forestiere
Discipline opționale (Contabilitate, Management și marketing forestier)
Discipline facultative (Valorificarea produselor forestiere)

Facultatea de Protecţia Mediului

Universitatea din Oradea

Oradea

Descriere

Înfiinţarea Facultăţii de Protecţia Mediului a avut loc în anul universitar 1993-1994, fiind găzduită la început de clădirea din str. General Magheru nr.26, în care a funcţionat anterior Liceul Industrial Agricol Oradea. Astăzi, activitatea de instruire practică a studenţilor şi masteranzilor se desfăşoară într-un număr important de locaţii de pe raza judeţului Bihor, Arad şi Satu Mare cu centre specializate de practică pe domeniu. La înfiinţare, facultatea a cuprins specializările Agricultură, Horticultură şi Ecologie. În anul universitar 1994-1995 la acestea se adaugă specializarea Silvicultură, iar în anul 1996 şi alte specializări din domeniul forestier: Exploatări forestiere şi Prelucrarea lemnului. Având în vedere importanţa evaluării impactului schimbărilor naturale şi a activităţilor antropice asupra mediului, s-a considerat necesară punerea bazelor tehnologiei inginereşti în probleme de mediu, astfel că în locul specializării Ecologie, în anul 1996 se înfiinţează specializarea Ingineria mediului, a cărei denumire s-a modificat pe parcurs în Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice. În anul 2000 au pornit primele cursuri ale specializării Zootehnie, la care s-au alăturat la începutul anului universitar 2002-2003 două specializări din domeniul industriei alimentare: Controlul şi expertiza produselor alimentare şi Tehnologia prelucrării produselor agricole. În anul universitar 2003-2004 a început funcţionarea unei noi specializări: Ingineria şi Managementul în Alimentaţie Publică şi Agroturism. Paleta specializărilor Facultăţii de Protecţia Mediului din cadrul Universităţii din Oradea cuprinde astăzi un număr de zece alternative pentru actualii şi viitorii studenţi. Specializările noastre sunt acreditate sau autorizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi sunt în măsură să asigure pregătirea unor specialişti capabili să răspundă la toate cerinţele ridicate de realizarea unei dezvoltări durabile a agriculturii, silviculturii, industriei forestiere şi alimentare în partea de vest a României.

Universitatea din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

  • Aula Magna cu 300 locuri;
  • Două Aule cu câte 200 locuri;
  • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
  • 71 Săli de seminarii;
  • 343 Laboratoare;
  • 1 hala microproducţie;
  • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.435

Programe similare

Lista de comparație