Mecatronică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea programului de studiu Mecatronică este aceea de a pregăti ingineri de producţie şi de cercetare în domeniul mecatronicii, capabili de a concepe constructiv şi tehnologic echipamente şi sisteme mecatronice, de a le utiliza, exploata sau de a integra in sisteme de fabricaţie flexibilă. De asemenea programul de studii conferă absolvenţilor competenţe de a programa şi conduce sisteme de producţie integrate de calculator şi de a rezolva probleme aplicative şi de cercetare specifice domeniului.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Mecatronică și robotică

Specializare: Mecatronică

Locuri disponibile (total): 30

Locuri disponibile (buget): 15

Locuri disponibile (taxă): 15

Taxă anuală de studii: 3.100 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Criterii de admitere: MA=MB

MA = media admitere; MB= media bacalaureat

Departajarea la medii egale:

1.nota la proba «Matematică» a examenului de bacalaureat

2.calificativul la proba «Evaluarea competenţelor digitale» a examenului de bacalaureat

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 13/07/2020 până la 22/07/2020

Perioadă rezultate: de la 24/07/2020 până la 31/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 14/09/2020

Perioadă rezultate: de la 15/09/2020 până la 21/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de inscriere tip
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor personale
Diplomă de Bacalaureat
Anul 1
Analiză matematică
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
Geometrie descriptivă și desen tehnic
Informatică aplicată în inginerie mecanică și industrială I
Fizică
Chimie
Limba engleză I
Tehnici de documentare și comunicare
Istoria civilizației și științei
Educație fizică I
Desen tehnic
Informatică aplicată în inginerie mecanică și industrială II
Știința și ingineria materialelor
Tehnologia materialelor
Mecanică I
Limba engleză II
Educație fizică II
Integrare europeană
Anul 2
Metode numerice
Sisteme de achiziție
Mecanică II
Rezistența materialelor I
Toleranțe și control dimensional I
Introducere în electrotehnică
Mecanica fluidelor
Bazele proiectării asistate de calculator
Limba engleză III
Educație fizică III
Grafică pe calculator
Rezistența materialelor II
Mecanisme I
Termotehnică
Organe de mașini I
Electronică aplicată
Sisteme senzoriale
Practică I
Limba engleză IV
Opțional I (Mașini electrice, Toleranțe și control dimensional II)
Opțional II (Teoria sistemelor în inginerie mecanică și industrială, Teoria sistemelor și reglaj automat)
Educație fizică IV
Drept public civil și comercial
Anul 3
Mecanisme II
Organe de mașini II
Bazele sistemelor mecatronice
Modelarea și simularea sistemelor de producție
Robotică
Opțional III (Fiabilitate, Tribologie)
Opțional IV (Acționări hidropneumatice, Echipamente hidropneumatice de automatizare)
Microcontrolere, microprocesoare
Mașini unelte
Proiectarea asistată de calculator
Logistică industrială
Sisteme de conducere în robotică
Practică II
Dinamica sistemelor mecatronice
Opțional V (Electronică de putere, Acționări electrice ale sistemelor mecatronice)
Opțional VI (Arhitectura calculatoarelor numerice, Electronica digitală)
Discipline facultative (Mentenanță și servicii după vânzare, Limbi străine II)
Anul 4
Proiectarea sistemelor mecatronice
Aparate și sisteme de măsurare
Dispozitive de manipulare și automatizare
Inteligență artificială
Mecatronica autovehiculelor
Optoeletronică
Automate programabile
Economie
Marketing
Limbi străine III
Microsisteme
Management
Sisteme de fabricație flexibilă
Fabricație asistată și comenzi numerice
Practica pentru elaborarea proiectului de diplomă
Opțional VII (Mecatronica clădirilor inteligente, Echipamente de supraveghere și alarmă)
Opțional VIII (Sisteme mecatronice în prestări servicii, Roboți autonomi)
Opțional IX (Ingineria sistemelor de producție, Ecologia și protecția mediului)
Ingineria afacerilor
Limbi străine IV

Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică

Universitatea din Oradea

Oradea

Descriere

Misiunea generală Facultăţii de Inginerie Managerială şi Tehnologică, specifică învățământului superior tehnic, este de educație, prin formarea de ingineri și de cercetare științifică în domeniile pe care le gestionează. Pentru îndeplinirea misiunii asumate, facultatea desfăşoară activităţi pentru: - educație și formare de ingineri specialişti pentru producţie, servicii, proiectare, cercetare și învăţământ; - crearea şi dezvoltarea de centre de cercetare ştiinţifică şi tehnologică; - formare continuă a absolvenţilor; - legătura strânsă cu mediul socio-economic local, regional și național; - integrarea în comunitatea academică naţională şi internaţională.

Universitatea din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

  • Aula Magna cu 300 locuri;
  • Două Aule cu câte 200 locuri;
  • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
  • 71 Săli de seminarii;
  • 343 Laboratoare;
  • 1 hala microproducţie;
  • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.435

Programe similare

Lista de comparație