Automatică şi informatică aplicată
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

În contextul ritmului accelerat de evoluţie a teoriei şi aplicaţiilor automaticii şi informaticii, organizarea programului de studii de licenţă în domeniul Ingineriei sistemelor, la specializarea Automatică şi Informatică Aplicată este fundamentală. Misiunea programului de studii de licenţă la specializarea Automatică şi Informatică Aplicată este de a desăvârşi formarea specialiştilor competitivi în domeniul automaticii şi informaticii aplicate şi de a ridica la un nivel superior activitatea de cercetare din acest domeniu. Formarea unor specialişti de înaltă performanţă şi competenţă, cu o bună pregătire fundamentală în domeniul automaticii şi informaticii aplicate, dar în egală măsură pregătiţi şi în domenii conexe, astfel încât să se integreze rapid în activitatea de cercetare sau în economia de piaţă, se realizează printr-o colaborare permanentă cu companiile de profil din zonă (oraş, judeţ, judeţe învecinate).

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Ingineria sistemelor și inginerie mecanică

Specializare: Automatică şi informatică aplicată

Locuri disponibile (total): 36

Locuri disponibile (buget): 20

Locuri disponibile (taxă): 16

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media de admitere = Media de la Bacalaureat; 

Departajarea la medii egale: media/nota de la proba Matematică la examenul de bacalaureat;

În cazul perpetuării situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de media/nota de la proba Competenţe digitale la examenul de bacalaureat.

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani:

• orfanii;

• cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial;

• cei care au cel puţin un părinte angajat sau pensionat al Universităţii din Oradea;

• cei care au cel puţin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat;

• candidaţii care au obţinut distincţii (premiul I, II, III sau menţiune) la concursuri sau olimpiade şcolare naţionale sau internaţionale de profil recunoscute de ministerul tutelar pe perioada studiilor liceale.

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere vor prezenta unul din următoarele documente:

• copii după certificate de deces ale părinţilor;

• adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial;

• adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali;

• adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate sau pensionat a susţinătorilor legali;

• documente care să ateste obţinerea în perioada studiilor liceale a unor distincţii (premiul I, II, III sau menţiune) la concursuri sau olimpiade şcolare naţionale sau internaţionale de profil recunoscute de MENCS pe perioada studiilor liceale. Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisia de admitere a facultăţii.

Mențiune: Sunt 20 de locuri la buget din care 1 loc este pentru cetățenii străini extracomunitari și 8 locuri pentru românii de pretutindeni.

Mai multe detalii legate de admitere găsiți aici.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 05/07/2018 până la 25/07/2018

Perioadă rezultate: de la 25/07/2018 până la 01/08/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 04/09/2018 până la 19/09/2018

Perioadă rezultate: de la 19/09/2018 până la 21/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - angajaţii şi copiii angajaţilor instituției vizate, precum şi copiii personalului didactic (în activitate)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză matematică
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
Fizică
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I
Mecanică
Informatică aplicată
Analiza și sinteza dispozitivelor numerice
Limbă străină I
Educație fizică și sport I
Istoria științei și civilizației
Matematici speciale
Teoria probabilităților și statistica matematică
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II
Electrotehnică I
Circuite electronice liniare I
Grafică asistată de calculator
Sisteme de operare în automatizări
Limbă străină II
Educație fizică și sport II
Anul 2
Programare orientată pe obiecte
Teoria sistemelor I
Măsurări și traductoare
Electrotehnică II
Electronică digitală I
Circuite eletronice liniare II
Metode numerice
Limbă străină III
Educație fizică și sport III
Teoria sistemelor II
Electronica digitală II
Prelucrarea semnalelor
Electrotehnică industrială
Arhitectura calculatoarelor
Proiectarea asistată în automatizări
Electronică de putere
Practică I
Limbă străină IV
Edicație fizică și sport IV
Comunicare profesională
Anul 3
Sisteme cu microprocesoare I
Modelare, identificare și simulare
Servosisteme electrice
Mașini electrice și acționări I
Identificarea experimentală a sistemelor
Pachet opționale I (Echipamente electro-hidro-pneumatice de automatizare, Programare în timp real)
Pachet opționale II (Tehnologii Web, Rețele de calculatoare)
Limbă străină V
Sisteme cu microprocesoare II
Ingineria reglării automate I
Microcontrolere în automatizări
Mașini electrice și acționări II
Practică II
Pachet opționale III (Automate și microprogramare, Ingineria sistemelor de programare)
Pachet opționale IV (Sisteme atomate cu eșantionare, Sisteme dinamice cu evenimente discrete)
Pachet opționale V (Economie generală, Dreptul afacerilor)
Discipline facultative (Știința muncii și resurse umane, Limbi străine VI)
Anul 4
Sisteme adaptive și optimale
Ingineria reglării automate II
Robotică
Fiabilitatea sistemelor automate
Management
Pachet opționale VI (Interfețe de proces, Instrumentație virtuală)
Pachet opționale VII (Calitatea energiei în sistemele de acționare eletrică, Sisteme de comandă și reglare a actionărilor eletrice)
Discipline facultative (Metodologia cercetării științifice)
Conducerea roboților industriali
Informatica sistemelor de conducere
Practica pentru elaborarea proiectului de diplomă
Pachet opționale VIII (Sisteme informatice industriale, Informatică biomedicală)
Pachet opționale IX (Inteligența artificială, Sisteme fuzzy și rețele neuronale)
Pachet opționale X (Sisteme de reglare avansate, Sisteme de conducere distribuite)
Ingineria sistemelor de producție
Inventică

Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

Universitatea din Oradea

Oradea

Descriere

În anul universitar 1992-1993, se înfiinţează prin restructurare, conform ordinului ministrului 5009 din 13.08.1992, Facultatea de Electrotehnică, ca o entitate separată, cu specializările: Automatizări, Calculatoare, Electromecanică, Electrotehnică Generală şi Electronică Aplicată. În anul 1995, prin ordinul Ministrului Învăţământului 3795 din 17.04.1995 denumirea facultăţii devineFacultatea de Electrotehnică şi Informatică iar alături de specializările existente se adaugă şi specializarea Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic şi Energetic. Începând cu anul universitar 2005-2006, noua denumire a facultății este Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, ea păstrându-şi structura anterioară. Misiunea Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, conform propriei sale strategii, este de a forma specialişti cu pregătire superioară - ingineri, cu cunoştinţe ştiinţifice, abilităţi şi deprinderi la nivelul performanţelor europene şi internaţionale în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi noilor tehnologii. Acţiunile din ultimii ani vizează permanent încurajarea parteneriatului activ între facultate şi mediul de afaceri în interesul comunităţii locale, creşterea calităţii programelor educaţionale oferite şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale. Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei are responsabilitatea de a forma absolvenţi cu o înaltă ţinută profesională şi morală. Totodată, în vederea compatibilizării sistemului de învăţământ superior din România cu cele din cadrul spaţiului european, în structura planurilor de învăţământ se pune accent pe o pregătire polivalentă de bază, care să asigure cunoştinţe avansate de electrotehnică, electronică, automatică, informatică şi ştiinţa calculatoarelor celor peste 1000 de studenți. Facultatea IETI dispune de o infrastructură de învăţământ şi de cercetare care, atât din punct de vedere imobiliar, cât şi ca dotare, este comparabilă cu a celor mai prestigioase universităţi europene. Procesul de învăţământ este susţinut prin materiale şi echipamente didactice moderne, multe dintre dotări fiind realizate în cadrul unor proiecte internaţionale prin programele TEMPUS, ERASMUS etc., prin finanţare internă de la buget sau prin contracte cu ministere şi unităţi industriale. Universitățile din România au fost clasificate pentru prima dată în istorie după criterii europene, de un organism internațional de evaluare, Universitatea din Oradea ocupând un loc fruntaș, încadrându-se în categoria universităților de Educație și Cercetare Științifică.

Cadre didactice: 97

Universitatea din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

  • Aula Magna cu 300 locuri;
  • Două Aule cu câte 200 locuri;
  • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
  • 71 Săli de seminarii;
  • 343 Laboratoare;
  • 1 hala microproducţie;
  • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.435

Programe similare

Lista de comparație