Electromecanică (la Beiuş)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea programului de studii de licență este de a forma specialiști în domeniul ingineriei electrice cu competențe în activitatea de proiectare, construcție și exploatare privind echipamentele și sistemele electromecanice. Optimizarea echipamentelor și sistemelor electromecanice în sensul reducerii consumurilor energetice și asigurarea calității energiei electrice și a mediului este o altă componentă formativ importantă a absolvenților noștri, care răspunde nevoilor stringente ale societății omenești confruntată cu probleme energetice și de mediu. Disciplinele propuse în planul de învățământ al specializării de licență urmăresc completarea și aprofundarea cunoștințelor fundamentale privind instalațiile și echipamentele electromecanice. În pregătirea teoretică și practică a studenților sunt prevăzute discipline care realizează conexiunea domeniului ingineriei electrice, cu domeniul ingineriei mecanice și cu domeniile informaticii, electronicii de putere, sistemelor de măsurare, etc., contribuind la dobândirea de către absolvenți a competențelor și abilităților necesare pentru a răspunde cerințelor de pe piața muncii și posibilitatea adaptării la evoluția structurală a mediului industrial românesc și european.     

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie electrică

Specializare: Electromecanică

Locuri disponibile (total): 30

Locuri disponibile (buget): 10

Locuri disponibile (taxă): 20

Taxă anuală de studii: 3.200 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media la admitere = Media la examenul de Bacalaureat

Departajarea la medii egale se va face în funcție de media/nota de la proba Matematică la examenul de bacalaureat
În cazul perpetuării situaţiei de balotaj, departajarea se va face în funcţie de media/nota de la proba Competenţe digitale la examenul de bacalaureat.

Candidații vor fi declarați admiși atunci când confirmă locul dobândit prin admitere, au transmis toate actele solicitate și au achitat toate taxele necesare.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2020 până la 24/07/2020

Perioadă rezultate: de la 24/07/2020 până la 31/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 01/09/2020 până la 17/09/2020

Perioadă rezultate: de la 17/09/2020 până la 21/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Cartea de identitate–original și copie
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
formularul de înscriere și declarația de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal completate și semnate
Anul 1
Analiză matematică
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
Informatică aplicată
Fizică
Chimie
Grafică asistată de calculator 1
Elemente de inginerie mecanică
Metode și procedee tehnologice
Limbi moderne 1
Matematici speciale
Teoria câmpului electromagnetic
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Rezistențe materialelor și organe de mașini
Grafică asistată de calculator 2
Ecuații fizice matematice
Limbi moderne 2
Educație fizică și sport
Anul 2
Metode numerice
Măsurători electrice și electronice 1
Electonică analogică și digitală 1
Teoria circuitelor electrice 1
Grafuri de legătură în electrotehnică
Limbi moderne 3
Comunicare
Etică și integritate academică
Teoria circuitelor electrice 2
Mașini electrice 1
Electornic analogică și digitală 2
Măsuri electrice și electronice 2
Materiale electrotehnice
Limbi moderne 4
Practică de domeniu
Tehnologii electrice
Tehnologicii WEB
Educație fizică și sport 4
Anul 3
Mașini electrice 2
Mașini electrice 2 -Proiect
Echipamente electrice
Convertoare statice de putere
Proiectarea asistată de calculator
Compatibilitate electromagnetică
Teoria sistemelor și reglaj automat
Tehnica microundelor
Testarea echipamentelor
Acționări electrice 1
Instalații electrice
Sisteme moderne de tracțiune electrică
Sisteme cu microprocesoare
Management
Sisteme electro-hidro-pneumatice
Practica de specialitate
Roboți
Robotică industrială
Anul 4
Acționări electrice 2
Fiabilitate și diagnoză
Producerea, transportul și distribuția energiei electrice
Sisteme electromecanice 1
Utilaje și tehnologii neconveționale
Exploatarea și mentenanța sistemelor eletromecanice
Legislația europeană în ingineria electrică
Electrotermie
Transfer de căldură și masă
Sisteme electronice industriale
Tehnologii cu microunde
Sisteme electromecanice 2
Surse regenerabile
Utiliarea energiei electrice
Practică pentru proiectul de diplomă
Proiectarea sistemelor electrice industriale
Modelare și simulare în ingineria electrică

Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

Universitatea din Oradea

Oradea

Descriere

În anul universitar 1992-1993, se înfiinţează prin restructurare, conform ordinului ministrului 5009 din 13.08.1992, Facultatea de Electrotehnică, ca o entitate separată, cu specializările: Automatizări, Calculatoare, Electromecanică, Electrotehnică Generală şi Electronică Aplicată. În anul 1995, prin ordinul Ministrului Învăţământului 3795 din 17.04.1995 denumirea facultăţii devineFacultatea de Electrotehnică şi Informatică iar alături de specializările existente se adaugă şi specializarea Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic şi Energetic. Începând cu anul universitar 2005-2006, noua denumire a facultății este Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, ea păstrându-şi structura anterioară. Misiunea Facultăţii de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, conform propriei sale strategii, este de a forma specialişti cu pregătire superioară - ingineri, cu cunoştinţe ştiinţifice, abilităţi şi deprinderi la nivelul performanţelor europene şi internaţionale în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi noilor tehnologii. Acţiunile din ultimii ani vizează permanent încurajarea parteneriatului activ între facultate şi mediul de afaceri în interesul comunităţii locale, creşterea calităţii programelor educaţionale oferite şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale. Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei are responsabilitatea de a forma absolvenţi cu o înaltă ţinută profesională şi morală. Totodată, în vederea compatibilizării sistemului de învăţământ superior din România cu cele din cadrul spaţiului european, în structura planurilor de învăţământ se pune accent pe o pregătire polivalentă de bază, care să asigure cunoştinţe avansate de electrotehnică, electronică, automatică, informatică şi ştiinţa calculatoarelor celor peste 1000 de studenți. Facultatea IETI dispune de o infrastructură de învăţământ şi de cercetare care, atât din punct de vedere imobiliar, cât şi ca dotare, este comparabilă cu a celor mai prestigioase universităţi europene. Procesul de învăţământ este susţinut prin materiale şi echipamente didactice moderne, multe dintre dotări fiind realizate în cadrul unor proiecte internaţionale prin programele TEMPUS, ERASMUS etc., prin finanţare internă de la buget sau prin contracte cu ministere şi unităţi industriale. Universitățile din România au fost clasificate pentru prima dată în istorie după criterii europene, de un organism internațional de evaluare, Universitatea din Oradea ocupând un loc fruntaș, încadrându-se în categoria universităților de Educație și Cercetare Științifică.

Cadre didactice: 97

Universitatea din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.435

Programe similare

Lista de comparație