Advanced Mecatronics Systems (în limba engleză)
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea programului de studiu de master Advanced Mecatronics Systems este de a desăvârşi formarea specialiştilor competitivi în domeniul mecatronicii şi de a dezvolta şi stimula capacitatea de cercetare a masteranzilor din acest domeniu, astfel încât aceştia să devină capabili de a concepe constructiv şi tehnolgoic echipamente şi sisteme mecatronice, simple şi complexe, de a le utiliza, exploata sau de a le integra în sisteme de producţie. De asemenea programul de studii conferă absolvenţilor competenţe de a programa şi conduce sisteme de producţie integrate informatic şi de a rezolva probleme aplicative şi de cercetare specifice domeniului mecatronicii.

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Mecatronică și robotică

Specializare: Mecatronică

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 16

Locuri disponibile (taxă): 34

Ultima medie (buget): 7.6

Taxă anuală de studii: 3.300 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

La masteratul în limba engleză:

Proba 1

– ELIMINATORIE:

Verificarea competenţelor de limbă engleză (calificativ admis sau respins)

Proba 2

- Proba orală de verificare a cunoștințelor specifice domeniului de studiu.

Media de Admitere:

MA = 0,4 ML + 0,6 NP

MA= Media Admitere; ML= Media Examenului de Licenţă / Diplomă; NP = Nota obţinută la Proba orală de verificare a cunoștințelor specific domeniului de studiu.

Departajarea la medii egale:

1. Diploma de licenţă în acelaşi domeniu de studiu cu cel al programului de masterat

2. Media examenului de Licenţă/Diplomă

3. Media obținută la examenul de Bacalaureat

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 22/07/2019

Perioadă probe: de la 23/07/2019 până la 24/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 16/09/2019

Perioadă probe: de la 17/09/2019

Perioadă rezultate: de la 18/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Engleza Da Nu N/A Da Proba orala N/A
Interviu Da Nu N/A Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Bacalaureat Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Advanced Mechatronics
Materials and Machine Parts for Mechatronics
Ethics and integrity in scientific research
CAD for mechatronics
Anul 2
Product Lifecycle Management
Finite Element Analysis
Diagnosis and Maintenance of Mechatronics Systems
Project: Design of Control System and Algorithms for the Choosen Mechanical Design

Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică

Universitatea din Oradea

Oradea

Descriere

Misiunea generală Facultăţii de Inginerie Managerială şi Tehnologică, specifică învățământului superior tehnic, este de educație, prin formarea de ingineri și de cercetare științifică în domeniile pe care le gestionează. Pentru îndeplinirea misiunii asumate, facultatea desfăşoară activităţi pentru: - educație și formare de ingineri specialişti pentru producţie, servicii, proiectare, cercetare și învăţământ; - crearea şi dezvoltarea de centre de cercetare ştiinţifică şi tehnologică; - formare continuă a absolvenţilor; - legătura strânsă cu mediul socio-economic local, regional și național; - integrarea în comunitatea academică naţională şi internaţională.

Universitatea din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.435

Programe similare

 • Mecatronică

  Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică/Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

 • Mecatronica avansata

  Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică/Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

 • Biocombustibili, Biorafinării și Tehnologii Conexe

  Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor/Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

 • Mecatronică

  Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică/Universitatea din Oradea

Lista de comparație