Studii de securitate
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

“Expect the unexpected, think the unthinkable and predict the unpredictable…” Specializarea la nivel de licenţă în „Studii de securitate” răspunde unei nevoi de adaptare a curriculei universitare la cerinţele şi tendinţele de pe piaţa forţei de muncă, generate de necesitatea gestionării unor ameninţări, riscuri şi vulnerabilităţi care influenţează negativ dinamica dezvoltării societăţii, a instituţiilor şi organizaţiilor publice şi private, la nivel local, regional, naţional şi internaţional. Dinamica internaţională şi efectele globalizării, asociate fenomenului privatizării securităţii, scoate în evidenţă nevoia pregătirii unor experţi şi funcţionari specializaţi pe managementul securităţii, capabili să genereze şi să impelmenteze strategii de securitate, proiecte de securizare, mecanisme de prevenire şi intervenţie, pentru a diminua sau evita riscurile care pot periclita existenţa, interesele sau imaginea organizaţiei pe care o reprezintă. Oferta de cursuri, seminarii, simulări şi stagii practice, este organizată pentru a închega un program de pregătire orientat spre student şi aşteptările acestuia, având în vedere că, în prezent, studiile de securitate nu mai constituie un segment exclusiv asociat cu stiinţele militare sau forme de pregătire specifică ale structurilor specializate (MAI, SRI). Noile categorii de riscuri şi ameninţări sunt considerate neconvenţionale, non-militare şi asimetrice, prin urmare, gestiunea acestora trebuie circumscrisă unor metodologii teoretice şi practice capabile să genereze bune practici în managementul securităţii. La Oradea, centru universitar cu o tradiţie de peste două secole, programul de Studii de securitate funcționează în cadrul Departamentului de Relații Internaționale și Studii Europene, devenit între timp unul dintre cele mai eficiente, performante şi dinamice din Universitate. Performanţa naţională a colectivului de cadre didactice, relativ tinere, s-a concretizat în calificativul primit pentru activitatea de cercetare – primul loc la nivel național în cadrul Exerciţiului Naţional de Evaluare a Cercetării – ENEC, Premiul de Excelență primit din partea Instiutului European din România și Marele Trofeu la Secţiunea Educaţie câștigat în cadrul Galei Multiplicatorilor de Valori Europene din Transilvania de Nord. Pe parcursul celor trei ani de studii de licenţă, absolvenţii noştri îşi vor însuşi un ansamblu de competenţe şi abilităţi care le vor permite inserţia pe piaţa muncii, atât în mediul public cât şi privat, pe următoarele poziţii sau funcţii: manager de securitate; consultant/referent de securitate în organizaţii publice şi private; analist de securitate pentru mass-media; mediator şi negociator; angajat civil în structuri specializate de securitate naţională -internaţională; observator afiliat organizaţiilor internaţionale; consilier politic pe probleme de securitate, funcţionar în organizaţii internaţionale guvernamentale şi nonguvernamentale, funcţionar de ordine publică şi siguranţă, expert analiză de riscuri.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Ştiinţe politice

Specializare: Studii de securitate

Locuri disponibile (total): 100

Locuri disponibile (buget): 10

Locuri disponibile (taxă): 90

Taxă anuală de studii: 2.900 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Criterii de admitere

 • Medie bacalaureat – 100%

Criterii de departajare: nota de la disciplina Limba română de la examenul de bacalaureat.

Candidaţii care se înscriu la mai multe facultăţi vor plăti integral taxa de înscriere pentru fiecare facultate. Taxa pentru contestaţii nu va fi percepută în situaţiile generate de erorile operatorilor Universităţii din Oradea.

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani:

 • orfanii;
 • cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
 • cei care au cel puțin un părinte angajat sau pensionat al Universităţii din Oradea;
 • cei care au cel puțin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar în activitate sau pensionat;
 • cei care au obținut în perioada studiilor liceale premii/distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale și internaționale.

Candidații care solicit scutirea de la taxa de înscriere vor prezenta unul din următoarele documente: copii după certificate de deces ale părinților, Adeverințe de la centre de plasament sau case de tip familial, Adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate sau pensionat a susținătorilor legali, Documente care să ateste obținerea în perioada studiilor liceale a distincțiilor la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale.

Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisiile de admitere a facultăților.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 29/07/2019

Perioadă rezultate: de la 29/07/2019 până la 02/08/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 17/09/2019

Perioadă rezultate: de la 18/09/2019 până la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Introducere în ştiinţe politice
Introducere în relaţii internaţionale
Istoria ideilor politice
Perspective de securitate la frontiera estică a UE
Informatică I
Limba engleză în domeniul relaţiilor internaţionale I
Practică de specialitate I
Limba franceză în domeniul relaţiilor internaţionale I
Limba germană în domeniul relaţiilor internaţionale I
Limba spaniolă în domeniul relaţiilor internaţionale I
Teoria relaţiilor internaţionale
Introducere în studii de securitate şi strategice
Studii aplicate: domeniul studii de securitate I
Istoria integrării europene
Informatică II
Limba engleză în domeniul relaţiilor internaţionale II
Aplicaţie de teren I
Scriere academică și argumentare în științe politice
Antropologia securitǎţii
Anul 2
Istoria relaţiilor internaţionale (sec. XVII – XIX)
Relaţii economice internaţionale
Securitatea informaţiei şi comunicării
Concepte şi metode de cercetare în ştiinţele sociale şi politice
Cultură şi civilizaţie britanică I
Practică de specialitate III
Sociologia relaţiilor internaţionale
Analiza conflictelor internaţionale
Sisteme informatice
Securitatea IT I
Cultură şi civilizaţie franceză I
Cultură şi civilizaţie italiană I
Cultură şi civilizaţie germană I
Cultură şi civilizaţie spaniolă I
Istoria relaţiilor internaţionale (sec. XX - XXI)
Drept internaţional
Instituţii şi politici europene
Managementul securităţii informaţiei
Cultură şi civilizaţie britanică II
Practică de specialitate IV
Aplicaţie de teren II
Tehnici de comunicare internaţională
Identitate, participare şi democraţie în Uniunea Europeană
Demografie şi securitate societală
Managementul relaţiilor civil - militare
Istoria serviciilor secrete
Anul 3
Evaluarea şi managementul riscurilor neconvenţionale
Managementul proiectelor europene
Securitatea sectorului logistic
Politică externă şi diplomaţie
Limba engleză aplicată în sfera publică
Practică de specialitate V
Dialogul intercultural la frontiera UE
Politica externă şi de securitate comună
Marketing relaţional
Secretariat şi asistenţă managerială
Limba franceză aplicată în sfera publică
Limba italiană aplicată în sfera publică
Limba germană aplicată în sfera publică
Limba spaniolă aplicată în sfera publică
Instituţii şi organizaţii internaţionale
Minorităţile europene şi identităţile de frontieră
Politici şi strategii de securitate naţională
Limba engleză aplicată în afaceri
Elaborarea lucrarii de licenta
Gestiunea resurselor umane
Securitatea documentelor
Sisteme informaţional geografice
Managementul situaţiilor de urgenţă
Limba franceză aplicată în afaceri
Limba italiană aplicată în afaceri
Limba germană aplicată în afaceri
Limba spaniolă aplicată în afaceri

Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Științe Politice și Științele Comunicării

Universitatea din Oradea

Oradea

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Studenți înmatriculați licență: 371

Studenți înmatriculați master: 161

Cadre didactice: 37

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 14

Burse: Bursă de merit

Promovabilitate licență: 89%

Procent continuare studii: 62%

Universitatea din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.435

Programe similare

Lista de comparație