Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Departamentul de limba şi literatura română are 12 membri titulari, 3 cadre didactice asociate şi un profesor consultant, acoperind toată paleta de funcţii didactice, de la asistent până la profesor universitar, cu o experienţă la catedră care variază de la 4 la 47 de ani. Departamentul are aşadar atât cadre didactice cu vechime în învăţământ şi experienţă bogată la catedră şi în cercetare cât şi tineri care aduc în procesul de învăţământ şi în relaţiile cu studenţii metode noi, moderne, eficiente. Mai mult de jumătate din cadrele didactice ale departamentului sunt membri ai unor asociaţii şi/sau uniuni ştiinţifice şi de creaţie (doi dintre titulari sunt chiar membri ai Uniunii Scriitorilor din România), naţionale şi/sau internaţionale. Foarte mulţi sunt redactori sau colaboratori permanenţi la reviste prestigioase din domeniul filologic, cum ar fi : România literară, Echinox, Familia, Steaua, Vatra, Observator cultural, Tribuna, Caiete critice, Cultura, Adevărul literar şi artistic etc. De asemenea, aproape jumatate din membrii departamentului au obţinut cel puţin un premiu important în domeniul filologic, inclusiv premii ale Uniunii Scriitorilor. Nu în ultimul rând, trebuie menţionat faptul că trei dintre membrii departamentului sunt şi conducători de doctorat în domeniul literaturii române şi al literaturii comparate.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Limbă şi literatură

Specializare: Limbă şi literatură

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 27

Locuri disponibile (taxă): 23

Taxă anuală de studii: 2.700 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Criterii de admitere

 • Probe distincte de competență lingvistică eliminatorie, la limbile: engleză, franceză, germană notate cu admis/respins
 • Media bacalaureat – 100%

Criterii de departajare la medii egale:

 1. Nota la bacalaureat la disciplina Limba și Literatura română
 2. Interviu în fața Comisiei de admitere a Facultății de Litere

Candidaţii care se înscriu la mai multe facultăţi vor plăti integral taxa de înscriere pentru fiecare facultate, conform metodologiilor proprii. Taxa pentru contestaţii nu va fi percepută în situaţiile generate de erorile operatorilor Universităţii din Oradea.

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani:

 • orfanii;
 • cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial; 
 • cei care au cel puţin un părinte angajat sau pensionat al Universităţii din Oradea;
 • cei care au cel puţin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat; 
 • cei care au obţinut în perioada studiilor liceale premii/distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale.

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere vor prezenta unul din următoarele documente:

 • copii după certificate de deces ale părinţilor;
 • adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali;
 • documente care să ateste obţinerea în perioada studiilor liceale a distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale. Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisiile de admitere a facultăţilor

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 05/07/2018 până la 18/07/2018

Perioadă probe: 19/07/2018

Perioadă rezultate: de la 20/07/2018 până la 31/07/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Verificarea competențelor lingvistice Da Nu N/A Da Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Cultură și civilizație latină
Introducere în cercetarea filologică. Practica de specialitate
LRC Fonetică
Limba latină
Etnologie și folclor literar românesc
Istora literaturii române. Repere fundamente
Limba modernă, a II-a limbă străină
Educație fizică
Lingvistică generală
Teoria literaturii. Practica de specialitate
LRC Vocabular
Stilistică
Literatură română - Literatură clasică
Repere în literatura română. Eminescu
Limba franceză contemporană. Fonetică și fonologie (română-franceză)
Literatura franceză. Tipuri de discurs în Evul Mediu și Renaștere (română-franceză)
Limba franceză contemporană. Gramatica aplicată (română-franceză)
Limba franceză contemporană. Curs practic: Comunicare orală (română-franceză)
Limbă franceză contemporană. Lexicologie (română-franceză)
Literatură franceză. Discurs baroc/vs/discurs clasic în sec. al XVII-lea (română-franceză)
Civilizație și cultură franceză (română-franceză)
Limbă franceză contemporană. Curs practic: Comunicare scrisă (română-franceză)
LGC. Fonetică (română-germană)
Literatura germană: biografie, istorie, ficțiune în proza sec. XX (română-germană)
Comunicare scrisă și orală (română-germană)
Traduceri gramaticale (română-germană)
Limba germană contemporană. Morfologia. Verbul (română-germană)
Literatură germană: biografie, istorie, ficțiune în Epos și Minnesang (română-germană)
Istoria culturii și civilizației germane (română-germană)
Anul 2
Literatură universală și comparată. Antichitate și Evul Mediu
LRC. Morfologia
Tehnici de comunicare orală. Limba română
Literatură română - Proză interbelică
Educație fizică
Limba modernă, a II-a limbă străină Discipline opționale (Pachetul 1/2)
Limbă franceză contemporană. Morfologie: Grupul nominal (română-franceză)
Literatură franceză. Filozofi și literați în sec. al XVIII-lea (română-franceză)
Limbă franceză contemporană. Curs practic: Traduceri de texte de specialitate (română-franceză)
Literatură franceză. Discursul românesc în sec. al XIX-lea și al XX-lea (română-franceză)
Limbă franceză contemporană. Morfologie: Grupul verbal (română-franceză)
Limba germană contemporană. Morfologia. Verbul (română-germană)
Literatură germană: Concepte ale vieții private și sociale (română-germană)
Traduceri. Texte uzuale (română-germană)
Literatura germană între etic, politic și estetic. Sec. al XVIII-lea (română-germană)
Limba germană contemporană. Morfologia. Declinarea (română-germană)
Traduceri. Texte jurnalistice (română-germană)
Anul 3
Literatură universală și comparată. Sec XIX
Estetică
LRC. Sintaxa
Literatură română – Literatură postbelică
Istorie și critică literară românească
Literatură universală și comparată. Sec XX
Naralogie
Literatură română – Postmodernismul
Literatura exilului și a diasporei
Discipline opționale (Pachet 1/2)
Limbă franceză contemporană. Sintaxa (română-franceză)
Literatura franceză. Discursul liric în sec. XIX și XX (română-franceză)
Nivele ale limbii franceze contemporane (română-franceză)
Literatura română contemporană. Semantica (română-franceză)
Literatura franceză. Discursul teatral în sec. al XX-lea (română-franceză)
Pragmatica franceză. Analiza discursului (română-franceză)
Limba germană contemporană. Sintaxa propoziției și a frazei (română-germană)
Literatură germană. Tradiție și avangardă în sec. XX – Lirica și proza (română-germană)
Literatura austriacă (română-germană)
Limba germană contemporană . Gramatica textului și pragmatica (română-germană)
Literatură germană : studii culturale și de gen – Drama (română-germană)
Lexicologie aplicată (română-germană)

Facultatea de Litere

Universitatea din Oradea

Oradea

Descriere

Studiile universitare filologice au o tradiţie de 50 de ani în universitatea noastră, fiind înfiinţate in 1963, în cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani. Specializarea propusă studenţilor la acea vreme era limba şi literatura română. În 1971, odată cu diversificarea şi reorganizarea învăţământului filologic naţional, se trece de la o singură specializare la dubla specializare (limba şi literatura română – o limbă şi literatură străină). Din 1990 facultatea noastră este parte a Universităţii din Oradea şi funcţionează conform acreditărilor si autorizărilor necesare. În prezent, în cadrul facultăţii studenţii pot alege diverse combinaţii între specializările limba şi literatura română, limba şi literatura engleză, limba şi literatura franceză şi limba şi literatura germană. În vara anului 2008 au fost înfiinţate trei masterate: Literatura română-relevanţe europene, Cultură şi civilizaţie europeană, Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon, prin H.G. 4644/30.06.2008. După finalizarea studiilor masterale studenţii pot opta pentru continuarea studiilor in cadrul şcolii doctorale de la facultatea noastră.

Universitatea din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.435

Programe similare

Lista de comparație