Tehnologia construcţiilor de maşini
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea programului de studii Tehnologia Construcţiei de Maşini este aceea de a pregăti ingineri de producţie şi de cercetare în domeniul ingineriei industriale (industria constructoare de maşini, aparate şi echipamente) capabili de a concepe constructiv şi tehnologic echipament şi sisteme tehnice, simple şi complexe, de a le integra in sisteme de fabricaţie flexibilă. De asemenea programul de studii conferă inginerilor TCM competenţe de a programa şi conduce sisteme de producţie integrate informatic şi de a rezolva probleme aplicative şi de cercetare specifice domeniului fabricaţiei produselor industriale.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie industrială

Specializare: Tehnologia construcţiilor de maşini

Locuri disponibile (total): 80

Locuri disponibile (buget): 31

Locuri disponibile (taxă): 49

Taxă anuală de studii: 3.150 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Admiterea este pe baza de dosar. 

Nota de admitere este egala cu media notelor de la Bacalaureat. 

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 24/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019 până la 02/08/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 17/09/2019

Perioadă rezultate: de la 18/09/2019 până la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză matematică
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
Geometrie descriptivă și desen tehnic
Informatică aplicată în inginerie mecanică și industrială I
Fizică
Chimie
Limbi străine I (Engleză, franceză sau germană)
Istoria civilizației și științei
Tehnici de documentare și comunicare
Educație fizică I
Desen tehnic
Informatică aplicată în inginerie mecanică și industrială II
Știința și ingineria materialelor
Tehnologia materialelor I
Mecanică I
Limbi străine II (Engleză, franceză sau germană)
Educație fizică II
Integrare europeană
Anul 2
Metode numerice
Tehnologia materialelor II
Mecanică II
Rezistența materialelor I
Toleranțe și control dimensional I
Introducere în electrotehnică
Mecanica fluidelor
Bazele proiectării asistate de calculator
Limbi străine III (Engleză, franceză sau germană)
Educație fizică III
Grafică pe calculator
Rezistența materialelor II
Toleranțe și control dimensional II
Mecanisme I
Organe de mașini I
Termotehnică
Introducere în economia generală
Bazele așchierii și generării suprafețelor
Practică I
Optional I (Prelucrarea datelor și sisteme informatice în inginerie și management, Statistică industrială)
Limbi străine IV (Engleză, franceză sau germană)
Educație fizică IV
Drept civil și comercial
Anul 3
Mecanisme II
Organe de mașini II
Analiza proceselor de așchiere
Mașini unelte și sisteme flexibile de fabricație I
Teoria sculelor așchietoare I
Ingineria calității
Tratamente termice
Ingineria suprafețelor
Limbă străină I
Mașini unelte și sisteme flexibile de fabricație II
Teoria sculelor aschietoare II
Tehnologia presării la rece I
Tehnologia construcțiilor de mașini I
Practică II
Opțional II (Proiectarea asistată de calculator, Modelarea corpurilor în 3D)
Opțional III (Teoria sistemelor în inginerie mecanică și industrială, Electronică aplicată)
Discipline facultative (Design industrial, Limbă străină II)
Anul 4
Tehnologia presării la rece II
Tehnologia construcțiilor de mașini II
Dispozitive tehnologice
Tehnologia fabricării maselor plastic
Opțional IV (Marketing, Modelarea și simularea sistemelor tehnice)
Opțional V (Fiabilitate, Managementul calității, Tribologie)
Opțional VI (Tehnologia asamblărilor nedemontabile, Tehnologia construcțiilor sudate)
Discipline facultative (Ingineria afacerilor, Limbă străină III)
Management
Proiectarea și construcția dispozitivelor
Tehnologii pe mașini-unelte cu comandă numerică
Bazele proiectării tehnologice asistate de calculator
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
Oppțional VII (Tehnologii neconvenționale, Utilaje și echipamente pentru tehnologii neconvenționale)
Opțional VIII (Ingineria sistemelor de producție, Sisteme avansate de producție)
Discipline facultative (Roboți industriali, Limbă străină IV)

Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică

Universitatea din Oradea

Oradea

Descriere

Misiunea generală Facultăţii de Inginerie Managerială şi Tehnologică, specifică învățământului superior tehnic, este de educație, prin formarea de ingineri și de cercetare științifică în domeniile pe care le gestionează. Pentru îndeplinirea misiunii asumate, facultatea desfăşoară activităţi pentru: - educație și formare de ingineri specialişti pentru producţie, servicii, proiectare, cercetare și învăţământ; - crearea şi dezvoltarea de centre de cercetare ştiinţifică şi tehnologică; - formare continuă a absolvenţilor; - legătura strânsă cu mediul socio-economic local, regional și național; - integrarea în comunitatea academică naţională şi internaţională.

Universitatea din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

  • Aula Magna cu 300 locuri;
  • Două Aule cu câte 200 locuri;
  • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
  • 71 Săli de seminarii;
  • 343 Laboratoare;
  • 1 hala microproducţie;
  • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.435

Programe similare

Lista de comparație