Tehnologia informaţiei
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Scopul specializării: Proiectarea şi administrarea resurselor hardware şi software utilizate în cadrul sistemelor de calcul şi tehnologiei informaţiei

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Calculatoare și tehnologia informației

Specializare: Tehnologia informaţiei

Locuri disponibile (total): 356

Locuri disponibile (buget): 173

Locuri disponibile (taxă): 183

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Numarul de locuri este comasat cu cele de la Calculatoare.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 06/07/2020 până la 24/07/2020

Perioadă rezultate: de la 27/07/2020 până la 06/09/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 18/09/2020

Perioadă rezultate: de la 21/09/2020 până la 24/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Algebră
Analiză matematică
Fizică
Bazele informaticii
Programarea calculatoarelor
Grafică asistată de calculator
Matematici speciale
Metode numerice
Structuri de date
Proiectare logică
Matematici discrete
Electrotehnică
Limba engleză
Educație fizică și sport
Opționale (Cultură și civilizație, Complemente de programare I, Logică computațională)
Anul 2
Structuri de date
Proiectare logică
Teoria sistemelor
Dispozitive electronice și electronică analogică
Programare orientată pe obiecte
Paradigme de programare
Arhitectura sistemelor de calcul
Sisteme de operare
Proiectarea algoritmilor
Electronică digitală
Limba engleză
Sport
Filosofia culturii tehnice
Opționale (Comunicare interumană, Politologie, Filosofia culturii tehnice II, Psihoinventică)
Anul 3
Modelare și simulare
Modelare și simulare - proiect
Prelucrarea imaginilor
Structura și organizarea calculatoarelor
Achiziția și prelucrarea datelor
Tehnologii internet
Economie
Tehnologii internet - proiect
Rețele de calculatoare
Baze de date
Sisteme distribuite
Practică tehnologică
Opționale I (Interacțiunea om-calculator, Sisteme multimedia)
Opționale II (Interacțiunea om-calculator - proiect, Sisteme multimedia - proiect, Sisteme de prelucrare grafică, Realitate virtuală)
Comunicare profesională
Anul 4
Algoritmi paraleli și distribuiți
Inteligență artificială
Managementul proiectelor software
Marketing
Practică de documenatare pentru proiectul de diplomă
Regăsirea informațiilor pe web
Ingineria programării
Extragerea cunoștințelor din baze de date
Limbaje formale și translatoare
Proiect interdisplicinar
Practică pentru realizarea proiectului de diplomă
Opționale (Proiectarea sistemelor de baze de date, Comerț electronic, Proiectarea sistemelor de baze de date - proiect, Comerț electronic - proiect, Programare web, Sisteme multi-agent, Baze de date orientate obiect, Învățare automată)

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Iasi

Descriere

Facultatea de Automatică și Calculatoare pregătește ingineri în domeniul IT prin programele de studii de licență (Automatică și informatică aplicată, Calculatoare și Tehnologia informației), masterat și doctorat din cadrul domeniului de ierahizare Ingineria Sistemelor, Calculatoare și Tehnologia Informației, clasificat în categoria A a celor mai performante programe. Rata de reușită la angajare a absolvenților, după finalizarea studiilor, este una foarte ridicată, aceștia fiind apreciați de companii importante precum Microsoft, IBM, Continental, Endava sau Delphi. Misiunea Facultăţii de Automatică şi Calculatoare constă în formarea unor specialişti de înaltă performanţă şi competenţă în domeniile Calculatoare şi Tehnologia informaţiei şi Ingineria sistemelor. Facultatea noastră oferă studenţilor o educaţie care combină studiul academic riguros cu stimularea activităţilor creative, pregătind ingineri cu competenţe în: structura şi arhitectura sistemelor de calcul, sisteme bazate pe microprocesoare, limbaje de programare, sisteme de aplicaţii software, inteligenţă artificială şi sisteme expert, ingineria sistemelor de control, sisteme evoluate de conducere, roboţi şi sisteme automatizate de producţie, automatizări industriale. Programele de studiu oferite de facultatea noastră îndeplinesc standardele impuse de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior. Nivelul ridicat al cursurilor organizate asigură echivalenţa diplomei acordate cu diplomele celor mai prestigioase universităţi. Absolvenţii noştri sunt angajaţi ai companiilor importante de IT sau sunt înscrişi la doctorat în universităţi şi institute de cercetare din lumea întreagă.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi se numără printre cele mai vechi şi cunoscute instituţii de profil din ţară, fiind custodele unei importante tradiţii în educaţia inginerească, ştiinţifică şi culturală. Are o prezenţă distinsă atât pe plan local și național, cât și pe plan internaţional. Universitatea pregăteşte ingineri cu o înaltă calificare profesională, capabili să răspundă cu rapiditate şi eficienţă cerinţelor de inovare, cercetare şi dezvoltare ale agenţilor economici. Aceasta dispune, de asemenea, de programe de actualizare continuă a competenţelor profesionale ale specialiştilor ingineri, impuse de realitățile și tendințele existente la nivel mondial.

Universitatea Tehnică a reușit să își consolideze standardele și să facă progrese vizibile, certificate la nivel mondial, în pofida trecerii României printr-o serie de reforme contradictorii, impuse de măsuri greșite dictate de diverse politici guvernamentale care s-au succedat în țară în ultimii ani. Concret, toţi indicatorii de dezvoltare ai Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi susţin această evaluare. Printre aceștia se numără diversificarea specializărilor, efectivele de studenţi, efectivele de cadre didactice, autonomia de decizie a liniilor de studii, posibilităţile de cooperare internaţională și calitatea studiilor la majoritatea specializărilor.

Instituția se preocupă de fortificarea unui sistem de asigurare a calităţii şi excelenţei academice în predare și cercetare ştiinţifică, ghidându-se după criterii şi metodologii compatibile cu cele din marile instituții de învățămînt de profil din Europa.

Strategia Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași este concepută cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de activitate şi anume: învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi implicarea instituţiei în activitățile sociale, economice şi culturale. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi este o universitate de cercetare avansată şi educaţie. Misiunea acesteia este să desfăşoare activităţi specifice de creare, valorificare inovatoare a cunoaşterii şi transfer al acesteia către societate în domeniile fundamentale – Ştiinţe inginereşti, Arhitectură şi Urbanism –, precum şi în domenii interdisciplinare şi complementare, în comunitatea locală, la nivel regional, naţional şi internaţional. 

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 8.000

Programe similare

Lista de comparație