Management şi marketing în turism
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Cursul de master asigură înzestrarea masteranzilor cu teoriile, conceptele şi metodele de management şi marketing caracteristice operatorilor din turism. Cursul de master are ca obiectiv principal formarea de specialişti pentru serviciile turistice legate de organizarea voiajelor (conceperea, contractarea şi comercializarea vacanţelor), organizarea, managementul şi marketingul evenimentelor, a team-building-urilor, managementului hotelier şi de restaurant.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Geografie

Specializare: Geografie

Locuri disponibile (total): 51

Locuri disponibile (buget): 17

Locuri disponibile (taxă): 34

Taxă anuală de studii: 4.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Media minimă de admitere este 6.00 (şase).

Media se calculează ponderat în raport cu evaluarea dosarului candidatului (60%) şi interviu (40%).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 22/07/2019 până la 24/07/2019

Perioadă probe: de la 25/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019 până la 29/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2019 până la 11/09/2019

Perioadă probe: de la 12/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019 până la 19/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
CV
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Marketingul serviciilor
Cercetări de marketing în turism
Tehnici de operare în turismul intern și internațional
Estetică și design în turism
Sisteme de gestiune în turism
Statistică managerială în turism
Teoria matematică a jocurilor cu aplicații în turism
Management hotelier
Politici în turismul internațional
Comportamentul consumatorului în turism
Managementul destinațiilor turistice
Geopolitică în turism
Managementul turismului de evenimente
Analiza geospațială aplicată în marketing
Anul 2
Resursele umane în turism
Marketing în turism
Marketing direct
Cercetări operaționale cu aplicații în turism
Managementul durabil al comunităților rurale și turism
Optimizarea activității afacerilor în turism
Metode de cercetare (de marketing în turism)
Etică și integritate academică
Animația și animatorul în turism
Practică
Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație

Facultatea de Business şi Turism

Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)

Bucuresti

Descriere

Facultatea de Business şi Turism este angajată într-un efort susţinut pentru ţinută academică, pentru înalt profesionalism, pentru înaltă performanţă ştiinţifică recunoscută pe plan naţional şi internaţional. Prioritatea noastră o constituie consolidarea prestigiului academic şi ştiinţific al facultăţii, ridicarea standardului ştiinţific al cursurilor şi seminariilor, al materialelor didactice elaborate, integrarea metodologiilor eficiente şi moderne de teoria şi practica internaţională pentru creşterea rolului facultăţii în formarea specialiştilor, pentru asigurarea rolului său de lider naţional, în domeniul administrarii afacerilor din comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul calităţii. Consideram că sporirea exigenţei şi flexibilitate adecvată în conţinutul şi forma de predare, de pregătire continuă şi de evaluare a studenţilor, în activitatea de cercetare ştiinţifică de specialitate şi interdisciplinară fundamentală şi aplicativă va contribui la pregatirea tinerilor care vor alege acest drum pentru viaţa profesională.

Avem un program investiţional care să asigure prin calculatoare, software şi alte materiale didactice cadrul adecvat pentru activitatea didactică şi de cercetare, un corp didactic bine pregătit profesional şi pasionat pentru activitatea educaţională.

Schimburile de experienţă naţionale şi internaţionale (mai ales pentru studenţi şi cadrele didactice tinere), pentru perfecţionarea conţinutului ştiinţific al disciplinelor prezente şi viitoare sunt permanent încurajate şi susţinute moral şi material de programele de mobilitate şi cercetare ştiinţifică. Facultatea de Business şi Turism a pregătit un plan de învăţământ adecvat cerinţelor de aderare a învăţământului economic superior la Uniunea Europeană dar şi pentru asigurarea continuităţii al tradiţiei naţionale. Interdisciplinaritatea trebuie să aibă în vedere nu numai legătura multiplă între disciplinele predate în ASE, dar şi cu cele din marile şcoli economice de comerţ, de merceologie şi managementul calităţii, de turism şi servicii din Uniunea Europeană şi din întreaga lume.

Studenți înmatriculați licență: 1.414

Studenți înmatriculați master: 1.010

Cadre didactice: 112

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 21

Promovabilitate licență: 89%

Procent continuare studii: 91%

Angajabilitate la 6 luni: 55%

Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Înfiinţată prin Decret Regal, la 6 aprilie 1913, din iniţiativa lui Nicolae D. Xenopol, Ministrul Industriei şi Comerţului, sprijinit de un grup de tineri economişti formaţi la universităţi prestigioase din Germania, Franţa şi Anglia, Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale a fost prima instituţie de învăţământ economic superior din România.

Încă de la început s-a confruntat cu mari probleme materiale, lipsa unui local propriu şi recunoaştere din partea instituţiilor universitare. În primele două decenii, A.I.S.C.I. s-a subordonat Ministerului Industriei şi Comerţului, perioada în care a depăşit toate obstacolele materiale, precum şi pe cele privind recunoaşterea sa ca instituţie de învăţământ superior: construcţia Palatului Academiei din Piaţa Lascăr Catargiu, astăzi Piaţa Romana (1924-1926); organizarea doctoratului (1921); un corp profesoral format din personalităţi de prestigiu: Anton Davidoglu, Stanislas Cihoski, I. N. Angelescu, Ion Răducanu, Virgil Madgearu, Victor Slăvescu, Constantin Bungetianu, Andrei Rădulescu, Gheorghe Taşcă, Nicolae Iorga (din 1931), Gromoslav Mladenatz s.a.

Modificările aduse în aprilie 1935 la legea privind funcţionarea A.I.S.C.I. au consfinţit trecerea Academiei în subordinea Ministerului Instrucţiunii Publice. Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Legea nr. 299 din 18 august 1947 privind reorganizarea şi transformarea Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale şi a Academiei de Studii Cooperatiste din Bucureşti în Academia de Ştiinţe Comerciale şi Cooperatiste, face primul pas în vederea schimbărilor pe care le-a cunoscut fosta Academie Comercială. În perioada comunistă, prin Decretul nr. 175 din 3 august 1948, se realizează reforma învăţământului, Academia de Ştiinţe Comerciale şi Cooperatiste fiind transformată in Institutul de Ştiinţe Economice şi Planificare după modelul instituţiilor de învăţământ superior sovietic. Începand cu anul universitar 1967-1968, învăţământul economic din România îşi redescoperă vocaţia europeană, I.S.E.P. este reorganizat şi transformat în Academia de Studii Economice din Bucureşti, denumire care s-a păstrat până astăzi.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.838

Programe similare

 • Geografie

  Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Geografie

  Facultatea de Geografie şi Geologie/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Geomatică

  Facultatea de Geografie şi Geologie/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Geografia turismului

  Facultatea de Geografie, Turism şi sport/Universitatea din Oradea

Lista de comparație