Tehnologia tricotajelor și confecțiilor
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea programului de studii este pregătirea inginerilor la standarde europene pentru coordonarea şi conducerea activităţilor în următoarele domenii:

 • Prelucrarea fibrelor pentru obţinerea firelor şi a materialelor textile neconvenţionale;
 • Prelucrarea firelor şi obţinerea ţesăturilor, tricoturilor, împletiturilor şi a produselor de pasmanterie;
 • Prelucrarea tricoturilor şi ţesăturilor pentru transformarea lor în confecţii textile;
 • Proiectarea tehnologică şi designul produselor textile;

Programul de studii vizează pregătirea studenţilor şi formarea de competenţe care să le confere statutul de specialişti pentru activităţile de productie, învăţămant şi cercetare.

Competenţele dobândite de către absolvenţi:

 • Dezvoltarea aptitudinilor de creaţie şi design vestimentar;
 • Utilizarea sistemelor CAD-CAM;
 • Proiectarea tricoturilor şi a produselor de imbrăcăminte;
 • Proiectarea proceselor de fabricatie in tricotaje-confectii;
 • Proiectarea metodelor de muncă;
 • Utilizarea eficientă a maşinilor şi instalaţiilor;
 • Analiza datelor statistice şi a specificaţiilor de produs pentru a determina standardele şi pentru a stabili obiectivele de calitate şi de încredere a produsului finit.
 • Dezvoltarea de metode de producţie, de utilizare a standardelor în laboratorul de testare şi de analiza a costurilor pentru a promova eficienţa forţei de muncă şi a utilizării spaţiului.
 • Realizarea schiţei şi proiectarea amplasării echipamentului, a materialelor şi a locului de muncă, pentru a obţine eficienţă maximă, folosind instrumente de desen (schiţa) şi calculatorul.
 • Planificarea si stabilirea operaţiilor de fabricaţie şi asamblare a părţilor componenete sau a produselor, in condiţii de eficienţă maximă.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie industrială

Specializare: Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor

Locuri disponibile (total): 40

Locuri disponibile (buget): 18

Locuri disponibile (taxă): 22

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute de candidaţi la examenul de bacalaureat, în limita numărului de locuri stabilit pentru fiecare program de studii din cadrul facultăţii.

Candidaţii care au obţinut distincţii (premiul I, II, III sau menţiune) la olimpiade şcolare naţionale sau internaţionale pe perioada studiilor liceale vor fi admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat, cu condiția depunerii la dosar a documentelor doveditoare.

Criteriile de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc:

1. nota obţinută la proba de „Matematică”, la examenul de bacalaureat. În cazul în care un candidat nu a susţinut sau nu dovedeşte susţinerea la examenul de bacalaureat a probei „Matematică”, se va considera nota 1 la respectiva probă.

2. calificativul obţinut la proba de bacalaureat „Evaluarea competenţelor digitale”, transformat în puncte, după cum urmează:

Utilizator experimentat …… 10

Utilizator avansat ……………….9

Utilizator nivel mediu …………7

Utilizator începător …………….5

3. Punctajul obținut în urma susținerii unui interviu privind dezvoltarea personală, în fața Comisiei de admitere. Interviul se susține doar în cazul în care nu s-a putut realiza departajarea prin aplicarea celor două criterii anterioare.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 29/07/2019

Perioadă rezultate: de la 29/07/2019 până la 02/08/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 17/09/2019

Perioadă rezultate: de la 18/09/2019 până la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Desen tehnic şi infografică
Chimie
Mecanică şi rezistenţa materialelor
Bazele informaticii
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare I
Limba străină (engleză) I
Educaţie fizică I
A doua limba străină I
Psihologie industrială
Analiză matematică
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare II
Grafică asistată de calculator
Mecanisme şi organe de maşini
Bazele economiei
Fizică
Limba străină (engleză) II
Educaţie fizică II
Desen artistic
Filosofie
Anul 2
Statistică matematică
Bazele proiectării asistate de calculator
Electrotehnică, electronică şi automatizări
Fibre textile
Bazele managementului
Limba străină (engleză) III
Ingineria sistemelor de producţie
Programarea şi controlul producţiei
Educaţie fizică III
Accesorii pentru confecţii textile
Procese de vopsire şi imprimare a textilelor
Metrologie în textile-pielărie
Structuri textile-fire
Structuri textile-tricoturi
Confortul şi funcţiile produselor textile şi din piele
Structuri textile-ţesături
Limba străină (engleză) IV
Practică I
Economia companiei
Mediul economic
Educaţie fizică IV
Anul 3
Managementul calităţii
Bazele tehnologiei confecţiilor I
Bazele tehnologiei tricoturilor I
Structura şi proiectarea tricoturilor
Structura şi proiectarea confecţiilor textile I
Controlul şi asigurarea calităţii
Design vestimentar
Creaţie artistică
Structura şi proiectarea confecţiilor textile II
Bazele tehnologiei confecţiilor II
Bazele tehnologiei tricoturilor II
Sisteme informaţionale pentru management
Finisarea produselor textile
Practică II
Marketing
Managementul mediului
Proiectarea proceselor tehnologice în tricotaje
Proiectarea proceselor tehnologice în confecţii
Anul 4
Procese şi maşini pentru confecţii textile I
Procese şi maşini pentru tricotat I
Elemente de automatizări în confecţii
Proiectarea asistată de calculator în tricotaje
Elemente de automatizări în tricotaje
Ergonomie
Studiul timpului şi normarea muncii
Procese şi maşini pentru confecţii textile II
Procese şi maşini pentru tricotat II
Proiectare asistată de calculator în confecţii
Practică pentru elaborarea proiectului de diploma
Comunicare şi negociere în afaceri
Analiză economico-financiară

Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial

Universitatea din Oradea

Oradea

Descriere

Facultatea de Inginerie Energetica și Management Industrial are ca misiune principală învăţământul şi cercetarea. Studenții care frecventează cursurile facultății noastre, beneficiază de competențele profesionale ale corpului profesoral ce totalizează 40 de cadre didactice universitare, la care se adaugă 5 cadre didactice auxiliare sau nedidactice. Activitățile educative și de cercetare sunt gestionate de cele două departamente din cadrul facultății: "Departamentul de Inginerie Energetică" și "Departamentul de Textile – Pielărie şi Management Industrial".


Departamentul de Inginerie Energetică coordonează programele de studii din domeniul energetic, care s-au regăsit în oferta educațională a Universității din Oradea încă de la constituirea acesteia, din anul 1990.

Curricula universitară a fost concepută în ideea satisfacerii cerinţelor viitorului specialist în energetică: identificarea şi exploatarea eficientă a resurselor energetice și optimizarea consumurilor de energie pentru susţinerea civilizaţiei umane în prezent şi în viitor.

În sistemul Bologna, operaţional în prezent, studiile universitare sunt organizate pe trei cicluri:

 • ciclul I – studii universitare de licență;
 • ciclul II – studii universitare de master;
 • ciclul III – studii universitare de doctorat.

Departamentul de Textile – Pielărie şi Management Industrial oferă programe educaţionale la ciclul de studii universitare de licenţă, organizate, conform filosofiei sistemului Bologna, în două blocuri de formare profesională, respectiv un trunchi comun de doi ani, urmat de un trunchi de pregătire de specialitate, cu aceeaşi durată, de doi ani.


Devenind studenţi ai Facultății de Inginerie Energetica și Management Industrial beneficiați de:

 • infrastructura necesară: amfiteatre, săli de curs, laboratoare dotate cu echipamente specifice, sisteme de proiectare asistată de calculator, tehnică de calcul, echipamente de cercetare și studiu;
 • stagii de practică la firmele de profil din zonă;
 • burse de studiu sau de merit;
 • burse de ajutor social, ajutoare sociale pentru studenții defavorizați;
 • burse de studii în străinătate prin programul Socrates-Erasmus;
 • cazare în căminele Universității din Oradea;
 • acces la complexul sportiv al Universității din Oradea;
 • tabere studențești gratuite pe perioada vacanței de vară;
 • legitimații de călătorie gratuite sau cu reducere pentru transportul local, în municipiul Oradea și spre localitatea de domiciliu.

Adresându-se unei mase largi de absolvenţi ai învăţământului liceal, oferta educaţională a Facultăţii de Inginerie Energetică și Management Industrial din cadrul Universităţii din Oradea cuprinde la nivelul studiilor de licenţă șase programe de studii ce se finalizează prin obţinerea diplomei de inginer, precum şi patru programe de studii la ciclul de master.

Anii de facultate petrecuţi alături de noi îţi vor da posibilitatea de a participa şi la o serie de evenimente importante, specifice vieţii studenţeşti, care peste timp constituie repere ale acestei frumoase vârste.

Studenți înmatriculați licență: 299

Studenți înmatriculați master: 101

Cadre didactice: 45

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 8

Universitatea din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.435

Programe similare

Lista de comparație