Relaţii internaţionale şi studii europene
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Domeniul Relaţiilor Internaţionale şi al Studiilor Europene abordează teme din realitatea contemporană, analizând perspective ale dimensiunilor globale şi regionale ale acesteia. Astfel, natura conexiunilor dintre state, cauzele războiului, problemele păcii, cooperarea internaţională şi recunoaşterea actorilor internaţionali, respectiv contextul procesului de formare a Uniunii Europene şi de cristalizare a patrimoniului cultural şi identitar european, sunt câteva dintre subiectele abordate la cursuri și seminarii. O altă latură a Relaţiilor Internaţionale şi Studiilor Europene o constituie pregătirea consolidată a studenţilor în domeniul limbilor străine şi al noilor tehnici de comunicare. Competenţele şi aptitudinile dobândite în urma absolvirii acestui program vă permit să construiţi o carieră în următoarele domenii: administrativ (local, regional, european sau internaţional), business, bancar, integrare şi coordonare proiecte europene, non-guvernamental, diplomaţie, lobby internaţional etc. La Oradea, centru universitar cu o tradiţie de peste două secole, programul de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene a fost înfiinţat în anul 2003 şi acreditat în primăvara anului 2008, în cadrul Departamentului cu acelaşi nume, devenit între timp unul dintre cele mai eficiente, performante şi dinamice din Universitate. Performanţa naţională a colectivului de cadre didactice, relativ tinere, s-a concretizat în calificativul primit pentru activitatea de cercetare – primul loc la nivel național în cadrul Exerciţiului Naţional de Evaluare a Cercetării – ENEC, Premiul de Excelență primit din partea Instiutului de Institutul European din România și Marele Trofeu la Secţiunea Educaţie câștigat în cadrul Galei Multiplicatorilor de Valori Europene din Transilvania de Nord. Pe parcursul celor trei ani, studenţii orădeni beneficiază de posibilitatea de a obţine burse Erasmus de studiu – care contribuie la completarea cunoştinţelor profesionale - sau de plasament – pentru îmbunătăţirea abilităţilor practice, în peste 60 de universităţi de referinţă din Belgia, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Marea Britanie, Polonia, Portugalia, Slovenia, Spania, Ungaria. Pregătirea practică este completată de stagiile efectuate în instituţii locale a căror activitate este compatibilă cu domeniul Relaţiilor Internaţionale şi Studiilor Europene (Consiliul Judeţean Bihor, Consiliul Local Oradea, Primăria Municipiului Oradea, Asociaţia Zona Metropolitană Oradea, Consiliul Local al IMM-urilor Oradea, Centrul de Informare şi Consultanţă Europeană etc.). Anual se desfăşoară o activitate de aplicaţie de teren cu vizitarea principalelor instituţii regionale, naţionale şi europene implicate în procesul de integrare a României în U.E, respectiv în organismele şi organizaţiile internaţionale.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Relații internaționale și studii europene

Specializare: Relaţii internaţionale şi studii europene

Locuri disponibile (total): 100

Locuri disponibile (buget): 10

Locuri disponibile (taxă): 90

Taxă anuală de studii: 2.900 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Criterii de admitere

 • Medie bacalaureat – 100%

Criterii de departajare: nota de la disciplina Limba română de la examenul de bacalaureat.

Candidaţii care se înscriu la mai multe facultăţi vor plăti integral taxa de înscriere pentru fiecare facultate. Taxa pentru contestaţii nu va fi percepută în situaţiile generate de erorile operatorilor Universităţii din Oradea.

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani:

 • orfanii;
 • cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
 • cei care au cel puțin un părinte angajat sau pensionat al Universităţii din Oradea;
 • cei care au cel puțin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar în activitate sau pensionat;
 • cei care au obținut în perioada studiilor liceale premii/distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale și internaționale.

Candidații care solicit scutirea de la taxa de înscriere vor prezenta unul din următoarele documente: copii după certificate de deces ale părinților, Adeverințe de la centre de plasament sau case de tip familial, Adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate sau pensionat a susținătorilor legali, Documente care să ateste obținerea în perioada studiilor liceale a distincțiilor la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale.

Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisiile de admitere a facultăților.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 29/07/2019

Perioadă rezultate: de la 29/07/2019 până la 02/08/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 17/09/2019

Perioadă rezultate: de la 18/09/2019 până la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Introducere în studii internaționale și studii de securitate
Introducere în Ştiinţe Politice
Gândire critică
Introducere în studii de securitate şi strategice
Dezbatere, argumentare și scriere academică
Comunicare de bază în limba engleză
Informatică
Teorii ale relaţiilor internaţionale
Guvernanţa internaţională şi regională
Introducere în studii europene: ideea europeană
Teorii ale democraţiei
Comunicare socială în limba engleză
Informatică
Practică de specialitate
Discipline opționale (Comunicare de bază în limba franceză/germană/spaniolă, Comunicare socială în limba franceză/germană/spaniolă)
Discipline complementare (Educaţie fizică)
Anul 2
Istoria relaţiilor internaţionale (sec. XVII XIX)
Economie europeană şi afaceri internaţionale
Metodologia cercetării în științele sociale și politice
Drept internaţional şi comunitar
Construcţie europeană
Comunicare interculturală în limba engleză
Aplicaţie de teren
Istoria relaţiilor internaţionale (sec. XX)
Istoria integrării europene
Istoria regimurilor politice moderne şi contemporane
Internetul în afacerile internaționale
Identitate vizuală şi promovare în on-line
Comunicare instituțională în limba engleză
Practică de specialitate
Discipline opţionale (Introducere în geopolitică / Sociologia relațiilor internaționale, Comunicare interculturală în limba franceză/germană/spaniolă, Securitate și societate / Securitatea frontierei şi integrarea europeană a minorităţilor, Comunicare instituțională în limba franceză/germană/spaniolă)
Discipline complementare (Educație fizică)
Anul 3
Politică externă şi diplomaţie
Calitate, sustenabilitate și responsabilitate socială
Filosofia unificării europene
Managementul proiectelor europene
Procesul decizional în Uniunea Europeană
Comunicare politică în limba engleză
Instituţii şi organizaţii internaţionale
Negociere şi mediere în relaţiile internaţionale
Probleme fundamentale ale lumii contemporane
Gestiunea activităţilor de transport şi logistică
Comunicare și relații publice în limba engleză
Elaborarea lucrarii de licență
Discipline opţionale (Gestiunea resurselor umane/Analiza conflictelor internaţionale, Relații publice / Securitate europeană și problematica minorităților naționale și etnice, Comunicare și relații publice în limba franceză/germană/spaniolă, Marketing relaţional / Politici publice comparate, Comunicare politică în limba franceză/germană/spaniolă)

Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Științe Politice și Științele Comunicării

Universitatea din Oradea

Oradea

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Studenți înmatriculați licență: 371

Studenți înmatriculați master: 161

Cadre didactice: 37

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 14

Burse: Bursă de merit

Promovabilitate licență: 89%

Procent continuare studii: 62%

Universitatea din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.435

Programe similare

Lista de comparație