Comunicare şi relaţii publice
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Cea mai nouă specializare a Facultății, care face parte din domeniul atât de actual și de necesar al științelor comunicării, programul de studii Comunicare și Relații Publice își propune să formeze studenţii într-un spirit comunicativ, dinamic, învâțându-i cum să comunice eficient și cum să creeze și să mențină relații benefice între o companie și publicurile sale. Specializarea, gestionată de Departamentele de Relații Internaționale și Studii Europene și de Științe Politice, a fost înființată și autorizată în anul 2014, urmând să înceapă înscrierile în luna iulie a acestui an. Specializarea urmărește dezvoltarea accentuată a componentei pragmatice în pregătirea studenţilor, prin cursuri referitoare la comunicare internă și externă, funcționarea mass-media și tehnici de comunicare cu presa, tehnici de publicitate și de relații publice, managementul resurselor umane, instituții politice, dialog intercultural, comunicare în afaceri, comunicarea politicilor europene, marketing, secretariat și asistență managerială sau protocol instituțional. De aceea, la sfârșitul celor trei ani de studiu, studenții vor avea competențe și abilități legate de: utilizarea noilor tehnologii de informare şi comunicare, identificarea şi utilizarea strategiilor şi tehnicilor de comunicare în procesul de relaţii publice, realizarea şi promovarea unui produs de relaţii publice, asistenţă de specialitate în gestionarea comunicării de afaceri, a comunicării cu presa, a comunicării de criză şi/sau în medierea conflictelor de comunicare. În același timp, programul Comunicare și Relații Publice oferă studenților o pregătire consolidată în domeniul limbilor străine şi al noilor tehnici de comunicare, ceea ce le permite construirea unei cariere în domeniile public sau privat (mass-media, business, administrație, diplomație, non-guvernamental), la nivel local, național, regional, european sau internaţional. Pe parcursul celor trei ani de studiu, studenţii noștri beneficiază de posibilitatea de a obţine burse Erasmus de studiu – care contribuie la completarea cunoştinţelor profesionale - sau de plasament – pentru îmbunătăţirea abilităţilor practice, în peste 60 de universităţi de prestigiu din Belgia, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Marea Britanie, Polonia, Portugalia, Slovenia, Spania, Ungaria. Pregătirea practică este completată de stagiile efectuate în cadrul firmelor și instituţiilor locale a căror activitate este compatibilă cu domeniul Comunicării și Relațiilor Publice (Firme private, Mass-media locală și regională, Consiliul Judeţean Bihor, Consiliul Local Oradea, Primăria Municipiului Oradea, Asociaţia Zona Metropolitană Oradea, Consiliul Local al IMM-urilor Oradea, Centrul de Informare şi Consultanţă Europeană). Absolvenții noștri se pot angaja în cadrul firmelor private, agențiilor de publicitate sau în cadrul instituţiilor administraţiei publice locale şi centrale, exercitând atribuţii de consilier de imagine, purtător de cuvânt, specialist în comunicare internă sau externă, mediator, organizator de campanii în domeniul relațiilor publice (PR) (PR instituţional, PR politic, PR-produs, PR-ONG, PR cultural, PR sportiv).

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Ştiinţe ale comunicării

Specializare: Comunicare şi relaţii publice

Locuri disponibile (total): 75

Locuri disponibile (buget): 5

Locuri disponibile (taxă): 70

Taxă anuală de studii: 2.900 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Criterii de admitere

 • Medie bacalaureat – 100%

Criterii de departajare: nota de la disciplina Limba română de la examenul de bacalaureat.

Candidaţii care se înscriu la mai multe facultăţi vor plăti integral taxa de înscriere pentru fiecare facultate. Taxa pentru contestaţii nu va fi percepută în situaţiile generate de erorile operatorilor Universităţii din Oradea.

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani:

 • orfanii;
 • cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
 • cei care au cel puțin un părinte angajat sau pensionat al Universităţii din Oradea;
 • cei care au cel puțin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar în activitate sau pensionat;
 • cei care au obținut în perioada studiilor liceale premii/distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale și internaționale.

Candidații care solicit scutirea de la taxa de înscriere vor prezenta unul din următoarele documente: copii după certificate de deces ale părinților, Adeverințe de la centre de plasament sau case de tip familial, Adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate sau pensionat a susținătorilor legali, Documente care să ateste obținerea în perioada studiilor liceale a distincțiilor la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale.

Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisiile de admitere a facultăților.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 29/07/2019

Perioadă rezultate: de la 29/07/2019 până la 02/08/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 17/09/2019

Perioadă rezultate: de la 18/09/2019 până la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Introducere în sistemul mass-media
Fundamente ale științelor comunicării
Introducere în științe sociale
Tehnici de redactare
Informatică
Limba engleză în comunicare și relații publice
Practică de specialitate
Aplicaţie de teren
Introducere în relații publice
Introducere în publicitate
Comunicarea cu presa
Comunicare internă
Discipline opționale (Limba franceză/germană/italiană/spaniolă în comunicare și relații publice, Istorie politică modernă și contemporană, Instituții politice, Tehnici de colectare și verificare a informațiilor)
Discipline complementare (Educaţie fizică)
Anul 2
Concepte și metode de cercetare în științele sociale și politice
Editare în limbaje specializate
Elaborarea materialelor de relații publice
Scriere academică
Cultură și civilizație britanică
Practică de specialitate
Dreptul comunicării
Etică și deontologie profesională
Comunicare politică
Elaborarea unui produs de RP cu ajutorul calculatorului
Aplicație de teren
Discipline opţionale (Dialog intercultural la frontiera UE, Comunicarea politicilor europene, Cultură și civilizație franceză/italiană/germană/spaniolă, Marketing relațional, Secretariat și asistență managerială)
Discipline complementare (Educație fizică)
Anul 3
Relații publice și comunicare în afaceri
Partide politice
Comunicarea externă
Managementul proiectelor
Managementul relațiilor publice
Limba engleză aplicată în sfera publică
Practică de specialitate
Campanii de relații publice
Tehnica discursului public
Multimedia
Semiotică,
Gestiunea resurselor umane
Elaborarea unui produs de relaţii publice cu ajutorul mijloacelor audio video
Practică de specialitate pe domeniul lucrării de licență
Discipline opţionale (Protocol instituțional, Securitatea informației și comunicării, Comunicarea în situații de criză, Limba franceză/italiană/germană/spaniolă aplicată în sfera publică, Dreptul Uniunii Europene și dreptul frontierei, Drepturile omului, Presa și actualitatea, Filozofia comunicării)
Discipline facultative (Cetățenie și identitate europeană, Istoria minorităților în Europa, Politici comparate)

Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Științe Politice și Științele Comunicării

Universitatea din Oradea

Oradea

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Studenți înmatriculați licență: 371

Studenți înmatriculați master: 161

Cadre didactice: 37

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 14

Burse: Bursă de merit

Promovabilitate licență: 89%

Procent continuare studii: 62%

Universitatea din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.435

Programe similare

Lista de comparație