Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic pregăteşte ingineri capabili să-şi desfăşoare activitatea în proiectarea, organizarea şi conducerea sistemelor de producţie cu profil electric, precum şi în racordarea acestor sisteme la mediul economic. Absolvenţii deţin fondul de cunoştinţe necesar pentru a accede la condiţia managerială.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie și management

Specializare: Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

Locuri disponibile (total): 75

Locuri disponibile (buget): 75

Ultima medie (buget): 7.69

Taxă de înscriere: 125 lei

Descriere

Pentru Sesiunea III, la Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor (FAIMA), pentru probele P1 și P2 evaluarea performanțelor candidaților şi ierarhizarea lor în vederea admiterii se fac, la alegerea candidaților, fie pe baza rezultatelor școlare obținute înaintea susținerii examenului de Bacalaureat, ca în sesiunea I , fie exclusiv pe baza rezultatelor obținute la Examenul național de Bacalaureat, ca în Sesiunea II.

Pentru proba P3 se va utiliza media generală de la Examenul de Bacalaureat

Pentru candidații care, pentru probele P1 și P2 aleg să participe la concurs în Sesiunea III, cu rezultatele școlare obținute, înainte de susținerea examenului de Bacalaureat, se iau în considerare mediile obținute de candidat, în timpul liceului, la disciplinele selectate:

- P1 - Matematică (evaluată prin mediile la această disciplină în timpul liceului – clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a sau a IX-a şi a X-a pentru candidații care nu au în planul de învățământ disciplina Matematică în clasa a XI-a);
- P2 - Fizică sau Informatică sau Economie sau Chimie Organică (evaluată prin mediile la aceste discipline în timpul liceului: Fizică: clasele a IX-a şi a X-a; Informatică: clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a; Economie – clasa a XI-a pentru candidații care au în planul de învățământ disciplina Economie în clasa a XI-a sau media din clasa a XI-a la disciplina Ştiinţe sociale pentru restul candidaţilor; Chimie Organică – clasa a X-a)

Pentru candidații care, pentru probele P1 și P2 aleg să participe la concurs în Sesiunea III, exclusiv cu rezultatele obținute la Examenul național de Bacalaureat, se iau în considerare notele obținute la examenul de Bacalaureat de candidat, la disciplinele selectate:
- P1 - Matematică (evaluată prin nota la Bacalaureat la această disciplină);
- P2 - Fizică sau Informatică sau Economie sau Chimie (evaluată prin nota la Bacalaureat la una dintre aceste discipline);

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 05/07/2020 până la 19/07/2020

Perioadă rezultate: de la 21/07/2020 până la 29/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 30/07/2020 până la 20/09/2020

Perioadă rezultate: de la 21/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Declaraţie pe proprie răspundere semnată privind veridicitatea documentelor
Diplomă de Bacalaureat
Dovada achitării taxei de admitere (chitanța sau actele doveditoare pentru scutirea taxei);
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Modul psihopedagogic I - psihologia educaţiei (facultativ)
Filosofie (opțional)
Initiere în tehnologie electronică 1 (facultativ)
Cultura și civilizație europeană (opțional)
Psihologie managerială (opțional)
Educaţie fizică şi sport 1
Limbă străină 1
Fizică 1
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare 1
Chimie
Analiză matematică
Pedagogie 1 - fundamentele pedagogiei, teoria şi metodologia curriculumului (facultativ)
Economie generală 1 (microeconomie)
Initiere in tehnologie electronica 2 (facultativ)
Desen tehnic si infografica (opțional)
Educaţie fizică şi sport 2
Limbă straină 2
Electronică 1
Fizică 2
Teoria probabilităţilor şi statistică matematică
Grafică asistată de calculator (opțional)
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare 2
Bazele electrotehnicii
Anul 2
Pedagogie II– teoria şi metodologia instruirii, teoria şi metodologia evaluării (facultativ)
Drept 1
Institutii politice și administrative europene (facultativ)
Contabilitate
Materiale
Economie 1 (Microeconomie)
Electronică 2
Programare obiect orientată
Integrare europeană (facultativ)
Matematici speciale
Sociologie (opțional)
Comunicare (opțional)
Bazele electronicii digitale
Decizie și estimare în prelucrarea informaţiei (facultativ)
Modele si procedee de dezvoltare a componentelor şi proiectelor electronice (opțional)
Tehnici CAD (opțional)
Economie 2 (Macroeconomie)
Semnale si sisteme
Circuite electronice fundamentale
Măsurări electrice şi electronice 1
Bazele managementului
Didactica specialităţii (facultativ)
Anul 3
Circuite integrate analogice şi sisteme de achizitii de date
Practica pedagogică ȋn ȋnv. preuniv. obligatoriu1 (facultativ)
Managementul producţiei (opțional)
Arhitectura microprocesoarelor si microcontrolere
Analiză economico-financiară
Măsurări electrice şi electronice 2
Instruire asistată de calculator
Managementul organizaţiei
Managementul calităţii (opțional)
Metode numerice
Modelarea preoceselor de afaceri (opțional)
Practică pedagogică ȋn ȋnv. preuniv. obligatoriu2 (facultativ)
Practică (8 săptămâni)
Sisteme cu microprocesoare
Automatizari (opțional)
Informatică managerială (opțional)
Metode si procedee tehnologice
Baze de date
Examen de absolvire Nivelul 1 (facultativ)
Management financiar
Managementul clasei de elevi (facultativ)
Managementul resurselor umane
Electronică de putere (opțional)
Anul 4
Informatică pentru afaceri (erp)
Electronica auto (facultativ)
Fiabilitatea sistemelor electronice (opțional)
Sisteme multimedia
Politici si strategii în afaceri
Inovare tehnologică
Managementul proiectelor
Marketing
Calitate și fiabilitate (opțional)
Pregătirea şi elaborarea proiectului de diplomă
Negocieri ȋn afaceri
Comerţ electronic
Practică pentru definitivarea proiectului de diplomă (4 săptămâni)
Testare și diagnoza în electronica si telecomunicatii (facultativ)
Controlul statistic al proceselor industriale (facultativ)
Legislaţie economică (opțional)
Proiectarea tehnologică a produselor electronice
Sisteme de comunicaţii
Antreprenoriat
Legislaţie comercială (opțional)
Compatibilitate electromagnetică

Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti

Descriere

Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor (FAIMA) asigură un învățământ performant, o pregătire inginerească și managerială bazată pe creativitate și practică, oferind studenților șanse reale în competiția de pe piața forței de muncă, inclusiv în zona antreprenorială. Facultatea se adresează tinerilor interesați să-și construiască o carieră în mediul afacerilor (în domeniul industrial și în alte domenii), precum și celor ce doresc să-și dezvolte propriul business.

FAIMA oferă studenților o baza materială consistentă, dispunând de o biblioteca modernă, dotată cu cărți din domeniile de interes aferente specializării „Ingineria și Managementul Afacerilor", cum ar fi: management, marketing, managementul resurselor umane, dezvoltare organizaționala, finanțe, management de proiect, comunicare în afaceri, management strategic, precum şi alte monografii, cărți și tratate de mare valoare, specifice domeniilor conexe. Este de menționat faptul că majoritatea cărților aparțin unor edituri de mare prestigiu, cum ar fi Prentice Hall, McGraw Hill, Pearson, Teora, Niculescu și altele.

Bazându-se pe o relație biunivoca între mediul universitar și lumea afacerilor, facultatea are relații strânse cu mari concerne internaționale (HP, Siemens, Porsche, Hornbach, Salesianner etc.), absolvenții putând îndeplini cu success criteriile de selecție impuse de rigorile grilei de angajare.

Studenți înmatriculați licență: 540

Studenți înmatriculați master: 638

Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, în anul 1818, de către Gheorghe Lazar, a primei Școli tehnice superioare cu predare în limba română la Mănăstirea Sfantul Sava din București, care in anul 1832 este reorganizata in Colegiul de la Sfantul Sava. La 1 octombrie 1864, a fost înființată „Școala de Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură”, care la 30 octombrie 1867 devine „Școala de Poduri, Șosele și Mine” cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 aprilie 1881, instituția capată o nouă structură sub denumirea de „Școală Națională de Poduri și Șosele", iar la 10 iunie 1920 a fost înființată Școala Politehnică din București, având patru secții: Electromecanică, Construcții, Mine și Metalurgie, Secția Industrială.

Din noiembrie 1920 denumirea se schimbă în POLITEHNICA din București. La data de 3 august 1948 a fost înființat Institutul Politehnic din București, care cuprindea inițial 4 facultăți și în care, din 1950, au apărut majoritatea facultăților actuale. În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din București a devenit Universitatea POLITEHNICA din București.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 13.000

Programe similare

Lista de comparație