Istorie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea programului de studiu Istorie este aceea de a pregăti profesori şi specialişti competenţi potrivit standardelor europene în domeniul istoriei, prin cursuri şi practica de specialitate în cadrul şantierelor arheologice, muzeelor şi arhivelor şi totodată promovarea pe piaţa muncii a unor absolvenţi temeinic pregătiţi, beneficiari ai unei culturi generale şi de specialitate, capabili să înţeleagă evoluţia lumii contemporane din punct de vedere cultural, economic, social şi politic. Programul de studiu Istorie pregăteşte specialişti în următoarele profesii: Istoric, istoriograf, asistent de cercetare în istorie, documentarist, profesor în învăţământul gimnazial, liceal (după absolvirea masteratului) şi universitar, arhivar, secretar institut şi facultate, secretar ştiinţific şi asimilaţi, redactor rubrică, lector carte, lector presă/editură, redactor carte, referent în administraţia publică, secretar organizaţii umanitare şi asimilaţi, referenţi relaţii externe. ziarist.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Istorie

Specializare: Istorie

Locuri disponibile (total): 60

Locuri disponibile (buget): 20

Locuri disponibile (taxă): 40

Taxă anuală de studii: 2.900 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Criterii de admitere

 • Medie bacalaureat – 100%

Criterii de departajare: nota de la disciplina Limba română de la examenul de bacalaureat.

Candidaţii care se înscriu la mai multe facultăţi vor plăti integral taxa de înscriere pentru fiecare facultate. Taxa pentru contestaţii nu va fi percepută în situaţiile generate de erorile operatorilor Universităţii din Oradea.

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani:

 • orfanii;
 • cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;
 • cei care au cel puțin un părinte angajat sau pensionat al Universităţii din Oradea;
 • cei care au cel puțin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar în activitate sau pensionat;
 • cei care au obținut în perioada studiilor liceale premii/distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale și internaționale.

Candidații care solicit scutirea de la taxa de înscriere vor prezenta unul din următoarele documente: copii după certificate de deces ale părinților, Adeverințe de la centre de plasament sau case de tip familial, Adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate sau pensionat a susținătorilor legali, Documente care să ateste obținerea în perioada studiilor liceale a distincțiilor la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale.

Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisiile de admitere a facultăților.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 29/07/2019

Perioadă rezultate: de la 29/07/2019 până la 02/08/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 17/09/2019

Perioadă rezultate: de la 18/09/2019 până la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Introducere în istoria veche universală
Introducere în istoria veche a românilor
Preistorie generală
Introducere în arheologie
Istoriografie generală
Limbă străină I
Introducere în istoria medievală universală
Introducere în istoria medievală a românilor
Introducere în istorie şi ştiinţe auxiliare ale istoriei
Istoria Bizanţului
Iniţiere în informatică
Practică de specialitate I
Aplicaţie de teren
Introducere în muzeologie
Antropologie europeană
Anul 2
Introducere în istoria românilor în sec. XX
Introducere în istoria modenă universală
Introducere în istoria modernă a României
Curs şi seminar special de istorie veche
Istoriografie românească
Limba latină
Limba străină (engleză)
Istoria Transilvaniei medievale
Etnogeneză românească
Istoria integrării europene
Introducere în istoria universală a sec. XX
Curs si seminar special de istorie medievală
Aplicaţie de teren II
Practică de specialitate II
Istoria serviciilor secrete
Istoria războiului rece
Anul 3
Istoria şi teoria artei
Paleografie latină
Curs şi seminar special de istorie modernă
Civilizaţia vechii Europe
Arheologie preistorică şi clasică
Istoria bisericii medievale
Crişana şi revoluţia din 1848-1849
Relaţii internaţionale în sec. XX
Istoria economică contemporană
Elaborarea lucrarii de licenta
Curs şi seminar special de istorie contemporană
Instituţii şi practici democratice în România
Paleografie româno-chirilică
Introducere în managementul proiectelor
Arheologie paleocreştină şi a perioadei de formare a poporului roman
Istoria mentalităţilor
Istoria presei universale
Etnografie

Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Științe Politice și Științele Comunicării

Universitatea din Oradea

Oradea

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Studenți înmatriculați licență: 371

Studenți înmatriculați master: 161

Cadre didactice: 37

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 14

Burse: Bursă de merit

Promovabilitate licență: 89%

Procent continuare studii: 62%

Universitatea din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.435

Programe similare

 • Istorie

  Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Istorie

  Facultatea de Istorie/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale

  Facultatea de Istorie/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Istorie

  Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane/_Universitatea din _Piteşti [old]

Lista de comparație