Arte plastice-Fotografie-videoprocesarea computerizata a imaginii
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Pe parcursul studiilor de licenţă ani în cadrul programului Fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii se pun bazele conceperii, studiului şi ,finalizării proiectelor fotografice şi video. Aceste competenţe esenţiale, sunt obţinute prin parcurgerea unor teme generoase în studiul desenului, studiul culorii, şi compoziţiei, atât în tehnicile artelor plastice, cât şi în tehnicile specifice fotografiei şi filmului, în care perceperea spaţiului , a perspectivei şi paginării, ocupând un loc esenţial în educarea vizuală a studentului. De asemenea sunt tratate probleme de limbaj audio vizual, sunt parcurse etapele principale din istoria fotografiei şi cinematografiei sunt conştientizate principiile care stau la baza formării şi obţinerii imaginii fotografice şi a filmului, prin noţiuni de optică specifică domeniului foto video, alcătuirea şi funcţionarea aparatelor foto şi video, accesorii de iluminat şi sisteme macro. Totodată sunt abordate probleme de prelucrarea imaginii pe calculator, prin studiul unor programe ca Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Premier, Adobe After Effects, cu ajutorul cărora studentul poate survola cu uşurinta domeniul computer artei sau performance-ului, manipulând cu uşurinţă echipamentul şi aparatura foto video şi va fi suficient pregătit pentru a-şi desfăşura activitatea în orice domeniu al artelor vizuale, exprimându-se prin limbajul fotografiei şi al filmului.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Arte vizuale

Specializare: Arte decorative

Locuri disponibile (total): 20

Locuri disponibile (buget): 10

Locuri disponibile (taxă): 10

Ultima medie (buget): 6.66

Ultima medie (taxă): 5.33

Taxă anuală de studii: 3.300 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Arte plastice/FOTOGRAFIE VIDEO-PROCESARE COMPUTERIZATĂ A IMAGINII

PROBA NR.1 PROBA PRACTICA ELIMINATORIE: TEST VOCATIONAL - COMPOZIŢIE FOTOGRAFICA

Durata probei este de 20 min. 

>>Candidatul va fotografia o natura statica pe care o va alcătui singur, alegând câteva obiecte (numărul acestora va fi hotărât de comisie) dintr-o recuzită de 30. 
>>Fotografiile vor fi executate cu aparatura digitala a candidatului sau aparatura facultății, după caz.

Se va evalua capacitatea candidatului de a asocia obiectele alese, încadrarea, iluminarea, expunerea, in vederea obținerii a 3 imagini fotografice cu anumite calități tehnice si artistice. 

SE NOTEAZA CU ADMIS – RESPINS

PROBA NR. 2: INTERVIU / PORTOFOLIU CU FOTOGRAFII

>> Candidatul va prezenta un portofoliu cu 20 de fotografii proprii
>> Acestea vor fi color si/sau alb negru, cu dimensiunea 20x30 cm.
>> Interviul se va baza pe comentariul imaginilor prezentate de candidat

SE NOTEAZA CU NOTE DE LA 1 LA 10

Media generală (M) obţinută în concurs se calculează ca medie aritmetică a celor trei note obținute în cadrul probei a doua, de creativitate.

M=(N1+N2+N3)/3 unde:
>> N1 este nota acordată de primul examinator, membru al comisiei de concurs
>> N2 este nota acordată de cel de-al doilea examinator, membru al comisiei de concurs
>> N3 este nota acordată de cel de-al treilea examinator, membru al comisiei de concurs

Candidaţii, câştigători la olimpiadele organizate de MEN (locurile I, II şi III), vor prezenta la sediul facultăţii, în zilele de 13 – 14 iulie 2017 diplomele/documentele doveditoare şi o mapă cu 15 lucrări proprii spre a fi analizate de către o comisie în vederea selecţiei pentru locurile subvenţionate. 

Participanţii care au obținut unul din Premiile acordate pe secțiuni la concursul ”Pasaje, vor fi clasificați, în cadrul concursului de admitere la Facultatea de Arte și Design din Timişoara cu media de admitere 10 (zece), cu condiţia promovării bacalaureatului, indiferent de media de la bacalaureat. 

Ocuparea definitivă a unui loc la Facultatea de Arte și Design de către toți participanţii, se face numai după depunerea dosarului complet de admitere, inclusiv a diplomei de bacalaureat în original, în condiţiile metodologiei de admitere, în sesiunea de admitere organizată de facultate. 

Participanților care au obținut una dintre Diplomele de Merit, egale pentru fiecare secțiune, li se va echivala proba de interviu din cadrul examenului de admitere organizat în sesiunea iulie 2017, la specializarea aferentă secţiunii de concurs, urmând să susțină doar cea de-a doua probă de admitere, proba de creativitate. 

Candidaţii declaraţi admişi la Facultatea de Arte și Design în urma Concursului ”Pasaje” pot beneficia de burse şi locuri de cazare în cămine în conformitate cu prevederile regulamentelor UVT.

Mapa trebuie să conţină, după caz: studii de desen, studii de culoare, compoziţii, reproduceri ale lucrărilor netransportabile de sculptură, tapiserie, piese de modă sau a altor lucrări, lucrări de artă fotografică, video, etc., relevante pentru fiecare specializare la care candidatul se înscrie. 


Candidații câştigători la olimpiade pot opta doar pentru acele specializări la care au obţinut premiile

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 18/07/2018

Perioadă probe: 19/07/2018

Perioadă rezultate: de la 23/07/2018 până la 27/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2018 până la 05/09/2018

Perioadă probe: de la 06/09/2018 până la 07/09/2018

Perioadă rezultate: de la 10/09/2018 până la 14/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Compozitie fotografica Da Nu N/A Da Proba scrisa N/A
Portofoliu Da Nu 100% Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 plicuri timbrate
4 Fotografii tip buletin
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Istoria artei
Procesarea imaginii pe calculator
Anatomie artistica
Bazele compozitiei pentru fotovideo
Limbajul audiovizual
Istoria fotografiei si cinematografiei
Bazele si studiul fotografiei
Materiale, procese si tehnici pentru fotovideo I
Prelucrarea imaginilor digitale statice şi dinamice
Arta media si experiment
Multimedia
Limba straina (complementar)
Educatie.fizică (complementar)
Voluntariat (facultativ)
Scriere academica (facultativ)
Tehnici artistice (facultativ)
Anul 2
Istoria artei
Bazele desenului pentru fotovideo
Bazele culorii pentru fotovideo
Bazele compozitiei pentru fotovideo
Istoria fotografiei si cinematografiei
Bazele si studiul fotografiei
Materiale, procese si tehnici pentru fotovideo ii
Tehnici video
Prelucrarea imaginilor digitale statice şi dinamice
Multimedia
Arta media si experiment
Stagiu de practica
Limba straina (complementar)
Educatie fizică (complementar)
Discipline complementare opționale (complementar)
Voluntariat (facultativ)
Scriere academica (facultativ)
Tehnici artistice (facultativ)
Anul 3
Tendinţe în arta contemporană
Filosofia artei
Estetica artelor vizuale
Hermeneutica
Perspectiva
Istoria fotografiei si cinematografiei
Metodologia cercetarii
Bazele si studiul fotografiei
Materiale, procese si tehnici pentru fotovideo ii
Tehnici video
Relucrarea imaginilor digitale statice şi dinamice
Multimedia
Arta media si experiment
Experimentul in fotografie
Explorari creative in fotovideo pt licenta
Discipline complementare opționale (complementar)
Voluntariat (facultativ)

Facultatea de Arte şi Design

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara

Descriere

Oferta curriculară pe care Facultatea de Arte şi Design o pune astăzi la dispoziţia studenţilor are în vedere cele trei paliere de studii universitare ce întrunesc cerinţele planului strategic al Programului de educaţie permanentă Bologna: studiile de licenţă (şase semestre), studiile masterale (patru semestre) şi studiile doctorale (şase semestre). Programele instituţionale de pregătire, cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică, acoperă aria largă a domeniului artelor vizuale, prin complexitate, flexibilitate şi interdisciplinaritate, fiind acreditate în prezent 11 programe de licenţă, 11 programe de nivel master şi două tipuri de doctorat în arte plastice şi decorative: profesional şi ştiinţific.

Cercetarea fundamentală şi creaţia artistică pun în discuţie conceptele majore ale artelor vizuale pornind de la principiile, teoriile şi formele de artă consacrate şi reevaluează condiţia acestora în contextul actual al manifestrilor şi expresiilor artistice. Studenţii au posibilitatea de a opta, într-un sistem modular, pentru disciplinele de specialitate şi complementare care corespund cel mai bine propriilor motivaţii şi căutări, alcătuindu-şi un traseu individual de pregătire.Valoarea acestor programe şi teme de pregătire se regăseşte în lucrările-studiu sau experiment ale studenţilor, în cele de licenţă şi dizertaţie sau în programele de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică doctorale, fiind legitimate de performanţele profesionale ale absolvenţilor distinşi cu premii în competiţii de profil, naţionale şi internaţionale.

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara, Timis

Introducere

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.700

Programe similare

Lista de comparație