Limba şi literatura germană - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză)/Limba şi literatura română
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Din raţiuni administrative colectivele de limba şi literatura franceză şi limba şi literatura germană formează o singură catedră din anul universitar 2007-2008, devenită departament în 2011. Colectivul de limba şi literatura germană este format atât din titulari cât şi din profesori asociaţi invitaţi an de an pe baza acordurilor de colaborare cu Fundatia R. Bosch şi a programului de mobilităţi Erasmus. Majoritatea cadrelor didactice ale colectivului şi-au desăvarşit pregătirea profesională în Germania şi Austria, lucru ce garanteaza un nivel ridicat de competenţă al acestora. Stagiile şi proiectele de cercetare desfăşurate în străinătate au contribuit la consolidarea unui prestigiu real al secţiei de germană de la Oradea. Publicaţiile şi activitatea de cercetare ale profesorilor de germană sunt de asemenea cărţi de vizită ale departamentului. Principiile care stau la baza desfăşurării activităţii în cadrul secţiei de limba şi literatura germană conduc la formarea unor indivizi competenţi, de încredere şi cu multe oportunităţi de realizare profesională. Cadrele didactice îşi dau silinţa sa fie un sprijin real pentru studenţi, astfel încât aceştia să se ridice la standardele de performanţă intelectuală cerute. Colaborarea constantă cu Fundaţia R. Bosch, începută în anul 2003, aduce beneficii materiale şi morale considerabile departamentului, vizibile prin dotarea bibliotecii de limba germană cu peste 2000 de volume, prin prezenţa unui cadru didactic vorbitor nativ de limba germană ori prin numeroasele proiecte desfăşurate în interesul studenţilor şi al profesorilor. Lectori R. Bosch în perioada 2003-2011: Dr. Stefan Sassenberg (2003-2005), lect. dr. Veronica Buciuman (2004-2009), Mag. Melanie Frohlich (2005-2007), Mag. Martin Hofmann (2007-2009), Mag. Till Breyer (2010-2011), Tandemlektorin dr. In anul universitar 2012-2013 în cadrul departamentului a activat şi Mag. Carolin Jais, DAAD-Sprachassistenzen. Este de menţionat şi apariţia noului număr al ziarului studenţesc SONDERAUSGABE-studentische Publikation Pagina facebook: Germanistica Oradea - Lehrstuhl fur deutsche Sprache und Literatur.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Limbă şi literatură

Specializare: Limbă şi literatură

Locuri disponibile (total): 25

Locuri disponibile (buget): 8

Locuri disponibile (taxă): 17

Taxă anuală de studii: 2.700 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Criterii de admitere

 • Probe distincte de competență lingvistică eliminatorie, la limbile: engleză, franceză, germană notate cu admis/respins
 • Media bacalaureat – 100%

Criterii de departajare la medii egale:

 1. Nota la bacalaureat la disciplina Limba și Literatura română
 2. Interviu în fața Comisiei de admitere a Facultății de Litere

Candidaţii care se înscriu la mai multe facultăţi vor plăti integral taxa de înscriere pentru fiecare facultate, conform metodologiilor proprii. Taxa pentru contestaţii nu va fi percepută în situaţiile generate de erorile operatorilor Universităţii din Oradea.

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani:

 • orfanii;
 • cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial; 
 • cei care au cel puţin un părinte angajat sau pensionat al Universităţii din Oradea;
 • cei care au cel puţin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat; 
 • cei care au obţinut în perioada studiilor liceale premii/distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale.

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere vor prezenta unul din următoarele documente:

 • copii după certificate de deces ale părinţilor;
 • adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali;
 • documente care să ateste obţinerea în perioada studiilor liceale a distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale. Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisiile de admitere a facultăţilor

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 05/07/2018 până la 18/07/2018

Perioadă probe: 19/07/2018

Perioadă rezultate: de la 20/07/2018 până la 31/07/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Verificarea competențelor lingvistice Da Nu N/A Da Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Cultură și civilizație latină
Introducere în cercetarea filologică. Practică de specialitate
LGC. Fonetică
Literatură germană: biografie, istorie, ficțiune
Comunicare scrisă și orală
Traduceri gramaticale
Educație fizică
Lingvistică generală
Teoria literaturii. Practică de specialitate
Limba germană contemporană. Morfologia. Verbul
Literatura germană: biografie, istorie, ficțiune în Epos și Minnesang
Istoria culturii și civilizației germane
LRC Fonetică (germană-română)
Limba latină (germană-română)
Etnologie și folclor literar românesc (germană-română)
Istoria literaturii române. Repere fundamentale (germană-română)
Limbă modernă, a II-a limbă străină (germană-română)
Limba română contemporană. Vocabular (germană-română)
Stilistică (germană-română)
Literatură română - Literatură clasică (germană-română)
Repere în literatura română. Eminescu (germană-română)
Limba engleză contemporană. Fonetica (germană-engleză)
Literatura engleză. Literatura veche medievală. Renașterea (germană-engleză)
Tehnici de comunicare orală (germană-engleză)
Analiză de text. Traduceri (germană-engleză)
Limba engleză contemporană. Lexicologie (germană-engleză)
Literatură engleză. Restaurația și Iluminismul (germană-engleză)
Cultură și civilizație britanică (germană-engleză)
Tehnici de comunicare. Analiză de text (germană-engleză)
Limba modernă, a III-a limbă străină (germană-engleză) (germană-franceză)
Limba franceză contemporană. Fonetică și fonologie (germană-franceză)
Literatură franceză. Tipuri de discurs în Evul Mediu și Renaștere (germană-franceză)
Limba franceză contemporană. Curs practic: Exerciții de gramatică (germană-franceză)
Limba franceză contemporană. Curs practic: Comunicare orală (germană-franceză)
Limba franceză contemporană. Lexicologie (germană-franceză)
Literatură franceză. Discurs baroc/vs/discurs clasic în sec. XVII (germană-franceză)
Cultură și civilizație franceză (germană-franceză)
Limba franceză contemporană: Comunicare scrisă (germană-franceză)
Anul 2
Literatură universală și comparată. Antichitate și Evul Mediu
Limba germană contemporană. Morfologia. Verbul
Literatura germană: Concepte ale vieții private și sociale
Traduceri. Texte uzuale
Literatură universală și comparată. Renașterea, sec XVII/XVIII
Limba germană contemporană. Morfologia. Declinarea
Literatura germană între etic, politic și estetic. Sec. XVIII și XIX
Traduceri. Texte jurnalistice
Discipline opționale (Pachetul 1/2)
LRC. Morfologia (germană-română)
Tehnici de comunicare orală. Limba Română (germană-română)
Literatură română - Proza interbelică (germană-română)
Limba modernă, a II-a limbă străină (germană-română)
Tehnici de comunicare scrisă (germană-română)
Limba engleză contemporană. Morfologia (germană-engleză)
Literatură engleză. Romantismul (germană-engleză)
Tehnici de comunicare. Analiză de text (germană-engleză)
Literatura engleză. Perioada victoriană (germană-engleză)
Limbă modernă, a III-a limbă străină (germană-engleză) (germană-franceză)
Limba franceză contemporană. Morfologie: Grupul nominal (germană-franceză)
Literatură franceză. Filozofi și literați în sec. XVIII (germană-franceză)
Limba franceză contemporană. Curs practic: Traduceri de teste de specialitate (germană-franceză)
Literatură franceză. Discursul românesc în sec. al XIX și al XX-lea (germană-franceză)
Limba franceză contemporană. Morfologie: Grupul verbal (germană-franceză)
Anul 3
Literatură universală și comparată. Sec XIX
Estetică
Limbă germană contemporană. Sintaxa propoziției și a frazei
Literatura germană. TRdiției și avangardă în sec. XX - Lirica și Proza
Literatura austriacă
Naratologie
Limba germană contemporană. Gramatica textului și pragmatica
Literatura germană: studii culturale și de gen - Dramă
Lexicologie aplicată
Discipline opționale (Pachetul 1/2)
LRC. Sintaxa (germană-română)
Literatura română - Literatura postbelică (germană-română)
Istorie și critică literară românească (germană-română)
Literatura română - Postmodernismul (germană-română)
Literatura exilului și a diasporei (germană-română)
Literatură engleză contemporană. Sintaxa (germană-engleză)
Literatură engleză. Sec XX (germană-engleză)
Literatura americană (germană-engleză)
Literatura engleză. Academical Writing (germană-engleză)
Limba franceză contemporană. Sintaxa (germană-franceză)
Literatura franceză. Discursul liric în sec XIX și XX (germană-franceză)
Nivele ale limbii franceze contemporane (germană-franceză)
Limba franceză contemporană. Semantica (germană-franceză)
Literatura franceză. Discursul teatral în sec XX (germană-franceză)
Pragmatică franceză. Analiza discursului (germană-franceză)

Facultatea de Litere

Universitatea din Oradea

Oradea

Descriere

Studiile universitare filologice au o tradiţie de 50 de ani în universitatea noastră, fiind înfiinţate in 1963, în cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani. Specializarea propusă studenţilor la acea vreme era limba şi literatura română. În 1971, odată cu diversificarea şi reorganizarea învăţământului filologic naţional, se trece de la o singură specializare la dubla specializare (limba şi literatura română – o limbă şi literatură străină). Din 1990 facultatea noastră este parte a Universităţii din Oradea şi funcţionează conform acreditărilor si autorizărilor necesare. În prezent, în cadrul facultăţii studenţii pot alege diverse combinaţii între specializările limba şi literatura română, limba şi literatura engleză, limba şi literatura franceză şi limba şi literatura germană. În vara anului 2008 au fost înfiinţate trei masterate: Literatura română-relevanţe europene, Cultură şi civilizaţie europeană, Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon, prin H.G. 4644/30.06.2008. După finalizarea studiilor masterale studenţii pot opta pentru continuarea studiilor in cadrul şcolii doctorale de la facultatea noastră.

Universitatea din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.435

Programe similare

Lista de comparație