Conservarea biodiversităţii
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii masterale funcţionează încă de la mijlocul anilor ’90 şi urmăreşte să asigure absolvenţilor competenţă ştiinţifică, administrativă şi juridică în problemele impuse de managementul durabil al biodiversităţii ecosistemelor şi resurselor naturale. Planul de învăţământ urmăreşte creşterea gradului de aplicabilitate practică a cunoştinţelor teoretice acumulate şi pregătirea absolvenţilor pentru iniţierea şi implementarea unor programe de management durabil al patrimoniului natural.

Având posibilitatea de a participa şi la unele programe de cercetare din domeniul cunoaşterii şi conservării biodiversităţii în care sunt implicaţi membrii comunităţii academice din facultate, dar şi la o serie de aplicaţii practice, absolvenţii acestui program de studii masterale:

  1. vor acumula o bună cunoaştere a complexităţii ecosistemelor şi inter-relaţiilor dintre organisme, 
  2. vor deţine o imagine de ansamblu asupra potenţialului economic, ştiinţific şi estetic pe care îl posedă ecosistemele naturale corect întreţinute şi exploatate,
  3. vor fi capabili să înţeleagă şi să analizeze problemele conservării biodiversităţii,
  4. vor cunoaşte metodologia soluţionării unor probleme de mediu,
  5. vor putea elabora şi implementa proiecte de mediu de mare anvergură vizând îmbunătăţirea calităţii mediului şi, implicit, a calităţii vieţii umane.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Biologie

Specializare: Biologie

Locuri disponibile (total): 31

Locuri disponibile (buget): 26

Locuri disponibile (taxă): 5

Ultima medie (buget): 8.4

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Media de admitere:
– 60% Media examenului de licenţă;
– 40% Nota la proba orală – interviu.
Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale: media anilor de studii din facultate

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 19/07/2019

Perioadă probe: de la 21/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 24/07/2019 până la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 11/09/2019

Perioadă probe: de la 12/09/2019

Perioadă rezultate: de la 13/07/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 fotografii color(tip buletin)
Adeverință de student (a doua facultate)
Cartea de identitate–original și copie
Certificat de căsătorie–original și copie
Certificat de naștere–original și copie
Chitanță care atestă achitarea taxei de înscriere
Curriculum vitae Europass;
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă/adeverință de licență
Dosar plic
Fișa de înscriere (se completează la înscriere)
Foaie matricolă (original/copie)
Scrisoare de intenție;
adeverință medicală tip;
Anul 1
Biodiversitatea mediilor acvatice
Biodiversitatea mediilor terestre
Biogeografie și filogeografie
Elemente de statistică aplicate în ecologie
Bioindicatori pentru monitorizarea biodiversității
Strategii în conservarea biodiversității
Legislatia privind conservarea biodiversității
Metode de teren în ecologie
Practica de cercetare și specialitate
Diversitatea specifică: metode de estimare
Anul 2
Diversitate genetică și filogenie moleculară
Controlul speciilor alohtone
Ecosisteme antropizate
Evaluarea impactului de mediu
Tehnici GIS în studiul ecologic
Restaurarea habitatelor
Habitate și specii de importanță comunitară
Managementul proiectelor de mediu
Managementul integrat al zonelor costiere
Practica de cercetare și redactare a lucrării de disertație
Susținerea lucrării de disertație

Descriere

Facultatea a fost înfiinţată în 1864, odată cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, ca o secţie a Facultăţii de Ştiinţele Naturii. În timp, a căpătat denumiri diferite (Facultatea de Ştiinţe Naturale – Geografie, Facultatea de Biologie – Geografie – Geologie). Facultatea formează viitoarele cadre didactice din învăţămînul universitar şi pre-universitar, precum şi specialişti care pot desfăşura activităţi în: întreprinderi care folosesc biotehnologii (fabrici de antibiotice, fabrici de industrializare a laptelui, a produselor alcoolice, vinuri, bere etc.), în spitale sau în domenii ecologice şi de protecţie a mediului.

Studenţii şi cadrele didactice au la dispoziţie o importantă bază materială pentru cercetare şi practică, prin accesul la staţiunile de cercetare ale facultăţii de la Agigea (Marea Neagră) şi Potoci (Bicaz), prin Grădina Botanică, Muzeul de Istorie Naturală (primul din Ţările Române) şi un Herbarium foarte bogat în specii de plante.

În cadrul facultăţii se efectuează cercetări moderne fundamentale şi aplicative în domenii ca: biodiversitate, biotehnologii moderne, ecologie şi protecţia mediului, combaterea integrată şi biologică a dăunătorilor, genetică, biochimie, biofizică, biologie celulară, anatomie, citologie, histologie, fiziologie vegetală şi animală etc. Biblioteca de Biologie se află în corpul B al Universităţii, la etajul I, sala B-459, B-dul Carol I, nr. 20A. 

Studenți înmatriculați licență: 590

Studenți înmatriculați master: 259

Cadre didactice: 45

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 18

Promovabilitate licență: 99%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație