Genetică moleculară (în limba română)
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul funcţionează începând din anul universitar 1997 – 1998 şi asigură pregătirea preliminară pentru înscrierea la doctorat în domeniul Geneticii. Programa de învăţământ a celor doi ani de studiu urmăreşte creşterea gradului de aplicabilitate practică a cunoştinţelor teoretice acumulate şi pregătirea absolvenţilor pentru abordarea investigaţiei ştiinţifice la nivel molecular asupra celulelor si organismelor vegetale şi animale. 

Programul de studii masterale asigură pregătirea absolvenţilor în următoarele domenii ale biologiei moleculare:

O bună cunoaştere a complexităţii mecanismelor celulare şi moleculare de expresie a informaţiei genetice;

Formarea unei imagini de ansamblu asupra inter-relaţiilor dintre diferite procese celulare;

Studiul acizilor nucleici şi al moleculelor informaţionale;

Analiza organizării genomice la organisme procariote şi eucariote;

Studiul genomului uman: identificarea markerilor moleculari şi cromozomiali în stări normale si patologice, cu posibilităţi de utilizare în scopuri medicale (diagnostic molecular);

Organisme transgenice;

Modificări ale genomului sub acţiunea factorilor patogeni şi mutageni;

Studiul ciclului celular şi al mecanismelor de control ale acestuia;

Utilizarea de modele experimentale în studii de mutageneză şi modificări la nivelul substratului genetic al informaţiei ereditare;

Bioinformatică şi aplicaţiile acesteia;

Metode utilizate în studiile de genetică moleculară;

Taxonomie, filogenie şi ecologie moleculară.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Biologie

Specializare: Biologie

Locuri disponibile (total): 61

Locuri disponibile (buget): 26

Locuri disponibile (taxă): 35

Ultima medie (buget): 8.64

Ultima medie (taxă): 7.4

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Media de admitere:
– 60% Media examenului de licenţă;
– 40% Nota la proba orală – interviu.
Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale: media anilor de studii din facultate

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 19/07/2019

Perioadă probe: de la 21/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019 până la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 11/09/2019

Perioadă probe: de la 12/09/2019

Perioadă rezultate: de la 13/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 fotografii color(tip buletin)
Adeverință de student (a doua facultate)
Cartea de identitate–original și copie
Certificat de căsătorie–original și copie
Certificat de naștere–original și copie
Chitanță care atestă achitarea taxei de înscriere
Curriculum vitae Europass;
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă/adeverință de licență
Dosar plic
Fișa de înscriere (se completează la înscriere)
Foaie matricolă (original/copie)
Scrisoare de intenție;
adeverință medicală tip;
Anul 1
Genomică
Tehnologia ADN recombinant
Biostatistică medicală
Genetică moleculară umană
Structura şi metabolismul macromoleculelor informaţionale
Bioetică și integritate academică
Proteomică
Biologia moleculară a ciclului celular
Bioinformatică aplicată în cercetarea biomedicală
Culturi celulare
Anul 2
Biotehnologii microbiene
Aplicatii ale ingineriei genetice în industrie și medicină
Neurobiologie moleculară
Mecanisme moleculare ale semnalizării celulare
Organisme transgenice
Farmacogenomică și imunogenetică
Alterări moleculare implicate în oncogeneză
Controlul expresiei genice
Practică de cercetare
Susținerea lucrării de disertație lucrării de disertație

Descriere

Facultatea a fost înfiinţată în 1864, odată cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, ca o secţie a Facultăţii de Ştiinţele Naturii. În timp, a căpătat denumiri diferite (Facultatea de Ştiinţe Naturale – Geografie, Facultatea de Biologie – Geografie – Geologie). Facultatea formează viitoarele cadre didactice din învăţămînul universitar şi pre-universitar, precum şi specialişti care pot desfăşura activităţi în: întreprinderi care folosesc biotehnologii (fabrici de antibiotice, fabrici de industrializare a laptelui, a produselor alcoolice, vinuri, bere etc.), în spitale sau în domenii ecologice şi de protecţie a mediului.

Studenţii şi cadrele didactice au la dispoziţie o importantă bază materială pentru cercetare şi practică, prin accesul la staţiunile de cercetare ale facultăţii de la Agigea (Marea Neagră) şi Potoci (Bicaz), prin Grădina Botanică, Muzeul de Istorie Naturală (primul din Ţările Române) şi un Herbarium foarte bogat în specii de plante.

În cadrul facultăţii se efectuează cercetări moderne fundamentale şi aplicative în domenii ca: biodiversitate, biotehnologii moderne, ecologie şi protecţia mediului, combaterea integrată şi biologică a dăunătorilor, genetică, biochimie, biofizică, biologie celulară, anatomie, citologie, histologie, fiziologie vegetală şi animală etc. Biblioteca de Biologie se află în corpul B al Universităţii, la etajul I, sala B-459, B-dul Carol I, nr. 20A. 

Studenți înmatriculați licență: 590

Studenți înmatriculați master: 259

Cadre didactice: 45

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 18

Promovabilitate licență: 99%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație