Ingineria sistemelor electroenergetice
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea programului de studii "Ingineria sistemelor electroenergetice" (ISE) trebuie privită în corelaţie cu impactul actual al energeticii asupra civilizaţiei şi cu starea sistemului energetic la nivel naţional şi zonal. Civilizaţia actuală este dominată de trei concepte: ecologie, energie, tehnologie. Corelaţia între aceste concepte şi, implicit, între fenomenele, procesele şi acţiunile pe care le implică este evidentă. Rezultă, în consecinţă, importanţa învăţământului din domeniul energetic, care are misiunea esenţială de a forma specialişti în acest domeniu.

Specialiştii energeticieni îşi asumă misiunea de a identifica sursele şi resursele de energie, de a drămui şi optimiza consumurile de energie, prin cunoaşterea fenomenelor care guvernează domeniul respectiv şi domeniile conexe, în scopul susţinerii civilizaţiei actuale şi viitoare.

Această misiune ne apare cu atât mai pregnantă în condiţiile ţării noastre, unde consumurile specifice de energie sunt sensibil mai mari decât în ţările avansate tehnologic. Misiunea profesională a inginerului energetician se poate pune, de asemenea, în corelaţie cu starea sistemului energetic la nivel zonal (din punct de vedere al dotării cu specialişti, al complexităţii şi intensităţii proceselor etc.)

Din această perspectivă, misiunea Facultăţii de Energetică din Oradea de a pregăti specialişti în domeniul energetic se poate argumenta astfel: densitatea instalaţiilor energetice şi, implicit, intensitatea proceselor energetice din zona judeţului Bihor este mare, comparativ cu alte zone din ţară (în Oradea există o centrală termoelectrică, în judeţ există 7 hidrocentrale, în zonă sunt concentraţi mari consumatori de energie electrică, sistemul de transport şi distribuţie a energiei electrice este complex).

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie energetică

Specializare: Ingineria sistemelor electroenergetice

Locuri disponibile (total): 75

Locuri disponibile (buget): 30

Locuri disponibile (taxă): 45

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Admiterea se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute de candidaţi la examenul de bacalaureat, în limita numărului de locuri stabilit pentru fiecare program de studii din cadrul facultăţii.

Candidaţii care au obţinut distincţii (premiul I, II, III sau menţiune) la olimpiade şcolare naţionale sau internaţionale pe perioada studiilor liceale vor fi admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat, cu condiția depunerii la dosar a documentelor doveditoare.

Criteriile de departajare pentru candidații cu medie egală pe ultimul loc:

1. nota obţinută la proba de „Matematică”, la examenul de bacalaureat. În cazul în care un candidat nu a susţinut sau nu dovedeşte susţinerea la examenul de bacalaureat a probei „Matematică”, se va considera nota 1 la respectiva probă.

2. calificativul obţinut la proba de bacalaureat „Evaluarea competenţelor digitale”, transformat în puncte, după cum urmează:

Utilizator experimentat …… 10

Utilizator avansat ……………….9

Utilizator nivel mediu …………7

Utilizator începător …………….5

3. Punctajul obținut în urma susținerii unui interviu privind dezvoltarea personală, în fața Comisiei de admitere. Interviul se susține doar în cazul în care nu s-a putut realiza departajarea prin aplicarea celor două criterii anterioare.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 29/07/2019

Perioadă rezultate: de la 29/07/2019 până la 02/08/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2019 până la 17/09/2019

Perioadă rezultate: de la 18/09/2019 până la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Algebră liniară, geometrie analitică si diferenţială
Tehnologia materialelor
Chimie
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare I
Mecanică
Grafică asistată de calculator I
Limba engleză tehnică I
Comunicare
Integrare economică europeană
Educaţie fizică I
Analiză matematică
Metode numerice
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II
Fizică
Electrotehnică I
Grafică asistată de calculator II
Limba engleză tehnică II
Bazele economiei
Economia companiei
Educaţie fizică II
Civilizaţie, ştiinţă şi cultură
Anul 2
Rezistenta materialelor
Teoria reglării automate
Electrotehnică II
Termotehnică I
Informatică aplicată
Limba engleză tehnică III
Analiza numerică a proceselor energetice
Statistică matematică
Educaţie fizică III
Termotehnică II
Maşini si acţionări electrice I
Mecanica fluidelor
Materiale electrotehnice
Electronică
Limba engleză tehnică IV
Practică I
Energetica generala sl conversia energiei
Energia si mediul
Educaţie fizică IV
Legislaţia şl certificarea produselor
Anul 3
Măsurări electrice şi electronice
Maşini şi acţionări electrice II
Echipamente şi Instalaţii termice
Echipamente electrice
Surse regenerabile
Sisteme cu microprocesoare în energetică
Tehnici de inteligenţă artificială în energetică
Utilizarea energiei apelor
Maşini hidraulice
Baze de date
Producerea energiei electrice şi termice
Partea electrică a centralelor şi staţiilor
Automatizarea şi protecţia sistemelor electroenergetlce
Utilizarea energiei electrice
Transportul şi distribuţia energiei electrice
Practică II
Legislaţie economică
Reglementări în energetică
Sociologia şi psihologia muncii
Utilizarea energiei geotermale
Anul 4
Balante energetice și calitatea energiei electrice
Instalațiile electrice ale centralelor
Tehnica tensiunilor înalte
Fiabilitatea instalațiilor energetice
SCADA în energetică
Tehnici de optimizare în energetică
Tehnici de programare şi structuri de date pentru electroenergetică
Software dedicat proceselor electroenergetice
Securitatea muncii în instalațiile energetice
Montarea și exploatarea stațiilor electrice
Stații electrice de conexiune și distribuţie
Sisteme electroenergetice
Managementul sistemelor energetice
Instalații electrice de joasă tensiune
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă
Piața de energie
Audit energetic

Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial

Universitatea din Oradea

Oradea

Descriere

Facultatea de Inginerie Energetica și Management Industrial are ca misiune principală învăţământul şi cercetarea. Studenții care frecventează cursurile facultății noastre, beneficiază de competențele profesionale ale corpului profesoral ce totalizează 40 de cadre didactice universitare, la care se adaugă 5 cadre didactice auxiliare sau nedidactice. Activitățile educative și de cercetare sunt gestionate de cele două departamente din cadrul facultății: "Departamentul de Inginerie Energetică" și "Departamentul de Textile – Pielărie şi Management Industrial".


Departamentul de Inginerie Energetică coordonează programele de studii din domeniul energetic, care s-au regăsit în oferta educațională a Universității din Oradea încă de la constituirea acesteia, din anul 1990.

Curricula universitară a fost concepută în ideea satisfacerii cerinţelor viitorului specialist în energetică: identificarea şi exploatarea eficientă a resurselor energetice și optimizarea consumurilor de energie pentru susţinerea civilizaţiei umane în prezent şi în viitor.

În sistemul Bologna, operaţional în prezent, studiile universitare sunt organizate pe trei cicluri:

 • ciclul I – studii universitare de licență;
 • ciclul II – studii universitare de master;
 • ciclul III – studii universitare de doctorat.

Departamentul de Textile – Pielărie şi Management Industrial oferă programe educaţionale la ciclul de studii universitare de licenţă, organizate, conform filosofiei sistemului Bologna, în două blocuri de formare profesională, respectiv un trunchi comun de doi ani, urmat de un trunchi de pregătire de specialitate, cu aceeaşi durată, de doi ani.


Devenind studenţi ai Facultății de Inginerie Energetica și Management Industrial beneficiați de:

 • infrastructura necesară: amfiteatre, săli de curs, laboratoare dotate cu echipamente specifice, sisteme de proiectare asistată de calculator, tehnică de calcul, echipamente de cercetare și studiu;
 • stagii de practică la firmele de profil din zonă;
 • burse de studiu sau de merit;
 • burse de ajutor social, ajutoare sociale pentru studenții defavorizați;
 • burse de studii în străinătate prin programul Socrates-Erasmus;
 • cazare în căminele Universității din Oradea;
 • acces la complexul sportiv al Universității din Oradea;
 • tabere studențești gratuite pe perioada vacanței de vară;
 • legitimații de călătorie gratuite sau cu reducere pentru transportul local, în municipiul Oradea și spre localitatea de domiciliu.

Adresându-se unei mase largi de absolvenţi ai învăţământului liceal, oferta educaţională a Facultăţii de Inginerie Energetică și Management Industrial din cadrul Universităţii din Oradea cuprinde la nivelul studiilor de licenţă șase programe de studii ce se finalizează prin obţinerea diplomei de inginer, precum şi patru programe de studii la ciclul de master.

Anii de facultate petrecuţi alături de noi îţi vor da posibilitatea de a participa şi la o serie de evenimente importante, specifice vieţii studenţeşti, care peste timp constituie repere ale acestei frumoase vârste.

Studenți înmatriculați licență: 299

Studenți înmatriculați master: 101

Cadre didactice: 45

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 8

Universitatea din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.435

Programe similare

Lista de comparație