Istoria vestului românesc
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii de master Istoria vestului românesc are ca principale obiective, competenţe şi finalităţi:

 •  Înfiinţarea unor laboratoare de cercetare:Istorie veche şi Arheologie, Antropologie istorică, Istorie medie şi paleografie, Istorie modernă şi contemporană;
 • Înfiinţarea de acorduri cu alte universităţi din ţară şi străinătate în vederea schimbului de studenţi masteranzi şi cadre didactice;
 • Asigurarea şcolarizării şi specializării studenţilor masteranzi pe linia masterat-doctorat;
 • Punerea la punct a unui sistem eficient de urmărire a încadrării absolvenţilor pe piaţa muncii (în strânsă legătură cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, instituirea unei întâlniri anuale cu absolvenţii);

Acest program pregătește specialiști în următoarele profesii: arheolog, asistent de cercetare în istorie, documentarist, istoric, istoriograf, lector carte, lector presă/editură, muzeograf, profesor în învăţământul liceal, redactor rubrică, referent de specialitate în administraţia publică, referent relaţii externe, tehnoredactor, ziarist.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Istorie

Specializare: Istorie

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 14

Locuri disponibile (taxă): 36

Ultima medie (buget): 9.25

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Criterii de admitere:

 • Proba orală (interviu) – 50%
 • Media examenului de licenţă – 50%

Criterii de departajare:

1.Media de la bacalaureat

2.Media probei orale/scris de la examenul de licenţă

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 29/07/2019

Perioadă rezultate: de la 29/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 16/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu 50% Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Romanitatea central-europeană
Nord-vestul României în secolele VIII-XII
Şcoala naţională românească de arheologie din Transilvania
Metode de cercetare în arheologie (mileniul I)
Populaţia autohtonă şi migratorii din nord-vestul României (secolele I-VII)
Lumea rurală între Medieval şi Modern
Patrimoniul artistic din Crişana între Est şi Vest
Imaginea societăţii româneşti în relatările călătorilor străini (sec. XVII-XVIII)
Putere şi imaginar politic în Europa Centrală în Evul Mediu
Omul transilvănean confruntat cu marile calamităţi
Anul 2
Bănci şi cooperative de credit din vestul românesc (mijlocul secolului al XIX-1918)
Biserica şi şcoala în vestul României
Cultură şi societate în Bihor (perioada interbelică)
Euristica, semantica şi hermeneutica documentului
Relaţii interetnice şi interculturale
Graniţa de vest şi raporturile româno-maghiare/româno-iugoslave în sec. XX
Realităţi postbelice din Crişana şi Banat
Rezistenţa anticomunistă din vestul României în anii 1947-1960
Tranziţia postcomunistă în vestul României
Destinul tragic al evreilor din nord-vestul Transilvaniei. Cazul ghetoului din Oradea

Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Științe Politice și Științele Comunicării

Universitatea din Oradea

Oradea

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Studenți înmatriculați licență: 371

Studenți înmatriculați master: 161

Cadre didactice: 37

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 14

Burse: Bursă de merit

Promovabilitate licență: 89%

Procent continuare studii: 62%

Universitatea din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.435

Programe similare

Lista de comparație