Inginerie economică în domeniul mecanic
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea, scopul şi obiectivele programului de studiu Inginerie Economică în domeniul mecanic se deduc din finalităţile strategice ale dezvoltării sociale a societăţii româneşti, în general ale obiectivelor generale ale sistemului naţional de învăţământ, din alte documente de politică naţională în plan educaţional, speciliştii cu calificări superioare tehnice având misiunea creării şi promovării valorilor ştiinţei, tehnologiei, cercetării ştiinţifice şi integrării acestora în circuitul naţional şi internaţional. Reformele sistematice şi structurale din economie şi integrarea acesteia in economia comunitară europeană şi mondială, reclamă din partea viitorilor ingineri pe lângă competenţe şi abilităţi profesionale de bază şi capacitatea de a se adapta noilor tehnologii sau mediului concurenţial forţei de muncă, specifice economiei de piaţă, Această specializare îşi propune să dezvolte viitorilor absolvenţi un set de competenţe ştiinţifice, aplicativ-practice, de relaţionare şi comunicare prin care să poată satisface prompt şi eficace nevoile agenţilor economici de inovare şi dezvoltare, de inovare şi fundamentare a deciziilor de afaceri cerute de schimbările globale ale mediului socio economic contemporan.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie și management

Specializare: Inginerie economică în domeniul mecanic

Locuri disponibile (total): 75

Locuri disponibile (buget): 29

Locuri disponibile (taxă): 46

Taxă anuală de studii: 3.150 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Admiterea este pe baza de dosar. 

Nota de admitere este egala cu media notelor de la Bacalaureat. 

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 24/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019 până la 02/08/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 17/09/2019

Perioadă rezultate: de la 18/09/2019 până la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză matematică
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
Geometrie descriptivă și desen tehnic
Informatică aplicată în inginerie mecanică și industrială I
Fizică
Chimie
Limbi străine I (Engleză tehnică, franceză tehnică sau germană tehnică)
Tehnici de documentare și comunicare
Filosofie
Educație fizică I
Desen tehnic
Informatică aplicată în inginerie mecanică și industrială II
Știința și ingineria materialelor
Tehnologia materialelor I
Mecanică I
Limbi străine II (Engleză tehnică, franceză tehnică sau germană tehnică)
Educație fizică II
Anul 2
Metode numerice
Drept și legislație economică
Tehnologia materialelor II
Mecanică II
Rezistența materialelor I
Toleranțe și control dimensional I
Introducere în electrotehnică
Limbi străine III (Engleză tehnică, franceză tehnică sau germană tehnică)
Educație fizică III
Introducere în economia generală
Rezistența materialelor II
Mecanisme
Termotehnică
Organe de mașini
Teoria sistemelor în inginerie mecanică și industrială
Contabilitate
Prelucrarea datelor și sisteme informatice în inginerie și management
Practică I
Limbi străine IV (Engleză tehnică, franceză tehnică sau germană tehnică)
Educație fizică IV
Modelarea corpurilor în 3D
Anul 3
Drept comercial
Managementul mediului
Economia întreprinderii
Managementul cercetării și dezvoltării produselor
Tratamente termice
Opțional I (Statistică în inginerie și management, Relații economice internaționale)
Opțional II (Tehnici multimedia și internet, Istorie)
Opțional III (Managementul calității, Ingineria calității)
Discipline facultative (Bazele economiei internaționale, Design industrial, Limbă străină I)
Finanțe și credit
Ergonomie
Așchiere și scule așchietoare
Mașini unelte
Proiectarea și fabricația asistată de calculator
Proiectarea dispozitivelor de manipulare automată
Practică II
Tehnologia ștanțării și matrițării
Prelucrarea maselor plastice
Discipline facultative (Mecatronică, Ingineria afacerilor, Limbă străină II)
Anul 4
Ingineria sistemelor de producție I
Marketing
Managementul resurselor umane
Tehnologia fabricării produselor
Managementul mentenanței
Opțional IV (Modelarea și simularea sistemelor de producție, Sisteme integrate de producție)
Opțional V ( Logistică industrială, Teoria sistemelor și reglaj automat)
Echipamente pentru prelucrarea maselor plastic
Ingineria sistemelor de producție II
Management
Analiza economică a sistemelor de producție
Sisteme flexibile de fabricație
Management comercial
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă

Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică

Universitatea din Oradea

Oradea

Descriere

Misiunea generală Facultăţii de Inginerie Managerială şi Tehnologică, specifică învățământului superior tehnic, este de educație, prin formarea de ingineri și de cercetare științifică în domeniile pe care le gestionează. Pentru îndeplinirea misiunii asumate, facultatea desfăşoară activităţi pentru: - educație și formare de ingineri specialişti pentru producţie, servicii, proiectare, cercetare și învăţământ; - crearea şi dezvoltarea de centre de cercetare ştiinţifică şi tehnologică; - formare continuă a absolvenţilor; - legătura strânsă cu mediul socio-economic local, regional și național; - integrarea în comunitatea academică naţională şi internaţională.

Universitatea din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

  • Aula Magna cu 300 locuri;
  • Două Aule cu câte 200 locuri;
  • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
  • 71 Săli de seminarii;
  • 343 Laboratoare;
  • 1 hala microproducţie;
  • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.435

Programe similare

Lista de comparație