Jurnalism
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Incepând cu anul universitar 2002-2003, s-au pus bazele Facultăţii de Stiinţe Politice şi Stiinţele Comunicării, cu două specializări, ambele acreditate: Stiinţe Politice şi Jurnalism. Planul de invăţământ cuprinde pentru fiecare an discipline fundamentale obligatorii, discipline opţionale şi discipline facultative, asigurând o bună pregătire a studenţilor. Obiectivele facultăţii constau în formarea de specialişti în analiza fenomenului politic, a comunicării, precum şi jurnalişti pentru presa scrisă, radio, televiziune şi multimedia. Facultatea a adoptat Sistemul European al Creditelor Transferabile (ECTS), studenţii având astfel posibilitatea de a-şi continua studiile şi în universităţi din strainatate. Cursurile vizează pregătirea studenţilor în domenii cum ar fi: politologia, relaţii şi organizaţii internaţionale, diplomaţie, filosofie, etică şi deontologie, tehnici de comunicare, ideologii şi istoria doctrinelor politice, drept internaţional, iar în ceea ce priveşte jurnalismul, teoria şi practica mass-media, specii ale jurnalismului, tipologia jurnalismului, deontologie, istoria presei etc. Finalizarea studiilor se face printr-un examen de licenţă, absolvenţii obţinând Diplomă de Licenţă. Absolvenţii vor obtine calificari pentru următoarele tipuri de cariere: analist politic; jurnalist; profesor (stiinţe politice, jurnalism, educaţie civică); consilier politic pentru instituţii publice locale şi centrale, partide politice, organizaţii nonguvernamentale, mass-media, cercetător în stiinţe politice.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Ştiinţe ale comunicării

Specializare: Jurnalism

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 12

Locuri disponibile (taxă): 38

Taxă anuală de studii: 2.900 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Criterii de admitere

 • Medie bacalaureat – 100%

Criterii de departajare: nota de la disciplina Limba română de la examenul de bacalaureat.

Candidaţii care se înscriu la mai multe facultăţi vor plăti integral taxa de înscriere pentru fiecare facultate. Taxa pentru contestaţii nu va fi percepută în situaţiile generate de erorile operatorilor Universităţii din Oradea.

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani:

 • orfanii;
 • cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
 • cei care au cel puțin un părinte angajat sau pensionat al Universităţii din Oradea;
 • cei care au cel puțin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar în activitate sau pensionat;
 • cei care au obținut în perioada studiilor liceale premii/distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale și internaționale.

Candidații care solicit scutirea de la taxa de înscriere vor prezenta unul din următoarele documente: copii după certificate de deces ale părinților, Adeverințe de la centre de plasament sau case de tip familial, Adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate sau pensionat a susținătorilor legali, Documente care să ateste obținerea în perioada studiilor liceale a distincțiilor la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale.

Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisiile de admitere a facultăților.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 29/07/2019

Perioadă rezultate: de la 29/07/2019 până la 02/08/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 17/09/2019

Perioadă rezultate: de la 18/09/2019 până la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Introducere în sistemul mass-media
Genurile presei. Presă scrisă
Fundamente ale Ştiinţelor Comunicării
Limbajul jurnalistic
Limba Engleză I
Practică de specialitate I
Filosofie generală
Stat de drept şi constituţionalism
Introducere în Relaţii Publice
Genurile presei. Radio
Tehnici de colectare şi verificare a informaţiilor
Introducere în publicitate
Istoria integrării europene
Identitate, participare şi democraţie în Uniunea Europeană
Anul 2
Genurile presei. Televiziune
Conceperea şi elaborarea produsului mediatic în Radio
Concepte şi metode de cercetare în ştiinţele sociale şi politice
Tehnici de redactare
Limba Engleză III
Informatică I
Administraţie publică
Scriere academică
Conceperea şi elaborarea produsului mediatic în Televiziune
Multimedia
Istoria presei
Fotojurnalism
Limba Engleză IV: EU Polity and Policies
Comunicare politică
Introducere în semiotică
Anul 3
Conceperea şi elaborarea ziarului. Secretariat de redacţie
Producţia emisiunii informative în Radio
Jurnalism de investigaţie
Dreptul comunicării
Presa locală
Drepturile omului
Comunism şi tranziţie
Producţia emisiunii informative în Televiziune
Publicistica de agenţie
Etica şi deontologie profesională
Managementul instituţiilor media
Elaborarea lucrarii de licenta
Jurnalism tematic
Publicitate comercială

Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Științe Politice și Științele Comunicării

Universitatea din Oradea

Oradea

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Studenți înmatriculați licență: 371

Studenți înmatriculați master: 161

Cadre didactice: 37

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 14

Burse: Bursă de merit

Promovabilitate licență: 89%

Procent continuare studii: 62%

Universitatea din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.435

Programe similare

Lista de comparație